Fravær fra undervisning

FRAVÆR, INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE

Verdal videregående skole sine rutiner

Elevenes plikter i forbindelse med fravær fra undervisning, er fastlagt i skolereglementet §4, §5 og §6 (Ordensreglement elever (trondelagfylke.no)) og i opplæringslova.

«Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget» Opplæringslovas §3-3.

Det er lovfestet fraværsgrense i videregående skole. Rundskrivet, "Fraværsgrense Udir-3-2016", gir en oversikt over hele regelverket. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i dette dokumentet. Fraværsgrense Udir-3-2016
Se også Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside, her finner du rundskrivet med Statsforvalterens presiseringer og informasjon til foresatt og elev. Her finnes også en engelsk oversettelse av rundskrivet.
Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole.

Verdal videregående skole sine rutiner for fravær

 • I løpet de første 14 dagene vil klassen få opplæring i fraværsføring og regler rundt fravær.
 • Varsling av fravær:
  Alt fravær skal varsles i Visma In School så tidlig som mulig, og senest kl. 0800 på fraværsdagen. Akutt fravær samme dag, varsles i Visma In School før timen starter.
  Dersom du har deler av opplæringen din i bedrift (YFF), skal du både varsle fraværet i Visma In School og til arbeidsplassen.
  Manglende varsling av fravær tilsvarer ordensanmerkning og vil kunne gi nedsatt karakter i orden.
 • Fravær over 15 minutter gir fravær for hele timen.
 • Du har selv ansvar for å kontrollere fraværet ditt i Visma In School. Dersom du finner feil, må du ta kontakt med faglærer eller kontaktlærer.
 • Dersom du har en «generell legeattest», skal det lages en plan knyttet til dette. Dette fraværet må skilles fra annet fravær du har.
 • Ved bekymring for ditt fravær vil du og evt. foresatte bli innkalt til møte for å finne løsninger for deg.

 Dokumentasjon

 • Dersom du har fravær som ikke skal omfattes av fraværsgrensen (se Fraværsgrense Udir-3-2016), må fraværet dokumenteres. Dette gjelder også møter internt på skolen og samtaler med elevtjenesten.
 • Det er bare dersom du står i fare for å få mer enn 10 % fravær i et fag at fraværet dokumenteres.
 • Dokumentasjon for fravær leveres så snart som mulig.
 • Fravær du mener skal unntas fra 10% regelen, eller ikke føres på kompetansebevis/vitnemål må dokumenteres.
 • Du har ansvar for å vise kontaktlærer all dokumentasjon. Skolen arkiverer dokumentasjon som er relevant.  Vi anbefaler at du tar vare på all dokumentasjon.

Fraværsgrense
Fraværsgrensa er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Overstiger du grensen vil du ikke få karakter i faget, men du vil fortsatt være elev i faget.

Fraværsgrensen er på 10 %.
I helt spesielle tilfeller kan rektor bestemme at fraværsgrense økes til 15%.

Du har krav på et varsel når du står i fare for å ikke få karakter på grunn av høyt fravær.

Fravær på vitnemål
Det er forskjell på fraværsgrense (10%) og føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål.  Les om dette på Fraværsgrense Udir-3-2016

I slutten av skoleåret vil du få mulighet til å søke om at inntil 10 dager av skoleåret ikke blir ført på vitnemålet.  Dette stiller krav til type fravær og at fraværet må dokumenteres. Søknad leveres i Visma In School.

Søknad om organisert eller selvstendig studiearbeid
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller rektor, skal ikke regnes som fravær." (jfr. Forskrift til Opplæringslova § 3-45, 7. ledd).
Les mer på dokumentet. Søknad om organisert eller selvstendig studiearbeid.

Søknad om fri fra opplæringen
Det kan søkes til skolen om fri fra opplæringen i forbindelse med politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt arbeid, helse og velferdsgrunner, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå og religiøse høgtider (andre trossamfunn enn Den norske kirke). Det må søkes i god tid før tidspunktet for eventuelt fravær, og minst 1 uke før. Les mer på skjemaet.

Alt fravær skal registreres av faglærer. Det må søkes til skolen om fri fra opplæringen i god tid før tidspunktet for eventuelt fravær, og minst 1 uke før. Dette skjemaet skal brukes til fri fra undervisningen (jfr. skjema).

Spørsmål og svar om fravær
Utdanningsdirektoratet har laget en egen side med spørsmål og svar knyttet til fravær. 

Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen (udir.no)

Informasjonsskriv til elev og foresatt
Fraværsgrense i videregående skole – informasjon til elev/foresatte i Trøndelag (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 15.01.2024