Informasjon om voksenopplæring i landbruk og gartnerfag ved Mære landbruksskole

Opplegg

Mære landbruksskole tilbyr opplæring for voksne etter den nasjonale voksenagronom-modellen. Det er et to-årige nett-og samlingsbasert kurs innen landbruk og gartnernæring:

  • Voksenagronom
  • Voksengartner

Begge tilbudene gjennomføres ved Mære landbruksskole. I tillegg blir det  2023 - 2025  et voksenagronomkurs i Indre og Midtre Namdal (Grong).

Neste oppstart er medio august 2023, der søknadsfristen var 1. mars. Dersom det er ledige plasser, tas deltaktere opp fram til skolestart (mer informasjon finner du under Søknad og inntak). 

Oppleggene er komprimerte løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med eget arbeid og sjølstudier.

Ordningen er finansiert over Jorbruksavtalen for de med fullført videregående opplæring. For eventuelle retts-elever, så finansieres de av fylkeskommunen.

Voksenagronomen

Voksenagronomen består av:

  • Første år: Vg2 Landbruk og gartnernæring
  • Andre år: Vg3 Landbruk

Kursene gjennomføres som modulbaserte opplegg. Hvert fag undervises i sin helhet (Vg2 og Vg3) før neste modul starter opp. Hver modul avsluttes med en modulprøve. Det legges inn noe praksis i modulene. Det settes standpunktkarakterer og deltakerne avlegger eksamen. Deltakerne får kompetansebevis/vitnemål, jfr. det elevene i videregående skole får.

Ta kontakt med Mariann Hovin på 950 61 932 hvis du ønsker mer informasjon.

Voksengartner

Voksengartner består av:

  • Første år: Vg2 Landbruk og gartnernæring, med vekt på gartnerfagene. Det settes standpunktkarakterer i alle fag og året avsluttes med tverrfaglig eksamen.
  • Andre år: Kurs som bygger på læreplan for tidligere Vg3 Gartnerfag. Kurset gir ingen formell kompetanse med standpunktkaraketer og eksamenskarakterer. Det utstedes detaljer kursbevis som viser hva deltakerene har fått opplæring i og på hvilket nivå. 

Kunnskapsdepartementet fastsatte våren 2020 ny opplæringsmodell for  gartnerfaget. Dette er en endring fra et tre-årig skoleløp som gir yrkeskompetanse, til en modell som fører til fagbrev. Derfor tilsvarer ikke lenger det andre året på voksengartneren lenger det samme som opplæringen i ordinært videregående løp. Med det faglige innholder på voksengartneren er det samme som før.

I det ordinnære skoleløpet er det nå fagbrev som gir sluttkompetanse. Det betyr at det er to veier til fagbrevet:

Lærlingeløp

Gartnerutdanningen er nå et lærlingeløp med fagbrev, dvs. to år i skole (Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring) og to år som lærling i bedrift. Deretter avlegges teoretisk prøve og fagprøven som tester kandidatens kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen fagområdet.

Praksiskandidat

Fagbrev kan også oppnås gjennom å være praksiskandidat. Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:

  • Har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis 5 år.
  • Har bestått teorieksamen for praksiskandidater, dvs. at praksiskandidater må ha bestått en egen skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen for lærefaget før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven.
  • Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger.

Les mer om ordningen på Praksiskandidat (udir.no)

Ta kontakt med Mariann Hovin på 950 61 932 hvis du ønsker mer informasjon.

Hvem kan søke?

Voksenagronomen og voksengartner er for de som er 25 år og eldre, dvs. de som tidligere har gjennomført videregående opplæring (ikke-rettssøkere). Undervisningen er gratis.

Retts-søkere kan også søke på tilbudene. Dvs. at dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Retts-søkere blir tatt opp som elever, dersom det er ledige plasser.

Søknad og inntak

Søknad til voksenopplæring (voksenagronom og voksengartner) skal skje på: https://vinn.trondelagfylke.noSøkerskole er Steinkjer videregående skole. Spørsmål kan rettes til .

Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars. Dersom det er ledige plasser, er det åpent for søking etter denne fristen (ta kontakt med Ingri Aunøien for nærmere informasjon).

Søkerne får beskjed om inntaket i august, og det blir sendt ut orientering til alle som er tatt opp om når kursene starter.

Undervisning

Undervisninga vil for det meste gjennomføres som dagsamlinger, vanligvis med to dagers-samlinger, torsdager og fredager. I tillegg vil noe undervisning være nettbasert.

Læringsplattform

Canvas brukes som læringsplattform for de formelle utdanningene; Vg2 Landbruk- og garnternæring og Vg3 Landbruk. Der legges ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og de gis tilgang til Canvas når de er tatt opp som deltakere.

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp på kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Kurset er bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Blir du syk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du selv ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc.  Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell for de formelle utdanningene; Vg2 Landbruk- og gartnernæring og Vg3 Landbruk dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og annet IKT-utstyr, med unntak av voksne rettselever. De kan kjøpe subsidiert PC gjennom fylkeskommunen.

Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på 
www.lanekassen.noInformasjon om lån og stipend finner du på www.lanekassen.no

Vårt tilbud om andre året på Voksengartner inngår ikke i godkjenningen fra Statens lånekasse for utdanning, men undervisning og læremateriell dekkes.

   
 
   
   

 

Sist oppdatert 28.03.2023