Utviklingsplan

Design uten navn (4).png

Utviklingsplan for Levanger videregående skole for 2021 og 2022.

Vårt oppdrag

Levanger videregående skole er en relativt stor skole på Innherred, og gir et bredt tilbud til unge og voksne innenfor både studieforberedende fag og yrkesfagene. Opplæringen skal gi elevene framtidshåp og fremme danning, nysgjerrighet og lærelyst for å utvikle kompetanse og livsmestring i et samfunn i endring

Trøndelag fylkeskommune er eier, og vårt oppdrag er forankret i fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», og verdiene «Åpen og nysgjerrig i holdning - Modig og ansvarlig i handling»

Vår ambisjon

All vår innsats skal rettes mot læring, motivasjon og mestring for elevene. Elevene skal lykkes og flere skal få godkjent utdanning. Levanger videregående skole blir oppfattet som en meget god skole i regionen og flere søker til våre utdanninger. Alle ansatte og elever skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø, og de skal glede seg til å komme på skolen hver dag.

Våre elever

 • Opplever trygghet, blir sett og respektert
 • Møter hverandre med respekt og toleranse.
 • Har lyst til å lære og er engasjerte
 • Møter gode lærere som er tydelige ledere
 • Lærer å ta samfunnsansvar og å være engasjert og deltakende i arbeids- og samfunnslivet.


Våre ansatte

 • Ser og tar vare på hverandre
 • Samarbeider og lærer av hverandre
 • Er lojale til felles bestemmelser, tar ansvar og er glad og stolt over arbeidsplassen

Samfunnet rundt, og foresatte skal oppleve at

 • Skolen er en ressurs i lokalsamfunnet
 • Skolen leverer utdanning av høy kvalitet
 • Vårt arbeid preges av samhandling, orden og punktlighet
 • Vi møter alle på en profesjonell måte


Vi vil se

 • Elever som trives og kommer på skolen hver dag.
 • Elever som vet at læring er hardt arbeid.
 • Elever som utfordres og tør å tenke utenfor boksen.
 • Elever som motiveres av vår entusiasme for deres læring.
 • Kolleger som bygger gode og sterke relasjoner.
 • Kolleger som stiller opp og drar lasset sammen.
 • Kolleger som trives på jobb
 • Ledelse som stimulerer til handling og utvikling.


Utviklingsmål for Levanger videregående skole 2021-2022:

 • Arbeide for å styrke «VI-følelsen» på skolen
 • Implementering av fagfornyelsen på vg1 og vg2, herunder fokus på vurderingspraksis og økt elevmedvirkning
 • Videreføre og styrke IKO-arbeidet for å sikre tilpasset opplæring til alle elever
 • Være en dysleksivennlig skole i praksis


Ved skoleårets slutt skal vi kunne oppsummere året å si:

 • VI har hatt mange gode felles opplevelser og VI kjenner skolens styrker godt. VI er ett kollegium og en elevgruppe.
 • Ansatte har fått tid til å samarbeide om implementering av Fagfornyelsen og vi har implementert Fagfornyelsene på vg1 og vg2. Vi er i god prosess med å ta fatt på Fagfornyelsen på vg3.
 • Vurderingspraksisen er godt gjennomarbeidet i alle fag og fører til mer læring, motivasjon og mestring for elevene
 • Fokusukene er gjennomført med god involvering av ansatte og elever
 • Elevdemokratiet fungerer og vi har involvert elevene i arbeidet med Fagfornyelsen, skolemiljø og trivselsaktiviteter
 • Elever med lese- og skriveutfordringer ble identifisert tidlig i skoleåret og har fått innvilget de tiltakene som har vært nødvendig for å få mest mulig utbytte av opplæringen. Alle klassene har god og oversiktlig mappestruktur i canvas. Alle ansatte er trygge på og kjenner rutinene knyttet til oppfølging av dyslektikere.
 • IKO strukturen er godt implementert og kjent blant de ansatte
Sist oppdatert 09.03.2023