Naturbruk

Linjevalg Vg 1 naturbruk (For å lese denne informasjonen som samlet dokument med bilder, klikk her)

Til deg som skal gå vg1 naturbruk ved Skjetlein.

Naturbruk er et bredt fagområde som dekker en rekke tema og yrkesmuligheter. Fagområdet er så bredt at de fleste naturbruksskoler har en oppdeling av studiet allerede på vg1 slik at elevene kan gjøre et valg ut fra interesser og planer for yrkesvalg. Dette gjelder også for Skjetlein, og du har 4 muligheter å velge blant:

 • Landbruk og teknologi
 • Dyrefag
 • Hestefag
 • Veterinær og forskerlinje

Alle valgene har samme læreplan, og uansett hva du velger, har du mulighet for å velge fritt blant vg2-alternativene for skoleåret etter vg1. Det vil også være mulig å gjøre et bytte av linje i løpet av de første ukene, med forbehold om at dette er mulig ut fra tilgjengelige plasser på de ulike linjene. Det siste gjør at du bør tenke deg godt om før du velger hvilken av de fire alternativene du tror er best ut fra interesse og planer for yrkesvalg.

I den videre informasjonen finner du en beskrivelse av hva linjene innebærer, slik at du kan ta et best mulig valg før skolestart.

 Hva kan du bli?

Naturbruk kan være en grønn start på din utdanningsvei, og her finnes det noe for alle og enhver. Særlig for deg som har interesse og engasjement for dyr, mat, natur, maskiner, friluftsliv og bærekraft. Full oversikt over fagutdanningene du kan ta med utgangspunkt i naturbruk, finner du på www.vilbli.no

Visste du at naturbruk kan gi både fagbrev og studiekompetanse?

Ved å velge naturbruk på Skjetlein kan du få både studiekompetanse og yrkeskompetanse. Lærlingeløp med fagbrev er èn mulighet, men du kan også velge studieforberedende retning, slik at du oppnår generell studiekompetanse som kreves ved høgskoler og universitet. Dette gjør du ved å velge påbygg på tredje skoleår, evt med faget naturforvaltning i tillegg.

Dessuten tilbyr vi realfag for deg som har ønske om spesiell studiekompetanse (f.eks. veterinær-, lege, tannlege- og ingeniørstudier). Vårt realfagstilbud har særlig vekt på dyr, og betegnes derfor som veterinær- og forskerlinjen da mange av våre elever tar sikte på en veterinærutdanning.

Landbruk og teknologi

Linjevalg landbruk og teknologi vil gi en allsidig skolehverdag. I praktiske fag lærer du om stell av planter, stell og fôring av dyr, bærekraftig bruk av naturen og maten vi produserer. Opplæringen handler også om drift av skolens gårdsbruk, skog, veksthus og parkanlegg, og foredling av råvarer.

Utdanningen fokuserer på god dyrevelferd og dyrehelse, dyreatferd, bærekraft og sikker matproduksjon.

I teknologidelen vil du få opplæring i bruk av traktor og maskiner, simulatortrening, roboter, kurs i sveising og maskinvedlikehold. Det vil bli mulig å ta flere kurs på denne linjen, blant annet trafikalt grunnkurs og kurs i bruk av motorsag

På skolen har vi melkekyr, sau, gris og høns. Skjetlein dyrker også mange ulike vekster; korn, gras, potet, grønnsaker, frukt og bær. I tillegg har skolen et veksthus der vi dyrker både spiselige vekster og blomster. Skolen har en stor og moderne maskinpark og egen skog der du får lære om skogsdrift og bruk av tilhørende redskap. Som elev deltar du i et stort spekter av praktisk arbeid på gården gjennom hele skoleåret.

Dersom du velger denne linjen, vil det på vg2 være mest naturlig å velge

 • vg2 landbruk og gartnernæring
 • vg2 anleggsgartner eller
 • vg2 skog

  

Dyrefag

 Vil du arbeide med dyr og dyreeiere? For å jobbe med dyr må du ha et godt dyreblikk, være omsorgsfull, nysgjerrig og like praktisk arbeid. På Skjetlein får du jobbe med mange ulike dyreslag. I dyreavdelingene på skolen lærer du om praktisk stell og sikker og trygg håndtering, fôring og stell av de ulike dyreslaga vi har.

 På Skjetlein har vi en stor og innholdsrik dyrestall og eget fjøs. Det vil derfor bli mulig å lære om mange av våre egne dyreslag i praksis.

 Dersom du velger denne linjen, vil det på vg2 være mest naturlig å velge

 • vg2 heste og dyrefaget


Hestefag

 Hestefaget handler om hesten som ressurs i næring, sport og fritid.

Faget gir deg kompetanse i hold og bruk av hest, og drift av hestebedrift. Skolen har 16 kjøre- og ridehester. Ridehus (23x60 meter), utebane og treningsvei.

