Trafikk- og parkeringsbestemmelser

Kjøresonekart.jpg

Trafikkbestemmelser

Bilparkering

Moped-/motorsykkel- og sykkelparkering

Veitrafikkloven gjelder for all ferdsel på skolens område. Kjøring som avviker fra dette lovverket kan påvirke karakteren i oppførsel for skolens elever.

Kjøresonekartet over viser:

Rød område – ferdsel med motorkjøretøy er forbudt 

Gult område – nyttetransport 

Grønt område brukes som opplæringsareal for gårdens maskiner og redskaper 

Brudd på retningslinjene vist i kjøresonekartet medfører sanksjoner i henhold til skolens ordensreglement.

Parkeringsplassen ved hovedbygget er forbeholdt de som har sitt daglige arbeid ved Skjetlein videregående skole. Elever og besøkende har også tilgang til denne parkeringsplassen

2 plasser forbeholdt HC-parkering
6 plasser forbeholdt EL-biler

Det er kun anledning til å parkere på oppmerkede plasser, skolebusser og rutebusser må ha god fremkommelighet i ytre område rundt parkeringsarealet.

Parkering ved gartneriet kan brukes som avlastningsparkering. Parkering ved fjøset er forbehold de som har sitt arbeide i fjøset

Parkering ved ridehallen brukes som avlastningsparkering ved spesielle anledninger, det er parkeringsvakter som angir når det er behov for denne parkeringa.

Sykkelparkering er tillatt kun på plasser der det er satt opp parkeringsbøyle 

To og firehjulinger parkeres på asfaltareal foran hovedbygget. Det er ikke anledning til å parkere moped og motorsykkel andre steder. 

Kjøretøyet skal ikke brukes mellom byggene og skal kun brukes som transportmiddel til og fra skolen. 

Kjøring uten hjelm eller kjøring med passasjer på kjøretøy der dette ikke er tillatt rapporteres om nødvendig til politiet (i tillegg orienteres foresatte til elever under 18 år). 

Kjøring som forstyrrer undervisning kan medføre sanksjoner i henhold til skolens ordensreglement.

 

 

Sist oppdatert 19.04.2018