Nytt om fravær

Skolen.JPG

De ordinære fraværsreglene fra før pandemien gjeninnføres.

Som Kunnskapsdepartementet allerede har varslet gjeninnføres de ordinære fraværsreglene til høsten:

 

  • Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
  • Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet
    • bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45
  • Fraværskode «Midl.kode syk» vil etter skolestart ikke lenger kunne brukes i Everyday

De nasjonale føringene for fraværsgrensa vil bli de samme som det som gjaldt før det midlertidige unntaket ble innført i mars 2020. Det vil si at våre trønderske rundskriv til fraværsgrensa også vil være de samme:

De aller fleste av elevene har aldri opplevd at de ordinære fraværsreglene. Vi oppfordrer derfor elever samt foeldre/foresatte til å sette seg godt inn i fraværsordningen. Se mer på  vårt informasjonsskriv til foreldre og foresatt

Ordensreglementet videreføres uten endringer.Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag ble sist revidert av Fylkestinget i juni 2021. Reglementet videreføres i uendret form kommende skoleår. 

 

Sist oppdatert 17.06.2022