Fravær

tom pult.jpg

Hvilke regler gjelder når du er borte fra skolen? Hvordan skal fravær dokumenteres, og hvem kan gjøre det? Hva skjer om fraværsgrensa på 10 % overskrides? Kan hende får du svar på noe her.

Reglement fra Trøndelag fylke om fravær og fraværsgrensa: Informasjonsbrev

Informasjon om fraværsgrensa for foreldre og elever

Alt fravær fra opplæringen - uavhengig av grunn - skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.

MEN: Om du er borte på grunn av en rettighet du har ifølge opplæringsloven, skal ikke det regnes som fravær; for eksempel: rådgivning på skolen, møte med PP-tjenesten, organisert studiearbeid etter avtale med faglærer, elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende, er en del av den ordinære opplæringen. Dette regnes derfor ikke som fravær.

Du kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis du kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av:

 • helse- og velferdsgrunner
  • sykdom
  • omsorgsoppgaver i nær familie, for eksempel for egne barn
  • dåp, bryllup, begravelse
  • legetime, tannlegetime, time hos BUP eller liknende
 • arbeid som tillitsvalgt
  • representasjon i kommunalt ungdomsråd eller ungdommens fylkesutvalg
  • representant til møte eller annet arbeid i Elevorganisasjonen
 • politisk arbeid
  • landsmøtedelegat for et registrert politisk parti eller tilhørende ungdomsorganisasjoner
  • medlem i kommunestyret
  • medlem i politiske utvalg på fylkesnivå
  • partirepresentant i skoledebatter på annen skole ved kommune- og stortingsvalg
 • hjelpearbeid
  • deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner
  • deltakelse i pålagte øvelser for trening til hjelpearbeid i humanitære organisasjoner
 • lovpålagt oppmøte
  • sesjon
  • innkalling til rettssak, vitneinnkalling
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • Dette kan for eksempel være
   • representasjon i ulike idrettslige mesterskap eller stevner på nasjonalt eller internasjonalt nivå
   • representasjon på konserter, kunst- og kulturarrangement på nasjonalt nivå eller internasjonalt nivå

Er du medlem av en annen trosretning enn den norske kirke, kan du få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider.

NB! Kjøretimer regnes som fravær.

Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra en annen sakkyndig, for eksempel helsesøster, fysioterapeut, tannlege, psykolog eller BUP. For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, vil det vanligvis være tilstrekkelig med erklæring fra foresatte eller myndige elever. Fravær av politiske grunner, hjelpearbeid, arbeid som tillitsvalgt, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, og lovpålagt oppmøte skal dokumenteres med skriv fra den aktuelle organisasjonen.

Forsentkomming eller fravær for hel skoletime

Om du møter mindre enn 15 minutter for sent til time, føres det som forsentkomming. Møter du mer enn 15 minutter for sent til time, føres det fravær for en hel skoletime.

Alternative skoledager

Ved skoledager der det gis opplæring i flere fag samtidig (fagdager, skoleturer, tverrfaglige prosjektarbeid o.l.), skal faglærerne på forhånd opplyse deg om hvilke fag et eventuelt fravær vil føres på.

Fravær i gjennomgående fag

Det er noen fag som ikke avsluttes med standpunktkarakter hvert år, for eksempel norsk og kroppsøving. Fravær i disse fagene beregnes for hvert skoleår hver for seg, ikke alle timene i faget samlet over to eller tre år.

Om du ikke får halvårsvurdering med karakter

Hvis du ikke får karakter til halvårsvurderingen på bakgrunn av fravær, innebærer det ikke nødvendigvis at du ikke får standpunktkarakter. Når du har vært borte mer enn 10 prosent av timetallet i faget for hele skoleåret, uten at fravær kan unntas, vil du ikke få standpunktkarakter.

Om du overskrider fraværsgrensen

Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i faget.

Enkeltvedtak og klagerett

Å ikke gi standpunktkarakter i et fag er et enkeltvedtak som rektor har ansvar for. Enkeltvedtaket bør ikke fattes før du har fått anledning til å fremlegge aktuell dokumentasjon. Du har også klagerett på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter. Fristen for å klage er 10 dager. Det er den administrative klagenemnda for opplæringssaker som er klageinstans. Du sender klagen til skolen, som ivaretar videre saksbehandling overfor klageinstansen. Dersom du ikke får halvårsvurdering med karakter er dette ikke å regne som et enkeltvedtak. Elevene skal i utgangspunktet meldes opp til eksamen. Har du vært oppe til eksamen i et fag der du ikke får standpunktkarakter, så vil du få eksamen annullert. Hvis retten til å klage har gått ut før eksamen, bør skolen unngå å melde deg opp til eksamen.

Reglene om bruk av egenmelding og søknad om å få strøket fravær på inntil ti dager i løpet av skoleåret, gjelder som før

Ordensreglementets regler for bruk av egenmelding gjelder fortsatt, uavhengig av den nye fraværsgrensen. Du skal levere egenmelding ved sykefravær som varer i fra 1 time til 3 kalenderdager om gangen, til kontaktlærer umiddelbart etter fraværsperioden. Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens- eller oppførselskarakteren. Du må levere dokumentasjon på fraværet ditt innen 10 dager etter fraværsperioden.

Du må også fortsatt levere egen søknad på å få strøket inntil ti dager av fraværet - jamfør forskrift til opplæringsloven §3-47. Søknaden leveres mot slutten av skoleåret på eget søknadsskjema innen frist fastsatt av skolen. Relevant dokumentasjon skal følge søknaden, og leveres uavhengig av eventuell dokumentasjon som er levert i løpet av skoleåret i forbindelse med fraværsgrensen.

Se forøvrig ordensreglementet.

NB! Dersom du overskrider fraværsgrensa på 10% og på grunn av dette får IV i fag (eller står i fare for å få det), må du selv sørge for å melde deg opp som privatist i disse fagene før gjeldende frister. Dette gjøres på privatistweb.

Sist oppdatert 21.05.2019