Klage på vurdering eller opplæring

ropert.jpg
Foto: Solveig Brandal

Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og på karakter i orden og oppførsel. Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Denne klageretten gjelder både vedtak begrunnet i manglende vurderingsgrunnlag og vedtak begrunnet i fraværsgrensen. Du kan også klage på opplæringen. Du kan ikke klage på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

Klage på karakter eller eksamen

http://eksamen.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den. Selv om forskriften fastsetter klagefristen til 10 dager etter mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever klage straks de har mottatt melding - og senest innen 3 dager. 

Sentralt gitt skriftlig eksamen for elever på Vg3 har også mulighet for "hurtigklagebehandling" i noen fag på studieforberedende utdanningsprogram. Klageinstansen har særskilt beredskap for rask behandling av klager på standpunktkarakterer og formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen fra avgangselever av hensyn til fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak - 1. juli, og eventuelle inntak til påbyggingskurset i vgs:https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende

Da setter den enkelte skole egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

Skjema for klage

Skjema for klage på karakter samt ytterligere informasjon om klageretten finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/

Klage på opplæringen

Du kan klage på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen, og skolemiljøet opplæringslovens kapittel 9a.

Skolens rutiner for behandling av slike klager kan du lese mer om her:

RUTINE FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN

Se også informasjon om klage her: Eksamensinformasjon

Sist oppdatert 20.05.2019