Naturbruk

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

Arbeidssteder

 • nyanlegg og vedlikehold i offentlig og privat virksomhet
 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift

Yrkesfaglig fordypning førståret:

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Er naturbruk noe for meg, sjekk ut karriereplanleggeren.

 • Første år

  Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal vektlegge det særegne ved naturbasert produksjon, aktivitet og forvaltning. Opplæringen skal favne tradisjoner og fellesverdier som preger hverdag og samfunnsliv, og samtidig legge grunnlag for arbeid i framtidsrettede næringer. Forståelse for bærekraftig utvikling, for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet, skal være grunnleggende for opplæringen.

 • Andre år

  Vg2 Heste- og hovslagerfag

  Hestenæringen har lange tradisjoner knyttet til menneskets bruk av hest i arbeid og konkurranse. Bruk av hest knyttet til turisme, friluftsliv, helse og omsorg og pedagogisk arbeid er økende. I dette perspektivet stiger også etterspørselen etter kompetanse for stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Programfagene i heste- og hovslagerfag skal gi kompetanse innenfor tradisjonelle og nye næringsområder, der stell og bruk av hest er en del av en profesjonell yrkesutøvelse.

  Programfagene skal legge til rette for at eleven skal opparbeide forståelse for det særegne knyttet til hesterelaterte aktiviteter og det å ha ansvar for dyr, med de krav det stiller til etikk, sikkerhet og miljø. Programfagene skal bidra til opplevelse, undring og refleksjon og stimulere til innovasjon og næringsutvikling basert på bruk av hest. Gjennom arbeid med hest skal opplæringen inspirere eleven til økt livskvalitet og til å se nye muligheter i næringen.

  Naturbrukelever gruppebilde med kalv

  Vg2 Landbruk og gartnernæring - elever og voksenagronom

  En mangfoldig studieretning med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av frukt og grønt, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. I tillegg kan du fordype deg i:

  • Landbruk
  • Traktor og maskin - her får du lærer sveising, traktor kjøring med utstyr og vedlikehold av landbruksmaskiner. Både høstånd, vårånd, skogarbeid, bedriftsbesøk og turer er sentralt i dette tilbudet.
  • Hund/smådyr
  • Realfag


  Går du videre på Vg3 Landbruk, blir du agronom. Velger du studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du gå videre på høyskole eller universitet.

  Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

  For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans og være kreativ. Du må ha interesse for terrengforming, planter, jordkultur, stein- og treprodukter, utstyr og maskiner. 

  Idrettsanleggsfaget skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse med vekt på kvalitet og økonomi i idrettsanlegg. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre selvstendig og profesjonelt arbeid i et mangfold av anleggstyper. Faget skal vektlegge den helhetlige yrkesutøvelsen med drift og vedlikehold, sikkerhet, service og brukervennlighet. Faget har et allmenndannende aspekt og skal motivere for videre læring og bidra til personlig utvikling.

 • Tredje år Agronom

  Agronom har 3. år i skole der du har yrkeskompetanse etter dette året Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig.

 • Tredje år Studieforberedende naturbruk

  I tillegg til de vanlige påbyggfagene innholder dette tilbudet Naturforvaltningsfaget som skal medverke til å fremme kompetanse i forvaltning av natur og ressursar med tanke på at naturen har egenverdi og skal gi et godt livsgrunnlag for menneskene nå og i fremtida. Naturforvaltning har rotfeste i tradisjonelle, naturbaserte næringer samtidig som det legger grunnlag for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no