Eksamen

Eksamensbord hall 2.jpg

For deg som skal ta eksamen

Alle meldinger om eksamen blir gitt i Visma og ved oppslag på skolen. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om hvilke fag ha skal opp i, eksamensdager, oppmøtetid, og hvor eksamen holdes. 

Trekk til lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen offentliggjøres 48 timer før eksamen. 

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Oversikt over tillatte nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2024

Oversikt over eksamensdatoer

Informasjon om eksamen for elever

Informasjon om eksamen for privatister

Svært nyttig å vite:

15. september: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen høst.

1. februar: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen vår.

Ny prøve: Elever som får karakteren 1 til eksamen. Ny prøve ved første anledning

Utsatt prøve: Elever som var syk ved eksamen eller hadde annen gyldig grunn til fravær. Må ta eksamen ved første anledning.

Særskilt prøve: Elever som fikk 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen i. Oppnås karakteren 2 eller bedre ved første eksamensanledning, er faget bestått.

Fusk: Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogram i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemiddel på del 1 av eksamen.

Plagiat: Når du får lov til å bruke hjelpemidler til eksamen, er det naturlig å bruke kilder. Alle kildene du bruker skal du oppgi på etterrettelig måte. Leseren skal kunne finne fram til kildene du har brukt. Om du brukes andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilde, kan det være vanskelig for sensor å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse. Å bevisst bruke andres tekster uten å oppgi kilde, kan også anses som juks. Forsikre deg derfor at du bruker kilder på en redelig og etterrettelig måte.

KI, chatbot og lignende: Du har ikke lov til å bruke dette på eksamen. Dersom du bruker dette som en del av forberedelsen til eksamen - og velger å bruke det i eksamensbesvarelsen din - skal dette oppgis i kildelista. Offline-versjoner er heller ikke tillatt brukt på eksamen.

Hjelpemidler: Tekster, nettsider, ordbøker (etc) som er til hjelp for deg når du skal ta eksamen. Tenk over hva du vil ha faktisk nytte av, spør faglæreren din om du er i tvil, og gjør deg kjent med relevante hjelpemidler i god tid før eksamen. Først da blir de hjelpemidler. Forsikre deg også at du har lov å bruke dem, og at du bruker dem på rett og redelig måte.

Bussen er forsinket/jeg forsov meg - jeg rekker ikke fram i tide: Ta kontakt med skolen så raskt du kan!

Vekkerklokke: Kjekt å ha! Gjerne flere...

Eksamensvakt: Mennesker som står på pinne for deg denne dagen. En som er der for å hjelpe deg slik at dagen din blir så enkel som mulig. Eksamensvakten følger deg på do, henter ark og andre nødvendige ting du måtte trenge, forsikrer seg om at du ikke jukser, svarer på spørsmål etc etc Ofte kan eksamensvaktene være litt eldre mennesker. De har vært ute en vinterdag før...

Dataen kræsjer/jeg har mista dokumentet: Mye galt kan hende med en PC - sjøl på eksamen. Det er viktig at du stiller med oppdatert maskin, og at du lagrer jevnt og ofte underveis på eksamen. Dette er ikke dagen du vil oppleve å miste et dokument...

Penn og papir: Se punktet om datatrøbbel over. De er kanskje gammeldagse, men svikter ikke om teknologien gjør det. Lurt å pakke i sekken.

Oppdatering av PC: Bør ikke gjøres om morgenen eksamensdagen eller i eksamenslokalet. Omstart av datamaskinen, nedlasting og test av nødvendig programvare og oppdateringer er slikt man skal være ferdig med å gjøre i alle fall to dager før eksamen. Om noe går galt har du da tid til å finne erstatning... 

Kan jeg høre på musikk?: Ja, hodetelefoner er nå lov å bruke på eksamen, dog ikke i del en på en del eksamener. Hodetelefoner kan være nyttige om du vil bruke talesyntese og høre din egen tekst opplest. NB! Mobiltelefon er ikke tillatt brukt på noen som helst måte under eksamen.

Kan jeg handle i kantina eller på butikken?: Nei. Eksamensvaktene strekker seg nok langt, men dit kan de ikke følge deg. Du må derfor sørge for å ha med deg godt med mat og drikke. Godter er lov denne dagen. 