Dersom du velger denne linjen, vil det etter fullført vg1 være mest naturlig å velge

 • vg2 Heste- og dyrefaget
 • lærling som hovslager

 

Veterinær og forskerlinjen

 Veterinær- og forskerlinjen er tilbudet for deg som ønsker å oppnå studiekompetanse med full fordypning i realfag. Dette er et krevende studieløp og du har realfag på alle 3 år på Skjetlein. Inntak på denne linjen forutsetter grunnskolekarakterer som gir et realistisk grunnlag for gjennomføring av studiet. På veterinærlinjen har du ikke en spesialisering utover at du har valgt realfag, og vil ha en allsidig praksis med både dyr, plantefag, skog og maskiner.

Elever på denne linjen vil delta i spennende forskningsprosjekter i samarbeid med universitets- og forskningsmiljø.

 

Hva må du ha av klær og utstyr når du starter på skolen?

På yrkesfaglige studieretninger trenger du en del klær og utstyr i skolehverdagen. Dette vil variere ut fra hvilken linje på naturbruk du velger, og du skal derfor ikke kjøpe inn noe før du starter på skolen. Etter skolestart vil dere i samarbeid med lærerne komme frem til hva dere trenger å anskaffe.

 «Blått» naturbruk

Utover de vg2-alternativene som er nevnt over, finnes også de to vg2-tilbudene «fiske og fangst» og «akvakultur», som blant annet tilbys på Guri Kunna videregående skole på Hitra/Frøya. Disse tilbudene kan velges uavhengig av hvilken linje du velger på vg1 naturbruk.

 

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Er naturbruk noe for meg, sjekk ut karriereplanleggeren.

 • Første år

  Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal vektlegge det særegne ved naturbasert produksjon, aktivitet og forvaltning. Opplæringen skal favne tradisjoner og fellesverdier som preger hverdag og samfunnsliv, og samtidig legge grunnlag for arbeid i framtidsrettede næringer. Forståelse for bærekraftig utvikling, for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet, skal være grunnleggende for opplæringen.

 • Andre år

  Vg2 Heste- og dyrefaget

  VG2 hest- og dyrefaget handler om dyrekunnskap og ferdigheter som er nødvendig i arbeidet med dyr i ulike typer dyrefagsnæringer. Programfagene skal bidra til etisk og kunnskapsbasert yrkesutøvelse basert på gjeldende lov- og regelverk, og handler om kvalitetssikring av tjenester og produkter, dyrevelferd, folkehelse, sikkerhet, miljø og verdiskaping. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere, som kan møte bransjens krav og behov nå og i framtiden, med evne til å samarbeide tverrfaglig og internasjonalt.

  Programfag på heste- og dyrefaget: Dyrelære og aktivitet, Drift og entreprenørskap

  Her kan du se noen filmer om utdanningene på heste- og dyrefaget:

  Dyrefag, film laget av ungdomsbedrift

  Dyrefag, film om dyr

  VG2 i England? Veterinærlinje?

  Naturbrukelever gruppebilde med kalv

  Vg2 Landbruk og gartnernæring - elever og voksenagronom

  En mangfoldig studieretning med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av frukt og grønt, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. I tillegg kan du fordype deg i:

  • Landbruk
  • Traktor og maskin - her får du lærer sveising, traktorkjøring med utstyr og vedlikehold av landbruksmaskiner. Både høstonn, våronn, skogsarbeid, bedriftsbesøk og turer er sentralt i dette tilbudet.
  • Hund/smådyr
  • Realfag

  Programfag på Landbruk og gartnernæring: Forvaltning og drift, Produksjon og tjenesteyting

  Går du videre på Vg3 Landbruk, blir du agronom. Velger du studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du gå videre på høyskole eller universitet.

  Vg2 Anleggsgartner

  Programfagene omfatter bygging, drift og vedlikehold av hager, parker, friområder og idrettsanlegg. Programfagene skal legge grunnlaget for en profesjonell yrkesutøvelse som ivaretar samfunnets og ulike brukergruppers behov og er i samsvar med prinsippene for universell utforming.

  Programfagene skal bidra til å utvikle forståelse av hvordan vegetasjon og materialer utgjør en estetisk og funksjonell helhet for ulike brukergrupper. Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle praktiske ferdigheter, forståelse og helhetstenkning i tilknytning til næring, yrkesutøvelse og natur. Opplæringen skal gi den enkelte mulighet for å oppleve mestring og erfare egne sterke og svake sider ved en mangfoldig yrkesutøvelse, der arbeidet foregår under varierende natur- og klimaforhold og krever fleksibilitet i forholdet til ulike brukergrupper.

  Programfag på Anleggsgartner: Anleggsgartnerarbeid, Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid

 • Tredje år Vg3 Agronom

  Agronom har 3. år i skole der du har yrkeskompetanse etter dette året. Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig. Programfag på Agronom: Landbruk

 • Tredje år Vg3 Studieforberedende naturbruk

  I tillegg til de vanlige påbyggfagene innholder dette tilbudet Naturforvaltningsfaget som skal medvirke til å fremme kompetanse i forvaltning av natur og ressurser med tanke på at naturen har egenverdi og skal gi et godt livsgrunnlag for menneskene nå og i fremtida. Naturforvaltning har rotfeste i tradisjonelle, naturbaserte næringer samtidig som det legger grunnlag for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no