Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Helse og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. 

  På helse og oppvekstfag har vi tre programfag

  • Helsefremmende arbeid (197 årstimer)
  • Kommunikasjon og samhandling (140 årstimer)
  • Yrkesliv i helse og oppvekst  (140 årstimer)

  Helsefremmende arbeid handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forbygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Du får også lære om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi er også viktig tema i dette programfaget.

  Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. I tillegg omfatter faget bevistgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handlar også om kravene samfunnet setter til at yrkesutøverene innen oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legg vekt på brukermedvikning.

  Yrkesliv omhandler hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er oppbygd, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv. Programfaget omfattar også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

  Yrkesfaglig fordypning (168 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (140 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 1P-Y (praktisk) (84 årstimer)
  • Naturfag (56 årstimer)
 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.

  Programfag

  • Pedagogisk arbeid (140 årstimer)
  • Kommunikasjon og samhandling (140 årstimer)
  • Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (197 årstimer)

  Pedagogisk arbeid handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge.

  Kommunikasjon og samhandling handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Videre handlet faget om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse. Samt samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering.

  Yrkesliv handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Samt betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg, og yrkesforståelse inngår også i faget.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (112 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og av spesialisthelsetjenesten er viktige deler av en helsearbeiders arbeidsdag.

  Programfag

  • Helsefremmende arbeid (197 årstimer)
  • Kommunikasjon og samhandling (140 årstimer)
  • Yrkesliv i helsearbeiderfag (140 årstimer)

  Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse, samt profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. Bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi er også en del av opplæringen. Videre inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.

  Kommunikasjon og samhandling handler om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helsehjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Observasjon, rapportering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern hører til i hovedområdet. Det handler videre om å kunne forklare betydningen av kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere.

  Yrkesliv gir opplæring i hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler også om å utarbeide forslag til ulike tiltaksplaner som brukes i helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (112 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)

  Vg2 Helseservicefag

  Helseservicefag skal være med å dekke kompetansebehovet innen helseserviceyrkene. Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservicearbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

  Programfag

  • Helse og sykdom (197 årstimer)
  • Kommunikasjon og samhandling (140 årstimer)
  • Yrkesliv i helseservicefag (140 årstimer)

  Helse og sykdom omhandler Hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påverker helsa. Immunforsvaret, fordøyingssystemet og hva kostholdet har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse hører også med. Programfaget omfatter også helse, miljø og trygghet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak.

  Kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere er viktig del av dette programfaget. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen. Videre handler det om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

  Yrkesliv handler om de elementene som er felles for yrker innanfor helseservicefaget, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Samt sentralt relevant regelverk for helsepersonell.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (112 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Tredje år

  Vg3 Helsesekretær

  På Vg3 Helsesekretær får du grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid i helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og veiedning til mennesker i ulike livssituasjoner.

  Utdanningen legger vekt på service, kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnere. Og du utvikler kompetnase innen kvalitetssikring og dokumentasjon og innen arbeid for helse, miljø og sikkerhet.

  Fullført opplæring med godkjent resultat gir deg yrkeskompetanse og yrkestittelen helsesekretær.

  Programfag

  • Helsefremmende arbeid (371 årstimer)
  • Kommunikasjon og samhandling (184 årstimer)
  • Yrkesutøvelse (371 årstimer)

  Helsefremmende arbeid

  Faget handler om sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og de vanligste medikamentene. Psykisk og fysisk helse er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

  Kommunikasjon og samhandling

  Faget handler blant annet om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter.

  Yrkesutøving

  Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvingen, service, estetikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og riktig og effektiv bruk av hjelpemidler. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

  Fellesfag

  • Kroppsøving (56 årstimer)

  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no