Elevråd

Elevrådsplan 2018-2019 og vedtekter for elevrådet på Levanger videregående skole

 1. Elevrådet består av alle tillitselever ved Levanger videregående skole
 2. Avdelingsvise elevråd består av tillitselever fra alle klassene på avdelingen
 3. Elevrådsstyret ved Levanger videregående skole består av avdelingslederne. De velges på første avdelingsmøte.
 4. Klassens time gjennomføres mellom styremøte og neste avdelingsmøte. gjerne nært opp mot avdelingsmøtet.

 

 

Møteplan for elevrådsarbeidet

 

Samlet elevråd.

I auditoriet.

 

Klassens time

Avdelingsvise elevråd.

5. time (kl 12.00)

Styremøte.

Møtes på elevrådskontoret.

Lunsjmøte kl 11.30

September

Onsdag 12. Kl. 12.00

Før 12. september

Onsdag 26.

 

Oktober

Elevrådsskolering

ca uke 42

Onsdag 24.

Onsdag 3. og 31.

November

 

ca uke 46

Onsdag 21.

Onsdag 28.

Desember

 

ca uke 49

Onsdag 12.

 

Januar

Onsdag 16. kl 12.00

ca uke 5

 

Onsdag 9.

Februar

 

ca uke 9

Onsdag 6.

Onsdag 13.

Mars

 

ca uke 13

 

Onsdag 13.

April

 

 

Onsdag 3.

Onsdag 10.

Mai

Onsdag 29. kl 12.00

ca uke 18 og 21

Onsdag 8.

 

Juni

 

 

 

Onsdag 5.

 

 

Vedtekter for elevrådet på Levanger videregående skole

§ 1  Verv

§ 1.1 Elevrådet

Tillitselever/varatillitselever

Tillitseleven er den personen klassen har valgt til å være sin representant i elevrådet. Alle elever kan stille til valg som tillitselev dersom de har interesse for det. En kan bli foreslått av klassen sin eller foreslå seg selv. Klassene velger sin tillitselev ved begynnelsen av hvert skoleår, innen 15.09. Det skal også velges en vararepresentant innen samme dato. Valget foregår skriftlig, og man kan stemme på én kandidat. Den med flest stemmer blir tillitselev, den med nest flest blir dennes vara. Hvis det er flere med like mange stemmer på enten første eller andre plass, skal det stemmes igjen over kun disse. Hvis det fremdeles er likt, avgjøres det mellom de resterende ved loddtrekning. Dersom det ikke er noen som ønsker å stille til valg, trekkes det en tillitselev, eller det stemmes over med alle i klassen som mulige kandidater.

Tillitseleven har stemmerett i elevrådet, og dersom tillitseleven ikke har anledning til å møte, har varatillitseleven møteplikt og stemmerett. Dersom verken tillitselev eller varatillitselev har anledning til å møte, skal klassen velge en annen elev til å representere klassen på møtet. Hver klasse har kun én stemme.

§ 1.2 Sammensetning av elevrådsstyret

Elevrådsstyret skal bestå av elever fra alle de sammensatte avdelingene.
Elevrådsstyret vil dermed bestå av:

 • 2 rep. Fra studiespesialiserende + påbygg (avdelingsrådsleder + en representant)
 • 2 rep. Fra teknofløya + Restaurant og matfag (avdelingsrådsleder + en representant)
 • 1 rep. Fra DH (avdelingsrådsleder)
 • 1 rep. Fra HO (avdelingsrådsleder)
 • 1 rep. Fra Media (avdelingsrådsleder)

Disse skal velges på første avdelingsrådsmøte på høsten. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt mellom de to kandidatene med flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres det ved loddtrekking. Det skal også velges en sekretær på dette møtet. Sekretæren vil også fungere som vara for avdelingsrådsleder. Fra tekno og mat og stud.spes. velges det egne varaer hvis sekretæren er 2. representant. 

§ 1.3 Verv i elevrådsstyret

Elevrådsstyret vil bestå av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • styremedlem

Elevrådsleder velges på eget, felles elevrådsmøte i januar, og vil sitte til januar året etter. Valget skal være skriftlig. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt mellom de kandidatene med flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres det ved loddtrekking.

Vervene i elevrådstyret ellers, velges på første styremøte på høsten. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt mellom de kandidatene med flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres det ved loddtrekking.

 

§ 2 Mistillit til medlemmer i elevråd og elevrådstyret

 

Alle mistillitsaker skal være saklig begrunnet, og meldes inn til kontaktperson for elevrådet på skolen. Kontaktpersonen tar da en samtale med vedkommende og formidler saken. Det er viktig at vedkommende får komme med sin versjon og får en mulighet til å gjenopprette tilliten. Hvis dette ikke fører frem skal følgende prosedyrer gjennomføres, alt etter hvilket nivå mistilliten oppstår:

(I alle saker skal det være skriftlig avstemming, og det skal være et flertall for mistillit på det gjeldende nivå, før omvalg settes i verk).

