Voksenagronomen

Opplegg

Skjetlein videregående skole tilbyr opplæring for voksne etter den nasjonale voksenagronommodellen. Det er et to-årige nett- og samlingsbasert kurs innen landbruk og gartnernæring. Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Landbruk. Neste kull har oppstart høsten 2024, med søknadsfrist 1. mars 2024.

Opplegget er et komprimert løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med mye eget areid og selvstudier.

Ordningen er finansiert over Jorbruksavtalen for de med fullført videregående opplæring. For eventuelle retts-elever, så finansieres de av fylkeskommunen.

Undervisning

Undervisninga foregår for det meste som kveldsundervisning, samt dagsamlinger med innslag av praktisk art. Dagsamlingene gjennomføres fredager og lørdager. All kveldsundervisning overføres digitalt, slik at de som deltar kan koble seg på hjemmefra.

Læringsplattform

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges det ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og gis tilgang til Canvas når de er tatt opp som deltakere.

Søknad

Informasjon om innsøking kommer i januar 2024. Søknadsfrist er 1. mars.

Hvem kan søke?

Voksenagronomen er for de som er 25 år og eldre, dvs. de som tidligere har gjennomført videregående opplæring (ikke-rettsøkere). Undervisningen er gratis.

Retts-søkere kan også søke på tilbudene. Dvs. at dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Retts-søkere blir tatt opp som elever, men kun dersom det er ledige plasser.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og evt. anna IKT-utstyr, med unntak av voksne rettselever. De kan kjøpe subsidiert PC gjennom fylkeskommunen.

Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp på kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Kurset er bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Er dette av langvarig art må/bør du ha status som privatist. Da må du melde deg opp til eksamen på www.privatistweb.no
Blir du syk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du selv ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Læreplaner og undervisningsplaner

Første året undervises etter læreplan for vg2 Landbruk og gartnernæring. Dette gir grunnlag for å fortsette videre på Vg3 Landbruk andre året. Bestått kurs gir agronomkompetanse.

Oversikt over fag det undervises i

Vg2 Landbruk og gartnernæring

 • Produksjon og tjenesteyting
  • Jord- og plantekultur
  • Husdyrfag
 • Traktor- og maskiner
 • Forvaltning og drift
 • Yrkesfaglig fordypning
  • Grunnleggende naturforståelse
  • Økonomi og regnskap
  • Naturressurser

Vg3 Landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon
 • Utmark og kulturlandskap
 • Gårdsdrift
 • Økonomi- og driftsledelse
 • Økologisk landbruk 1

 

Eksamensordning

Vg2 Landbruk og gartnernæring

 • Produksjon og tjenesteyting, forvaltning og drift: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Traktor og maskin: Kan trekkes til praktisk eksamen i faget.

Vg3 Landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap, gårdsdrift: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Økonomi og driftsledelse: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i faget.
 • Økologisk landbruk 1: Kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Eksamener utarbeides og vurderes lokalt.

Sist oppdatert 28.03.2023