Verdigrunnlag

Sammen om læring og utvikling

Verdal videregående skole skal kjennetegnes med en god opplæring og godt sosialt skolemiljø for elever og ansatte:

  • Opplæringen skal preges av faglighet, læring og utvikling.
  • Skolemiljøet skal preges av fellesskap, likeverd og mangfold.

Gjennom god ledelse i alle ledd og variert undervisning oppfyller vi samfunnsoppdraget og utvikler læringsmiljøet.

Faglig framgang

Vi vil ha fokus på tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig kompetanseheving av ansatte.

I perioden skal vi arbeide kontinuerlig med vurderingspraksis og undervisningsvurdering, og utvikle en delingskultur for å gi en god opplæring.

Vår opplæring skal kjennetegnes med et aktivt internasjonalt engasjement og et tett samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Fokuset på entreprenørskap og utvikle entreprenørielle ferdigheter står sentralt i vår opplæring.

Bestå videregående opplæring

Vi skal ha tidlig innsats med fokus på identifisering, kartlegging og oppfølging.

Våre verktøy for å få elevene til å fullføre og bestå, er fortsatt satsing på elevtjenesten, tiltak for elever som står i fare for å ikke få vurdering, fraværsoppfølging, fokus på overganger og karriereveiledning.

Læringsmiljø

I vårt arbeid med klasseledelse og klassemiljøutvikling følger vi fem standarder for godt læringsmiljø:

  1. Vi starter arbeidsøkta med å være presis, forberedt og positiv
  2. Lærerne har en god innramming på timene med klare mål og tydelige avtaler
  3. Vi viser respekt for hverandre og har god arbeidsro
  4. Vi kommuniserer godt om metodevalg og organisasjonsformer
  5. Vi bidrar til at alle utvikler seg uansett faglig nivå

Vi bruker skolevandring som verktøy for å utvikle en god klasseledelse sammen med lærerne.

Vi skal utvikle et godt klasse- og skolemiljø i samarbeid med elevene/ elevrådet gjennom en egen modell med fellesaktiviteter.

Vi skal videreutvikle skole-hjemsamarbeidet slik at foreldrene/ foresatte kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling.

Utvikling

Vi skal kontinuerlig arbeide med utviklingstrekk i samfunnet for å kunne fornye opplæringen til elevene. Vi vil ha et spesielt fokus på å utvikle digitale ferdigheter og kompetanse i fagene.

Vårt fokus på entreprenørskap på alle programområder, skal utvikle elevenes kompetanser og entreprenørielle ferdigheter til:

  • Å kunne lære
  • Å kunne kommunisere, samhandle og delta
  • Å kunne utforske og skape

 

Sist oppdatert 05.07.2018