Hvis det er vedvarende mistillit til en tillitsvalgt i klassen, skal det gjennomføres nyvalg på tillitselev i klassen. Om det er vedvarende mistillit til en avdelingsrådsleder fra avdelingsrådet, skal det velges en ny avdelingsrådsleder innad i avdelingen. Er det vedvarende mistillit fra styret til en avdelingsrådsleder som styremedlem, mister den sin plass i styret og avdelingsrådet må velge en ny avdelingsrådsleder. Er det vedvarende mistillit til elevrådsleder, blir det kalt inn til ekstraordinært møte i hele elevrådet med valg av ny elevrådsleder. Nestleder fungerer som elevrådslederleder fram til ny elevrådsleder er valgt.

Alle saker om mistillit skal behandles snarest og skal tas på alvor.

 

§ 3 Møter

Møteturnusen er lagt opp på følgende måte:

1: Klassens time: Saker drøftes i klassen. Aktuelle saker løftes videre til avdelingsrådsmøtet.

2: Avdelingsråd (ca. påfølgende uke): Saker fra klassene/styret m.m. drøftes. Aktuelle saker løftes videre til styremøte

3: Elevrådsstyremøte (ca. påfølgende uke): Aktuelle saker fra avdelingene m.m. drøftes.

Etter ca. en ukes pause starter turnusen på nytt. Dette fører til ca. ett møte i måneden på hvert nivå. Møter i hele elevrådet kommer utenfor denne turnusen. 

§ 3.1 Avdelingsrådsmøter

Alle tillitselever fra hver enkelt avdeling møter på avdelingsrådsmøtene. Dette skjer ca. en (1) gang måneden. Hvis tillitseleven ikke kan møte, skal varatillitseleven møte isteden. Dersom varatillitseleven ikke kan møte skal klassen velge en annen til å komme på møtet. Avdelingsleder er ansvarlige for å avholde møtene. Sekretæren skriver referat som deles med avdelingens deltakere og elevrådsleder og kontaktperson for elevrådet.

§ 3.2 Elevrådsmøter

Det skal være minst fire (4) felles elevrådsmøter i løpet av et skole år. Et oppstartsmøte, ei skoleringssamling, elevrådsledervalg i januar, og et avslutnings/evalueringsmøte mot slutten. I tillegg kan styret og leder, samt skolens ledelse innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Leder er ansvarlig for å avholde møtene og er dermed ordstyrer. Ved fravær av leder, er det nestleder som har ansvaret. Sekretæren skriver referat. Hvis sekretæren ikke er tilstede skal styret utnevne en annen person som skriver referat. Referatene skal deles på en plattform relevant for alle tillitsvalgte.

§ 3.3 Elevrådsstyremøter

Det skal avholdes tilstrekkelig med elevrådsstyremøter. Det skal avholdes minst ca ett (1) møte i måneden. Sekretæren skal skrive referat som skal deles med avdelingslederne, kontaktperson og rektor/ass-rektor. Hvis sekretæren ikke er tilstede skal styret utnevne en annen person som skriver referat. Styremøter holdet i tillegg ved behov.

§ 3.4 møteplikt

Alle med tillitsverv har møteplikt. Om den tillitsvalgte ikke kan møte til et møte har representanten ansvaret for at vara eller an annen kandidat fra klassen kommer på møtet, med nødvendig informasjon. Om det ikke kommer en representant fra en klasse 3 møter på rad, anses dette som mistillitssak og behandles i tråd med det.

§ 3.5 Innkallinger                                                                        

Det lages tidlig i skoleåret en møteplan for hele året over de planlagte ordinære møtene. Sakliste til møter som angår elevrådet skal være sendt ut senest to (2) dager før møtet.

§ 3.6 referat

Referatet skal skrives av sekretæren ved alle møter. Et referat skal inneholde en liste over de som er tilstedeværende og frafall, og all nødvendig informasjon, sak for sak. Referat skal godkjennes av leder/elevrådskontakt før det sendes ut til elevene. Det skal også sendes ut en kopi til rektor og assisterende rektor.

 

§ 4 stillingsbeskrivelse

§ 4.1 Elevrådsleder

Lederen er den som har hovedansvaret for at alt i elevrådet går rundt. Elevrådslederen er den personen som blir kontaktperson for skoleledelsen, og er skolens elevers hovedrepresentant utad.

§4.2 Nestleder

Nestlederen er lederens stedfortreder/elevrådslederens høyre hånd. Om leder ikke kan stille er det nestleders plikt å stille.

§4.3 Sekretær

Sekretærens oppgave er å skrive utfyllende referater fra alle møter. Slik at tillitsvalgte som ikke var tilstede kan holde seg oppdater. Sekretæren er også stedfortrederen til leder og nestleder.

§4.4 styremedlemmer

Styremedlemmer er resterende avdelingsledere som skal være med å drøfte saker på elevrådsstyremøtene. Styremedlemmene er viktig for å sikre at alle avdelingene er representert i styret.

§ 5 Vedtaksdyktighet

For at elevrådet skal være vedtaksdyktig, må det være minst 50% av tillitsvalgte til stede. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Sist oppdatert 05.02.2019