Tilrettelagt opplæring

Melhus videregående skole har gjennom flere år gitt tilbud til elever med sammensatte lærevansker. Elever som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, får tilbud i egne klasser som vi her kaller tilrettelagt opplæring. Vi tilrettelegger undervisningen ut i fra den enkeltes evner og forutsetninger, og gjennom individuelle planer forsøker vi å gi elevene best mulig trening for et selvstendig liv og arbeid/sysselsetting etter avsluttet videregående skole. Elevene på avdeling TO får et helhetlig tilbud over 3 år, eller 2 år i skole og 1-2 år som lærekandidat i bedrift. 

Fra skole til arbeid

Et viktig mål er å forberede elevene på et arbeid etter videregående opplæring. Vi samarbeider med bedrifter/dagtilbud i elevenes hjemkommune, slik at elevene har en jobb eller et dagtilbud etter at de er ferdige hos oss. Derfor legger vi stor vekt på sosial kompetanse/kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med foreldre/foresatte. Eksempler på slik arbeidspraksis er kantine, arbeidssenter, barnehage, butikk, og eventuelt andre bedrifter.

Fagtilbud

Elevene får tilpasset undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving/svømming, mat og helse (kjøkken), musikk, friluftsliv/ naturfag, helsefag, YFF (yrkesfaglig fordypning). I mat og helse lærer elevene å lage sunn og god mat. Elevene lager de samme rettene flere ganger for å øve seg ekstra. Under Operasjon Dagsverk deltok TO ved å selge pizzasnurrer de hadde laget selv på kjøkkenet. TO har også en fast turdag i uka, men drar også på utflukter utenom dette. Undervisningen i naturfag og samfunnsfag foregår gjerne utendørs - om det passer seg slik, og dette er en fin anledning til å kombinere fagopplæring med sosialt samvær og friluftsglede.

Deler av elevenes opplæring kan også være knyttet opp mot andre studieretninger ved skolen, alt etter ferdigheter og interesser. Eksempler er bygg- og anlegg, helse- og oppvekstfag og fag på studiespesialisering. Eleven(e) er da med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøarbeider. Det er også mulig å følge enkelte fag på disse studieretningene.

Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom halvårsrapporter, og som lærekandidat får de i tillegg et kompetansebevis når opplæringen er ferdig.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Det er viktig at elevene på TO har en jobb eller et dagtilbud å gå til etter at de har fullført videregående opplæring. Yrkesfaglig fordypning er derfor et viktig fag i denne forberedelsen. Her får elevene lære om det å være i arbeid og det å være arbeidstaker. Eksempler på aktuelle tema i denne sammenhengen, er rettigheter og plikter for en arbeidstaker, jobbsøking, ergonomi, etikk, HMS og hygiene på arbeidsplassen. Utplassering er sentralt i YFF, og elevene får også lære mer om arbeidsplassen de er utplassert i. Vi drar på besøk til flere ulike arbeidsplasser, og i samband med disse bedriftsbesøkene får elevene lære om ulike yrker. Som en del av dette faget kan TO ha egen elevbedrift. Produktene kan variere fra år til år, avhengig av hva elevene ønsker. Det kan være lysestøping, toving, såpe, eller bakverk av forskjellig slag. Elevene deltar i planlegging, produksjon og salg.

Trivsel er viktig for all læring, og et av skolens verdiord. På TO har vi stort fokus på nettopp dette med trivsel og klassemiljø på alle læringsarenaer. Kroppsøvingstimene flyttes av og til til andre arenaer, og elevene får lære om ulike måter å bruke kroppen på. Klatrehallen har vært brukt, og TO benytter seg ofte av Bymarka og skolens nærområder, samt bassenget på Buen i Melhus sentrum.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Anita Grøtan
Rådgiver
74 17 65 45 95 21 77 08