A-team/STO

Vi har 10 elevplasser som er forbeholdt elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.  Elevene får et skjermet tilbud, med egne tilrettelagte elevrom, og skjermet ankomst til skolen.   

Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, store sammensatte lærevansker og autisme.   Opplæringen skal være så målrettet som mulig, og vi jobber etter prinsipper om målrettet miljøarbeid. All opplæring tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov og styrkeområder, og det utarbeides IOP’er med helt individuelle mål. Kompetansemål blir utarbeidet i samråd med foresatte.   Avdelingen er organisert i tverrfaglige team rundt hver elev, og samarbeider tett med foreldre og aktuelle aktører knyttet opp mot behov hos hver enkelt elev slik som Stat.ped, habiliteringstjeneste, NAV, dagsenter og bolig.  

Avdelingen har fokus på ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), og personalet som jobber på avdelingen har kunnskap om tegn-til -tale, tegnspråk (har tegnspråktolk), bruk av dagsplaner, bilderemser og tematavler. Personalet har også kunnskap om ulike digitale kommunikasjonshjelpemidler slik som for eksempel PODD, Widgit Go, Roll Talk. Skolen har i tillegg tilbud om individuell musikkterapi og gruppetilbud i musikk sammen med TO. 

Sist oppdatert 19.12.2018