Kleskode: Svært mange eksamener foregår i Melhushallen. Sjøl om det er vår og 25 varmegrader ute, er det ikke slik i hallen. Det er greit å ha muligheter til å justere tempen. Pledd er lov.

Fusk

Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke ikke tillatte hjelpemidler på del 1 av eksamen. Det er heller ikke tillatt å bruke KI og chatbot. 

Konsekvensene av fusk til eksamen er svært alvorlige. Du får eksamen i faget annullert, du mister standpunktkarakteren i faget, og du kan tidligst ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Kildebruk og plagiat

Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster eller KI-genererte tekster, vil det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

UDIR om fusk og plagiat på eksamen

 

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram du tar.

Studiespesialisering og idrettsfag

Vg1:  Om lag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til:

3ST: Elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

3ID: Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

Yrkesfaglige studieretninger

Vg1 og Vg2: Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg vil noen av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett "fellesfag".

Påbygging til generell studiekompetanse

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål, skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk (se studiespesialisering over)

NB! For alle elever i vg3 ST/ID/PB er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Les mer her:

UDIRs informasjon om trekkordning til eksamen

Fravær ved eksamen blir regnet som gyldig når eleven er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsett og eleven ellers ikke kan lastes for hindringen. Du framlegge dokumentasjon på dette.

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få sykmelding. Sykmeldingen skal snarest leveres til eksamensansvarlige på skolen.Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvaktene som da vil varsle eksamensansvarlige på skolen.

Eksamensansvarlige avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt eksamen.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke oppnå vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Praktisk tverrfaglig eksamen: Elever som har fått IV – ikke vurdering - i programfag som inngår i tverrfaglig eksamen vil få eksamen annullert. For å oppnå vitnemål/”bestått” kompetansebevis må både programfagene og tverrfaglig eksamen være bestått.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember. Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember. Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen: Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist. Påmelding skjer på PRIVATISTWEBFristen for oppmelding til privatisteksamen er henholdsvis 15. september og 1. februar.

Om du overskrider fraværsgrensa på 10 % i et fag til 1. termin, mister du ikke retten til vurdering i faget selv om du får IV på dette tidspunktet. Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag. Det viktige i slike tilfeller er at du sørger for å ikke overstige 10% fravær for hele skoleåret.

Om det udokumenterte fraværet ditt er så høyt at du står i fare for å få IV på grunn av overskredet fraværsgrense for hele året allerede ved slutten av 1. termin, eller om det er stor fare for at du kan overstige den grensa i 2. termin, må du melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene. Dette gjelder avsluttende fag (- ikke fag som fortsetter; feks norsk i vg1 YF og ST, norsk i vg2 ST og historie i vg2).

Dette må du gjøre selv før 1. februar på PRIVATISTWEB

Om du ikke melder deg opp i disse fagene før 1. februar, får du ikke tatt eksamen før sommeren, men må vente til høsten. Ny oppmeldingsfrist er da 15. september. Om du tar eksamen som privatist i noen fag som følge av overskredet fraværsgrense, kan du få primærvitnemål, men da må du ta eksamen innenfor normert tid. Om du er i «faresonen» er det derfor viktig at du husker oppmeldingsfristen 1. februar.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Eleven vil imidlertid fortsatt kunne følge undervisningen i faget som for eksempel hospitant. Om du må ta privatisteksamen i noen fag, har du altså ikke rett til underveisvurdering i disse fagene.

 

Du er selv ansvarlig for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen. Eksamensvaktene vil føre kontroll med de hjelpemidlene du bruker. Liste over tillatte nettbaserte hjelpemidler finner du et annet sted på eksamenssidene.

Snakk også med faglæreren din på forhånd om hvilke hjelpemidler du kan ha nytte av, og hvordan du kan bruke dem på best mulig måte, - og på korrekt måte.

Vær oppmerksom på at Canvas ikke vil være tilgjengelig under eksamen.

