Fravær

Fraværsgrensen gjelder for elever i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom
eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). I dette rundskrivet vil vi gjøre rede for fraværsgrensen. Forholdet mellom fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på kompetansebeviset og
vitnemålet, omtales under avsnittet «Hva er skillet mellom fraværsgrensen og annet
regelverk»?


Fraværsgrensen i korte trekk


Fraværsgrensen er fastsatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-9 og forskrift til
friskoleloven § 3-9. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Følgende gjelder:

  • For å få fravær unntatt fra fraværsgrensen, må fraværet skyldes en av grunnene som går frem av forskriften § 3-45 og eleven må legge fram relevant dokumentasjon.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær

For å lese infoskrivet om fravær, i sin helhet, trykker du her.

Sist oppdatert 18.07.2022