Informasjon om voksenopplæring i landbruk og gartnerfag ved Mære landbruksskole

Opplegg

Mære landbruksskole tilbyr to-årige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnernæring.

Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 og Vg3 naturbruk. Opptak til nytt kurs annethvert år.

Opplegget er et komprimert løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med en del egenarbeid og sjølstudier.

Landbruk

Kurset som starter høsten 2019 gjennomføres som et modulbasert opplegg. Hvert fag undervises i sin helhet (Vg2 og Vg3) før neste fag starter opp. Hver modul avsluttes med en modulprøve. Det legges inn noe praksis i modulene. Oversikt over modulplanen finnes bak i dette dokumentet. Oppstart: 19. september 2019.

Gartner

Nytt kurs starter 26. september. Første året undervises i henhold til læreplan for Vg2 landbruk og gartnernæring, og andre året legges læreplan for Vg3 gartnernæring til grunn for undervisninga.

Undervisning

Undervisninga vil for det meste gjennomføres som dagsamlinger, 2 samlinger pr. mnd. I tillegg vil noe undervisning være nettbasert (ved bruk av skype).

Læringsplattform

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og gis tilgang til Canvas når de er opptatt som elever ved kurset.

Søknad

Søknad til voksenopplæring skal skje på: www.vigo.no. Søkerskole på vigo er Steinkjer videregående skole. Dokumenter i tillegg til søknaden (attester og vitnemål) sendes til denne e-postadressen: ingau@trondelagfylke.no. Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars, men for voksenopplæring er denne fristen av veiledende art, og det er åpent for søking etter denne fristen.

Hvem kan søke?

Retts-søkere

Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål.

Ikke-rettssøkere

De som har gjennomført videregående utdanning tidligere har ingen automatisk rett til å delta på voksenopplæring på samme måte som retts-søkere, men tas inn såfremt det er plass og de ikke fortrenger retts-søkere. Nedre aldersgrense for ikke-rettssøkere er også 25 år.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og evt. anna IKT-utstyr. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no. Bruk Steinkjer videregående skole som kursskole.

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer.  Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Da er kurset bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Er dette av langvarig art må/bør du ha status som privatist. Da må melde deg opp til eksamen på www.privatitsweb.no.

Blir du sjuk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du sjøl ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc.  Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Læreplaner og undervisningsplaner

Læreplaner for Vg2 landbruk og gartnernæring, og vg3 landbruk, legges til grunn for undervisningen.

Oversikt over moduler

Jord- og plantefag september- november 2019
Jord- og jordsmonn, næringsstoffer og gjødsling, dyrking av korn og grovfòr, fòrkonservering, gjødselplanlegging, plantevern
 
Husdyr januar- mars 2020
Anatomi og fysiologi, fòring og stell av husdyr, husdyravl, fòringslære, sykdomslære, husdyretikk.
 
Skog- og utmark mars- april 2020
Skogøkologi, biologisk mangfold, skogsdrift, skogbruksplan, utmark og kulturlandskap, skogøkonomi
 
Gårdsdrift, økonomi og driftsledelse september – november 2020
Innføring i økonomi, regnskap, driftsplan, driftsledelse, investering og finansiering, lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte.
 
Teknikk, maskiner, bygninger, klima og energi januar – mars 2021
Traktor, mekaniseringslinjer, verkstedarbeid, bygninger og vedlikehold, klima og energi i landbruket
 
Næringsutvikling April-mai 2021
Forretningside, forretningsplan, næringsutvikling
 
Eksamen mai-juni 2021

Hver modul avsluttes med en modulprøve/moduloppgave. Standpunktkarakterer settes på bakgrunn av oppgaver/prøver.

Detaljert oversikt over timefordelingen er klar til kursstart i september.

Sist oppdatert 29.08.2019