UNGDATA-undersøkelsen 2024

elevundersøkelsen 2021.PNG

Undersøkelsen gjelder elever på videregående skole som er under 20 år. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og skal gi
et oversiktsbilde av hvordan barn og ungdom har det i Norge lokalt, regionalt og nasjonalt. Ungdom gis gjennom undersøkelsen mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i dag og gi kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.

Spørsmål i undersøkelsen omhandler venner, fritid, mediebruk, familie, skole, nærmiljøet, helse, trivsel, livskvalitet, mobbing, vold, trakassering, regelbrudd, rusmiddelbruk, kjønn, klassetrinn og familiebakgrunn. Alle svar vil bli behandlet fortrolig og ingen enkeltpersoner vil bli gjenkjent når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Elever og foresatte vil få informasjon om undersøkelsen i forkant. Den gjennomføres på skolen i uke 10, 11, 12 og 14. Elever og foresatte kan reservere seg mot å delta.

NOVA publiserer resultater på ungdata.no i august 2024.

Informasjon om Ungdata-undersøkelsen til elever og foreldre