Tilrettelagt opplæring (TO)

Elevene får opplæringstilbud som er mest mulig tilpasset den enkeltes behov; i egen gruppe og gjennom individuelle opplæringsplaner. Et overordnet mål er å forberede elevene for et mest mulig selvstendig liv etter avsluttet videregående skole. Dette skjer i samarbeid med eleven, foresatte og andre ressurspersoner. Elevene på TO får et helhetlig tilbud over 3 år, eller 2 år i skole og 1-2 år som lærekandidat i bedrift. Undervisningstimerammen er 30 timer per uke.

Trivsel er viktig for all læring, og det er også et av skolens verdiord. TO-avdelingen legger vekt på nettopp dette med trivsel og klassemiljø på alle læringsarenaer. Vi vektlegger også et godt samarbeid med foresatte, og fokuserer på å skape gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og arbeid/dagsenter.

Fagtilbud, opplæring og vurdering

Elevene får tilpasset undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving/svømming, mat og helse (kjøkken og aktiviteter i dagliglivet), musikk, friluftsliv og naturfag, helsefag og YFF (yrkesfaglig fordypning). 

Deler av elevenes opplæring kan være knyttet opp mot andre studieretninger ved skolen, alt etter ferdigheter og interesser. Eksempler er bygg- og anlegg, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og fag på studiespesialisering. Eleven er da med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter, og som lærekandidat får de i tillegg et kompetansebevis når opplæringen er ferdig.

Fra skole til arbeid

Skolen samarbeider med bedrifter og dagtilbud i elevenes hjemkommuner, slik at elevene kan ha en jobb eller et dagtilbud etter at de er ferdige hos oss. Eksempler på arbeidspraksis er kantine, arbeidssenter, barnehage, butikk, og ulike private bedrifter.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er et viktig fag i forberedelsen til et arbeid etter videregående skole. Her får elevene lære om det å være i arbeid og det å være arbeidstaker. Eksempler på aktuelle tema i denne sammenhengen, er rettigheter og plikter for en arbeidstaker, jobbsøking, ergonomi, etikk, HMS og hygiene på arbeidsplassen. Utplassering er sentralt i YFF, og elevene får også lære mer om arbeidsplassen de er utplassert i. 

Les mer utfyllende om linjen på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Anita Grøtan
Rådgiver, fagkoordinator TO
74 17 65 45 95 21 77 08