Trafikk- og parkeringsbestemmelser

Trafikkbestemmelser

Bilparkering

MC- og sykkelparkering

Veitrafikkloven gjelder for all ferdsel på skolens område. Fører og ev. passasjer på MC skal alltid bruke hjelm. Lovbrudd meldes politiet.

Kjøresonekartet under viser:

Innenfor området markert med rødt er ferdsel med motorkjøretøy er forbudt.

Traktorbane (T) brukes som opplæringsareal for gårdens maskiner og redskaper.

Brudd på retningslinjene vist i kjøresonekartet medfører sanksjoner i henhold til skolens ordensreglement. 

Parkeringsplassen ved hovedbygget er forbeholdt de som har sitt daglige arbeid ved Skjetlein videregående skole. Elever og besøkende har også tilgang til denne parkeringsplassen

2 plasser forbeholdt HC-parkering
6 plasser forbeholdt EL-biler

Det er kun anledning til å parkere på oppmerkede plasser, skolebusser og rutebusser må ha god fremkommelighet i ytre område rundt parkeringsarealet.

Parkering ved gartneriet/fjøset/TIF-hallen er reservert ansatte eller andre med spesiell tillatelse. Ved spesielle anledning kan andre arealer åpnes for parkering.

Sykkelparkering er tillatt kun på plasser der det er satt opp parkeringsbøyle.

To og firehjulinger parkeres på asfaltareal foran hovedbygget. Det er ikke anledning til å parkere moped og motorsykkel andre steder. For internatelever kan annet avtales. 

Kjøretøyet skal ikke brukes mellom byggene og skal kun brukes som transportmiddel til og fra skolen. 

Kjøring som forstyrrer undervisning kan medføre sanksjoner i henhold til skolens ordensreglement..

 

 

Sist oppdatert 12.08.2022