Fravær fra undervisning

Elevenes plikter i forbindelse med fravær fra undervisning, er fastlagt i skolereglementet §4, §5 og §6 og Forskrift til Opplæringslova §3-47.

I tillegg  er det viktig å være oppmerksom på § 3-3 Grunnlaget for vurdering i fag: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Stort fråvær elle andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Alt fravær skal varsles på Everyday IST så tidlig som mulig, senest samme dag.
Lærerne registrerer elevenes fravær fra undervisningen. Fravær i dager og timer blir påført vitnemålet. Fravær skal også føres på karakterkortene ved terminoppgjør.

Følgene ved stort fravær
Når man blir tatt inn som elev i den videregående skolen, må eleven følge skolereglementet. Elevene har bl.a. plikt til å delta i undervisningen til fastsatt tid hvis de ikke har gyldig forfall.
Stort fravær kan medføre at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter mangler. Mangler standpunktkarakter, kan eleven ikke gå opp til eksamen/eller eksamensbesvarelsen blir ikke vurdert. Han/hun må vanligvis vente 1/2 år med å melde seg opp til eksamen i faget/fagene (privatist).
Ureglementert fravær kan medføre tiltak overfor elevene. Viser til skolens reglement § 6 som omhandler refsingstiltak ved brudd på skolereglementet, punkt 2 Bortvisning.
Elever som skal fullføre sin opplæring som lærling i en lærebedrift, må være oppmerksom på hvilke konsekvenser fravær og karakteren ikke bestått har ved søknad om læreplass. Dette fordi lærebedriften i hovedsak prioriterer søkere med lite fravær og bestått alle fag når de ansetter lærlinger.

Føring av fravær
Alt fravær fra undervisningen, enten det skyldes sykdom eller andre forhold, skal registreres.
Dette gjelder f.eks. elevenes fravær fra undervisningen for å gå til lege, tannlege, ta kjøreundervisning, delta i idrettskonkurranser, organisasjonsarbeid m.m.

For inntil 10 skoledager i et skoleår kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:
a) helse- og velferdsgrunner
b) arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær.
Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot ei religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. 
Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun framlegger dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Sist oppdatert 12.04.2021