Elevundersøkelsen

Elev

Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig, og elever kan hoppe over spørsmål de ikke vil svare på. Resultatene kan bare hentes ut på gruppenivå, ikke individnivå.

Ta undersøkelsen : 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Informasjon til foresatte (WORD-dokument).

Formål

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres på høsten i Trøndelag fylkeskommune. For deg som elev er det frivillig å svare på Elevundersøkelsen. Du kan starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg. Dette kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene dine blir behandler riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og de må følge samme regelverk om personopplysninger.

Du oppgir ikke navn og det er heller ikke knyttet personnummer til svarene dine i Elevundersøkelsen. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden du har fått og selve besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene – det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne dine svar. 

I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger  Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til friskoleloven § 2-3. 

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen din. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no 

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ 

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet: 

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO  Telefon: + 47 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Internett: www.udir.no 

Sist oppdatert 07.10.2019