IKT-basert eksamen innebærer at eksamen gjennomføres papirløst. Kandidatene logger seg på Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS) med tildelte brukernavn og passord. Deretter laster eleven ned eksamensoppgaven som besvares ved hjelp av datamaskin. Etter at eksamensoppgaven er besvart, leverer kandidaten denne som en fil som lastes opp i det samme systemet. Dagen etter at eksamen er avsluttet vil sensorene kunne logge seg på systemet og begynne sensuren.

Alle skriftlige fag forutsetter bruk av datamaskin, da dette ligger i kompetansemålene i fagets læreplan. Ved alle matematikkeksamener er det krav om bruk av datamaskin. I disse fagene kreves det bl.a. regneark, graftegner og CAS. Les mer om dette på UDIR.

Ved eksamen MÅ du ha med deg egen datamaskin og du er selv ansvarlig for å ha installert nødvendig programvare, og at datamaskinen er oppdatert og i stand. Du må også ha med egen ladekabel. Under eksamen bør du lagre flere ganger underveis.

Nettilgang på eksamen

Trøndelag Fylkeskommune har opprettet et eget trådløst nett som skal brukes på eksamen. Om det oppdages at du er på et annet nett enn det som er tillatt, vil konsekvensene bli alvorlige (se "fusk"):

Nettet heter "Trondelag-eksamen", og dette nettet skal alle elever i Trøndelag bruke på eksamen..

Oppskrift pålogging

 • Koble til det trådløse nettverket Trondelag-Eksamen
 • Skriv inn nøkkelen : Trondelag20
 • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no

Om du er tilkoblet riktig nettverk (Trondelag-Eksamen), vil nettsiden ha tydelig grønn bakgrunn, og alle tilgjengelige nettressurser ligger som lenker på siden.
Hvis du er tilkoblet feil nettverk har nettsiden over en rød bakgrunn, og ingen linker til nettressurser vises.

Lesedager og forberedelsesdager

Informasjon om undervisning og studie- og lesedager for grupper hvor bare en del av elevene er trukket ut til eksamen, vil bli gitt etter at eksamenstrekket er offentliggjort.

 • På VG3 ST og ID kan hele gruppen få studiedag når deler av en fast organisert elevgruppe trekkes ut til eksamen. Dette gjelder både forberedelsesdag og selve eksamensdagen. Endelig beskjed om dette gis når trekket er offentliggjort.
 • Elever på ST og ID som har valgt programfag fra et annet utdanningsprogram, følger eksamensplanen for det aktuelle utdanningsprogram og trinn hvis de trekkes ut til eksamen i dette programfaget.

Om du vil klage på karakteren din må du legge merke til dette.

Du

 • må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • må levere klagen skriftlig
 • ikke trenger å begrunne klagen din
 • må undertegne klagen din
 • skal levere klagen til skolen din

Om du ikke har eksamensbesvarelsen din kan du kontakte skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Elever får klageresultatet av skolen sin. Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

Se lenken under for å lese mer om klagebehandling:

UDIR om klagebehandling i VGS

Dokumentasjon som vedlegges klagen

Klage på standpunktkarakter

-      Skriftlig skjema for klage på karakter

-      Faglærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på standpunktkarakter henvises til Klage på standpunkt

Klage på IV (ikke vurdering) i fag

-      Dokumentasjon på varsel om fare for IV

-      Skriftlig enkeltvedtak ved IV – ved overskredet fraværsgrense

-      Faglærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på IV (ikke vurdering) i fag henvises til Informasjon om fraværsgrensen

Klage på nedsatt ordens- eller atferdskarakter

-      Dokumentasjon på varsel om fare for nedsatt karakter

-      Kontaktlærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på nedsatt ordens- eller atferdskarakter henvises til ordensreglementet

Klage på ikke-skriftlig eksamen

-      Sensor 1 og 2 skriver hver sin uttalelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på ikke-skriftlig eksamen henvises til Klage på ikke-skriftlig eksamen

Om du som ønsker å ta eksamen i morsmålet ditt må du melde seg opp til skolen senest 15. september. Du må opp til både skriftlig og muntlig eksamen. 

Ta kontakt med ekspedisjonen for mer informasjon.

Dette er alvor

Brudd på eksamensreglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen, eller annullering av eksamen. Møt fram til eksamen i god tid, og seinest en halv time før eksamen starter. Skolen angir oppmøtetidspunkt for eksamensdagen. Ta med legitimasjon.

