Restaurant- og matfag

Du lærer

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmende livsstil og hygiene

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • kreativ og nøyaktig
 • serviceinnstilt

Du kan bli

 • kokk, institusjonskokk eller servitør
 • baker eller konditor
 • pølsemaker eller kjøttskjærer
 • slakter, butikkslakter eller sjømathandler
 • fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon

Arbeidssteder

 • hotell- eller restaurantnæringen
 • sykehus og helseinstitusjoner
 • næringsmiddelindustrien
 • bakerier, konditorier eller slakterier
 • forretninger som selger ferskvarer

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Restaurant og matfag

  Kjerneelement

  Handverksferdigheiter


  Kjerneelementet handverksferdigheiter handlar om arbeidsteknikkar, produksjonsmetodar og bruk av ulike handverktøy, maskiner, utstyr og teknologi. Handverksferdigheiter handlar òg om utvikling av varekunnskap, tilarbeiding av råvarer og omsetning av produkt. Vidare handlar det om å setje saman ulike produkt og måltid og velje produksjonsmetode ved å sanse, utforske og vurdere eigenskapane til råvarene.

  Bærekraftig produksjon


  Kjerneelementet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og redusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursane over tid. Kjerneelementet handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

  Arbeidsliv og yrkesidentitet


  Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handlar om produksjon av varer og tenester som det er behov for i samfunnet, i realistiske arbeidssituasjonar. Arbeidsliv og yrkesidentitet handlar òg om innsikt i kva krav og forventningar, rammevilkår og etiske retningslinjer som regulerer arbeidslivet.

  Kvalitet og trygg mat


  Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handlar om å behandle og klargjere råvarer for sal på ein trygg måte. Vidare skal kjerneelementet fremje grunnleggjande kunnskap om og forståing av hygiene og kvalitetsstyringssystema i bransjen, i samsvar med lover og forskrifter.

  Programfag

  • Råvare, produksjon og kvalitet
  • Bransje og arbeidsliv
  • Yrkesfaglig fordypning

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
 • Andre år

  Vg2 Kokk- og servitørfag

  Kjerneelementer

  Håndverksferdigheter

  Kjerneelementet håndverksferdigheter handler om utvikling av råvarekunnskap, arbeidsteknikker og produksjonsmetoder. Frambud, anbefaling, salg og servering av mat og drikke inngår også i kjerneelementet. Håndverksferdigheter handler videre om å trene opp sensoriske og estetiske ferdigheter gjennom tilbereding, anbefaling og presentasjon av produkter.

  Bærekraftig mat- og drikkeproduksjon

  Kjerneelementet bærekraftig mat- og drikkeproduksjon handler om at valg av råvarer, produksjonsmetoder, omsetning og lagerstyring får økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Det handler også om forståelse av at råvarer er en begrenset ressurs i verden, og at gode valg kan bidra til bærekraftig produksjon og redusert svinn, avfall og miljøutslipp.

  Arbeidsliv og yrkesidentitet

  Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om å løse arbeidsoppgaver selvstendig og i samarbeid med andre. Det handler også om å forstå hva som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og sammenhengen mellom kravene i arbeidslivet og rettighetene til arbeidstakeren. Det handler dessuten om å utvikle gode arbeidsrutiner for å være rustet til et framtidig arbeids- og yrkesliv.

  Kvalitet og trygg mat

  Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om å oppbevare og klargjøre ulike råvarer og produkter for videreforedling og salg. Videre handler kjerneelementet om emballering, sporing, merking, lagring, salg og servering av mat og drikke etter gjeldende regelverk. Kvalitet og trygg mat handler også om å fremme kunnskap om hvor viktig det er å følge opp hygiene- og kvalitetssystemene i bedriften.

  Programfag

  • Råvare, produksjon, salg og service
  • Bransje og arbeidsliv
  • Yrkesfaglig fordypning

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no