Naturbruk

Linjevalg Vg 1 naturbruk

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Er naturbruk noe for meg, sjekk ut karriereplanleggeren.

 • Første år

  Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal vektlegge det særegne ved naturbasert produksjon, aktivitet og forvaltning. Opplæringen skal favne tradisjoner og fellesverdier som preger hverdag og samfunnsliv, og samtidig legge grunnlag for arbeid i framtidsrettede næringer. Forståelse for bærekraftig utvikling, for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet, skal være grunnleggende for opplæringen.

 • Andre år

  Vg2 Heste- og dyrefaget

  VG2 hest- og dyrefaget handler om dyrekunnskap og ferdigheter som er nødvendig i arbeidet med dyr i ulike typer dyrefagsnæringer. Programfagene skal bidra til etisk og kunnskapsbasert yrkesutøvelse basert på gjeldende lov- og regelverk, og handler om kvalitetssikring av tjenester og produkter, dyrevelferd, folkehelse, sikkerhet, miljø og verdiskaping. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere, som kan møte bransjens krav og behov nå og i framtiden, med evne til å samarbeide tverrfaglig og internasjonalt.

  Programfag på heste- og dyrefaget: Dyrelære og aktivitet, Drift og entreprenørskap

  Her kan du se noen filmer om utdanningene på heste- og dyrefaget:

  Dyrefag, film laget av ungdomsbedrift

  Dyrefag, film om dyr

  Hestefaget
  Hestefaget handler om hesten som ressurs i næring, sport og fritid. Faget gir deg kompetanse i hold og bruk av hest, og drift av hestebedrift. Skolen har 16 kjøre- og ridehester. Ridehus (23x60 meter), utebane og treningsvei.

  Dyrefaget
  Vil du arbeide med dyr og dyreeiere? For å jobbe med dyr må du ha et godt dyreblikk, være omsorgsfull, nysgjerrig og like praktisk arbeid. På Skjetlein får du jobbe med mange ulike dyreslag. I dyreavdelingene på skolen lærer du om praktisk stell og sikker og trygg håndtering, fôring og stell av de ulike dyreslaga vi har.

  På Skjetlein har vi en stor og innholdsrik dyrestall og eget fjøs. Det vil derfor bli mulig å lære om mange av våre egne dyreslag i praksis.

  VG2 i England? 

  Naturbrukelever gruppebilde med kalv

  Vg2 Landbruk og gartnernæring - elever og voksenagronom

  En mangfoldig studieretning med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av frukt og grønt, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. I tillegg kan du fordype deg i:

  • Landbruk
  • Traktor og maskin - her får du lærer sveising, traktorkjøring med utstyr og vedlikehold av landbruksmaskiner. Både høstonn, våronn, skogsarbeid, bedriftsbesøk og turer er sentralt i dette tilbudet.
  • Hund/smådyr
  • Realfag

  Programfag på Landbruk og gartnernæring: Forvaltning og drift, Produksjon og tjenesteyting

  Går du videre på Vg3 Landbruk, blir du agronom. Velger du studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du gå videre på høyskole eller universitet.

  Vg2 Anleggsgartner

  Programfagene omfatter bygging, drift og vedlikehold av hager, parker, friområder og idrettsanlegg. Programfagene skal legge grunnlaget for en profesjonell yrkesutøvelse som ivaretar samfunnets og ulike brukergruppers behov og er i samsvar med prinsippene for universell utforming.

  Programfagene skal bidra til å utvikle forståelse av hvordan vegetasjon og materialer utgjør en estetisk og funksjonell helhet for ulike brukergrupper. Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle praktiske ferdigheter, forståelse og helhetstenkning i tilknytning til næring, yrkesutøvelse og natur. Opplæringen skal gi den enkelte mulighet for å oppleve mestring og erfare egne sterke og svake sider ved en mangfoldig yrkesutøvelse, der arbeidet foregår under varierende natur- og klimaforhold og krever fleksibilitet i forholdet til ulike brukergrupper.

  Programfag på Anleggsgartner: Anleggsgartnerarbeid, Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid

 • Tredje år Vg3 Agronom

  Agronom har 3. år i skole der du har yrkeskompetanse etter dette året. Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig. Programfag på Agronom: Landbruk

 • Tredje år Vg3 Studieforberedende naturbruk

  I tillegg til de vanlige påbyggfagene innholder dette tilbudet Naturforvaltningsfaget som skal medvirke til å fremme kompetanse i forvaltning av natur og ressurser med tanke på at naturen har egenverdi og skal gi et godt livsgrunnlag for menneskene nå og i fremtida. Naturforvaltning har rotfeste i tradisjonelle, naturbaserte næringer samtidig som det legger grunnlag for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no