Yrkesforberedende opplæring

Yrkesforberedende opplæring (YFO) er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging. Elever er søkt inn på et ordinært programområde og kan få helt eller delvis oppfølging på YFO. Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig i skolen, hjemme og i fritiden og få utviklet sine evner og muligheter. Det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev i samarbeid med hjemmet. Opplæring gis i egen eller liten gruppe.
Teamet som jobber på YFO er tverrfaglig sammensatt. Teamet samarbeider med hjemmet, ansvarsgruppe og andre instanser knyttet til elevene.

Fagtilbud, opplæring og vurdering:

Det legges stor vekt på å skape et trygt og godt læringsmiljø. Undervisningen kan bli gitt i både i gruppe og individuelt, tilpasset elevens forutsetninger og behov.

Grunnkompetanse

Elevene prøver ut ulike arbeidssituasjoner gjennom opplæringsløpet for å finne aktuelle mestringsarenaer og aktuelle arbeidsområder senere i livet. Deler av elevenes opplæring kan også være knyttet opp mot skolens utdanningsprogram innenfor yrkesfag. Elevene kan da være med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

Elevene på YFO avslutter videregående med et kompetansebevis. Dette viser kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. En grunnkompetanse kan gis på skolen eller både i skole og bedrift. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven skal ha opplæring i utvalgte kompetansemål. Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter samt et kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse ved endt skolegang. 

For mer informasjon om grunnkompetanse se:https://www.vilbli.no/nb/nb/no/grunnkompetanse/a/027253

Vi ønsker å legge til rette for at alle elever på YFO kan få opplæring i skole og bedrift ved å bli lærekandidat. Det er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. I praksis vil det si to år på skole med utprøvning i ulike bedrifter og to år i bedrift. Elevene vil få mye støtte og tilpasning på skolen før de begynner som lærekandidat i bedrift.

For mer informasjon om lærekandidat:
Lærekandidat | Videregående opplæring - vilbli.no

Fra elev til voksen

Utover i skoleløpet fokuseres det på veien videre etter endt skolegang. Vi samarbeider tett med foreldre/ foresatte, og andre aktuelle instanser for å skape gode overganger til voksenlivet. Et samarbeid med kommunen om både arbeid og fritid er ofte viktig i denne sammenheng. 

Vi drar ofte på turer og benytter for eksempel kino og fritidsklubben. Dette for å presentere tilbud i lokalmiljøet slik at elevene får muligheten til en aktiv og meningsfull fritid. Vi drar også på bedriftsbesøk til lokale bedrifter for å bli kjent med næringslivet. Uansett anledning ønsker vi å legge til rette for gode opplevelser sammen der utvikling av sosial kompetanse er et fokusområde.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Lise Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75