Tilrettelagt opplæring (TO)

Visjon

Vår visjon er «Melhus vgs gir muligheter for alle». Vi har et spesielt søkelys på kunnskap, mestring og trivsel, og elevene får opplæringstilbud mest mulig tilpasset den enkeltes interesser og behov, som skal forberede dem til et selvstendig voksenliv. Sosial kompetanse, samhandling og ferdigheter som kreves i arbeidslivet vil være i fokus. Dette skjer i samarbeid med eleven, foresatte og andre ressurspersoner.

Opplæring og fagtilbud

Opplæringstilbudet planlegges med utgangspunkt i elevens styrker og interesser. Individuell opplæringsplan blir utarbeidet i samarbeid med elevens foresatte og skolen, og bygger på sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning.

Skolen gir tilbud om hverdagslivstrening og arbeidslivstrening etter den enkeltes behov i et godt tilrettelagt læringsmiljø. Elevene får tilpasset undervisning i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving/svømming, kjøkken, musikk, friluftsliv og naturfag, helsefag, yrkesfaglig fordypning, og aktiviteter i dagliglivet.

Arbeidslivstrening eller individuelt tilrettelagt yrkesfaglig fordypning (YFF) gjennomføres på skolen og gjennom praksis. Elevene er i perioder utplassert som en del av opplæringa. Dette vil forberede dem på en jobb eller et dagtilbud etter videregående skole.

Vi ønsker å skape gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og arbeid/dagsenter i tett samarbeid med foreldre, og aktuelle samarbeidspartnere som bolig, habiliteringstjenesten, NAV og dagsenter.

Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter i alle fag. Som lærekandidatfår elevene etter endt skolegang kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Organisering

Elevene får et helhetlig tilbud over 3 år. Eventuelt kan eleven gå 2 år i skole og være 1-2 år som lærekandidat i bedrift. Undervisningstimerammen er 30 timer per uke.

Opplæringen gis i mindre grupper. De tilsatte på avdelingen er lærere, spesialpedagoger og miljøveiledere. Deler av elevenes opplæring kan være knyttet opp mot andre studieretninger ved skolen. Eleven er da med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

Vi er en del av skolens fellesskap, og deltar på fellesaktiviteter ut fra elevens forutsetninger og interesser. Eleven får kontaktlærer som følger opp eleven og samarbeider med hjemmet.

Skolen kan gi tilbud om tilsyn fra kl. 08.00-15.30. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.

Opplæringslokaler

TO på Melhus holder til i lyse og fine lokaler. Elevene vil oppleve å ha et eget klasserom og kjøkken, men samtidig være nær skolens fellesarealer. TO-elevene har tilgang til skolens styrkerom, auditorium, kantine, bibliotek og idrettshall. Elevene har også tilgang til fine uteområder i nærmiljøet.

Hvordan søke

  • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdagslivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
  • Det er ikke mulig å søke i vigo om en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
  • Alle skal sette opp tre utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. 
  • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
  • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
  • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.

Les også mer om grunnkompetanse her

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Elisabeth Buhaug Moum
Avdelingsleder HO, TO, elevtjenesten og ressursteamet
74 17 45 14 41 60 33 99
Anita Grøtan
Rådgiver, fagkoordinator TO
95 21 77 08