Voksenagronomen

Opplegg

Skjetlein tilbyr to-årige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnernæring.
Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Landbruk. Opptak til første år, vg2, annethvert år. Neste kurs har oppstart høsten 2022. 

OBS - søknadsfristen er 15. mars.

Opplegget er et komprimert løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med mye egenarbeid og selvstudier.

Undervisning

Undervisninga foregår for det meste som kveldsundervisning, samt dagsamlinger med innslag av praktisk art. Dagsamlingene gjennomføres fredager og lørdager. All kveldsundervisning overføres digitalt slik at de som deltar kan koble seg på hjemmefra.

Læringsplattform

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges det ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og gis tilgang til Canvas når de er opptatt som elever ved kurset.

Oppmøte

Det kreves oppmøte til minimum 80 % av praksisundervisningen. Dokumentasjon av tilsvarende praksis på egen gård eller hos andre kan gi fritak for oppmøte. Det føres ikke oversikt over oppmøte til kveldsundervisningen.

Søknad

Innsøkingen til  denne voksenopplæring skjer på https://trondelag.pameldingssystem.no/voksenagronomen-1

Søknadsfrist 15. mars.

Hvem kan søke?

Rettssøkere
Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål.
Ikke-rettssøkere
De som har gjennomført videregående utdanning tidligere har ikke rett til å delta på voksenopplæring på samme måte som rettssøkere, men tas inn såfremt det er plass og de ikke fortrenger rettssøkere. Hvorvidt undervisning og lærebøker er gratis for ikke-rettssøkere kan variere noe fra år til år avhengig av hvor mye midler som kan settes av til voksenopplæring ved den enkelte skole. Nedre aldersgrense for ikke-rettssøkere er også 25 år.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og evt. anna IKT-utstyr. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no.

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Kurset er bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Er dette av langvarig art må/bør du ha status som privatist. Da må du melde deg opp til eksamen på www.privatistweb.no.
Blir du syk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du selv ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Læreplaner og undervisningsplaner

Første året undervises etter læreplan for vg2 landbruk og gartnernæring. Dette gir grunnlag for å fortsette videre på Vg3 landbruk andre året. Bestått kurs gir agronomkompetanse.

Oversikt over fag det undervises i

Vg2 landbruk og gartnernæring

 • Produksjon og tjenesteyting
  • Jord- og plantekultur
  • Husdyrfag
 • Traktor- og maskiner
 • Forvaltning og drift
  • Grunnleggende naturforståelse
  • Økonomi og regnskap
  • Naturressurser
 • Yrkesfaglig fordypning

Vg3 landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon
 • Utmark og kulturlandskap
 • Gårdsdrift
 • Økonomi- og driftsledelse
 • Økologisk landbruk 1

Detaljert undervisningsplan blir gitt ut før kursstart.

Eksamensordning

Vg2 landbruk og gartnernæring

 • Produksjon og tjenesteyting, forvaltning og drift: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Traktor og maskin: Kan trekkes til praktisk eksamen i faget.

Vg3 landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap, gårdsdrift: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Økonomi og driftsledelse: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i faget.
 • Økologisk landbruk 1: Kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Eksamener utarbeides og vurderes lokalt.

Sist oppdatert 09.03.2022