Elevundersøkelsen

Elev

Gjennomføring ved Melhus vgs 

Elevundersøkelsen skal gjennomføres i alle klasser i løpet av tidsrommet 6. november - 8. desember. Før undersøkelsen gjennomføres, er det viktig at elever og foresatte leser informasjonen nedenfor: 

Informasjon til foresatte om elevundersøkelsen

Informasjon til elever om elevundersøkelsen

Svare på elevundersøkelsen

Det blir satt av tid på skolen slik at du kan svare på undersøkelsen, og den foregår digitalt. Når du skal svare på undersøkelsen trykker du på lenken under og bruker passordet du får utdelt når undersøkelsen starter. Undersøkelsen tar ca 20-45 minutt, og det er viktig at du svarer seriøst på spørsmålene. Undersøkelsen er imidlertid frivillig, og du har anledning til å hoppe over spørsmål underveis.

Temaene i elevundersøkelsen dreier seg blant annet om trivsel, motivasjon, miljø, arbeidsforhold, samarbeid med hjemmet, forhold til lærerne, vurdering og din mulighet til å påvirke skolehverdagen din. 

Når du er ferdig med undersøkelsen må du trykke "FULLFØR" for at svaret ditt skal bli registrert.

Trykk her for å svare på elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er tilgjengelig på flere språk

Den som er invitert til å svare på elevundersøkelsen, velger selv språk etter innlogging.

  • norsk (bokmål og nynorsk)
  • nordsamisk
  • engelsk
  • arabisk
  • tigrinja
  • dari

Det er mulig å få opplest spørsmålene på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Informasjon om elevundersøkelsen på flere språk

Generelt om elevundersøkelsen

Formål

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Resultatene som kan hentes ut er på gruppenivå, ikke individnivå.

Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på. 

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Utdanningsdirektoratet er alene behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i Elevundersøkelsen.

Elevene som svarer oppgir ikke navn, men det vil likevel i noen få tilfeller være en teoretisk mulighet for at den som behandler grunnlagsdataene kan gjenkjenne enkeltpersoner som har svart (indirekte identifisering).

Direktoratet har derfor tatt forholdsregler for å ivareta personvernet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen. Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene – det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive på en taushetserklæring.

Har du spørsmål?

Kontakt skolen for mer informasjon. Du finner også informasjon på www.udir.no/undersokelser. Historiske data og resultater finnes på Skoleporten sine nettsider, skoleporten.udir.no.

Lurer du på noe?

Berit Aune Ølstøren
Rektor
74 17 65 61 93 23 53 00
Sist oppdatert 15.04.2024