Eksamen med forberedelsesdel

Noen skriftlige eksamener har forberedelsedel. Du som er elev har møteplikt på skolen på forberdelsesdagen. Forberdelsedelen er tilgjengelig fra kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra lærer. 

UDIR om eksamen med forberedelsesdel

I eksamenslokalet 

Oppførsel

Du får tildelt en plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten. Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene.

Teknisk utstyr

Hodetelefoner/øreplugger er tillatt. Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter. Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. Sørg for å ha installert nødvendig programvare og oppdatert datamaskina i god tid før eksamen.

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget. 

Håndskrevet besvarelse (der det er aktuelt)

Bruk svart eller blå penn. Eksamensansvarlige gir beskjed om hvordan toppteksten/headingen på eksamensbesvarelsen skal utfylles. Ikke skriv navnet ditt noe sted i eksamensbesvarelsen (dette gjelder også om du bruker pc). I spesielle tilfeller kan kladd legges ved besvarelsen. Disse skal merkes med dato, kandidatnummer og fagkode. Ikke skriv navnet ditt noe sted på kladden. Sensorene kan ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig. 

Innlevering av besvarelsen 

Ved digital eksamen: Du vil få opplysninger om innleveringsmåte på eksamensdagen. 

Ved papirbesvarelse: Svararkene skal nummereres og legges i riktig rekkefølge i utlevert omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdeark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig.  Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen.  Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden. Dersom du leverer din eksamensbesvarelse og forlater eksamenslokalet før kl. 12.00, skal alt utlevert papir leveres inn. 

Trøndelag fylkes retningslinjer om gjennomføring av eksamen

Eksamenskontoret har besluttet at elever og privatister får anledning til å benytte hodetelefoner / øreplugger i forbindelse med skriftlig eksamen.

Elever som har lese- og skrivevansker kan få hjelp til opplesing av både oppgavetekst og egenprodusert tekst ved hjelp av talesyntese i Word.
Dette kan også være nyttig for elever som ikke er lesesvake/fremmedspråklige, og må ses på som et supplement til dem som har krav på opplest tekst.
Løsningen er nok mest aktuell i norsk, engelsk, fremmedspråk og «skrivefag».

Elever og privatister kan bruke hodetelefoner / øreplugger under skriftlig eksamen. I fag med to-delte eksamener kan hodetelefoner / øreplugger ikke benyttes under del 1 av eksamen. I fagkodene BRT2003/2004/2005/2006 (gjelder kun privatister) kan kun skrivesaker, linjal og kalkulator benyttes. 

Elever kan bruke hodetelefoner / øreplugger under tverrfaglig praktisk og praktisk eksamen i fag hvor det er hensiktsmessig.

Elever kan bruke hodetelefoner / øreplugger under forberedelsestiden for MP-eksamen ved valg av modell A.

Merk

Talesyntese virker ikke på PDF-filer, bare Word-filer. Det KAN brukes på nettsider – om en på PC kopierer fra dem og limer inn i Word. På MAC virker det rett på nettsidene pga. hurtigknappfunksjonen.

Dette er ikke et oversettelsesprogram, bare muligheten til å få lest opp egen (og andres) tekst. Elever som vil bruke denne funksjonen må selv laste ned og gjøre seg kjent med denne i god tid før eksamen.

Elevene selv må ha med seg hodetelefoner / øreplugger.

Installeringsveiledning 

Bruksanvisning talesyntese

Etter § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan for eksempel være behov for utvidet eksamenstid eller opplesing av eksamensoppgaven. Behovet skal være sakkyndig dokumentert.

Du må søke skolen om særskilt tilrettelegging i god tid før du skal ta eksamen, og legge ved nødvendige dokumentasjon. Du søker i Visma InSchool.

 

 

Lurer du på noe?

Jens Kåre Klæt
Avdelingsleder for IKT og Salg, service og reiseliv.
74 17 66 06 90 74 62 45
Randi Vingelen Opøien
Konsulent
74 17 66 41 92 60 03 23
Sist oppdatert 15.04.2024