Informasjon om voksenopplæring i landbruk og gartnerfag ved Mære landbruksskole

Opplegg

Mære landbruksskole tilbyr to-årige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnernæring.

Ett kurs i landbruk, og gartnerkurset, gjennomføres ved Mære landbruksskole. Videre gjennomføres også et landbrukskurs ved Val videregående skole i ytre Namdal. Dette kurset administreres av Mære landbruksskole, mens Val videregående skole er ansvarlig for all undervisning ved kurset.

Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 og Vg3 naturbruk. Opptak til nytt kurs annethvert år.  Neste opptak i 2021.

Oppleggene er komprimerte løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med en del egenarbeid og sjølstudier.

Landbruk

Nye kurs starter i september 2021. Kursene på Mære og Val gjennomføres som modulbaserte opplegg. Hvert fag undervises i sin helhet (Vg2 og Vg3) før neste fag starter opp. Hver modul avsluttes med en modulprøve. Det legges inn noe praksis i modulene. Oversikt over modulplanen finnes bak i dette dokumentet.

Gartner

Nytt kurs starter i september 2021. Første året undervises i henhold til læreplan for Vg2 landbruk og gartnernæring, og andre året legges læreplan for Vg3 gartnernæring til grunn for undervisninga.

NYTT:

Kunnskapsdepartementet fastsatte våren 2020 ny opplæringsmodell for Vg3 gartnerfaget. Dette er en endring fra et tre-årig skoleløp som gir yrkeskompetanse, til en modell som fører til fagbrev, med to år i skole og to år i opplæring i bedrift. Dette gir følgende konsekvenser for voksenopplæring i gartnerfag for kommende periode:

Første året:

Skoleåret 2021-2022 undervises i Vg2 landbruk og gartner etter ny vedtatt læreplan. Det legges hovedvekt på gartnerfagene. Året avsluttes med tverrfaglig eksamen i tråd med ny opplæringsmodell.

Andre året:

Skoleåret 2022-2023 undervises etter dagens læreplan og fagbolker på Vg3 gartner. Deltakerne vil tilegne seg den samme kompetansen som dagens treårige skoleløp gir, men det vil ikke være anledning til å avlegge offentlig eksamen etter det andre året, og deltakerne vil ikke få eksamen fra videregående skole med yrkestittel gartner. Det vil kunne utstedes et kompetansebevis til deltakerne der det framkommer hvilken opplæring som er gitt, og en beskrivelse av ferdigheter og kompetansenivå som deltakerne er testet i, i løpet av utdanningen.

Departementet tar sikte på en avklaring om permanent løsning for «voksengartneren» i god tid før oppstart høsten 2022.

Undervisning

Undervisninga vil for det meste gjennomføres som dagsamlinger, vanligvis med to dagers-samlinger, torsdager og fredager på kursene ved Mære. Undervisninga ved Val kan bli endret noe i forhold til dette.  I tillegg vil noe undervisning være nettbasert.

Læringsplattform

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og gis tilgang til Canvas når de er opptatt som elever ved kurset.

Søknad og inntak

Søknad til voksenopplæring skal skje på:www.vigo.no

Søkerskole på vigo er Steinkjer videregående skole. Dokumenter i tillegg til søknaden (attester og vitnemål) sendes til denne e-postadressen: 

Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars, men for voksenopplæring er denne fristen av veiledende art, og det er åpent for søking etter denne fristen. Søkerne får beskjed om inntaket i august, og det blir sendt ut orientering til alle som er inntatt om når kursene starter.

Hvem kan søke?

Retts-søkere

Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål.

Ikke-rettssøkere

De som har gjennomført videregående utdanning tidligere har ingen automatisk rett til å delta på voksenopplæring på samme måte som retts-søkere, men tas inn såfremt det er plass og de ikke fortrenger retts-søkere. Nedre aldersgrense for ikke-rettssøkere er også 25 år.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. PC og annet IKT-utstyr kan den enkelte velge å holde selv, men det er nå innført samme ordning som til ordinære elever. Det betyr at voksenelever gis mulighet til å kjøpe subsidiert PC. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend påwww.lanekassen.no Bruk Steinkjer videregående skole som kursskole. 

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med modul- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Kurset avsluttes med felles eksamen.

For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer.  Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter.

For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Da er kurset bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Er dette av langvarig art må/bør du ha status som privatist. Da må melde deg opp til eksamen påwww.privatitsweb.no

Blir du sjuk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du sjøl ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc.  Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Oversikt over moduler

Jord- og plantefag september- november 2021
Jord- og jordsmonn, næringsstoffer og gjødsling, dyrking av korn og grovfòr, fòrkonservering, gjødselplanlegging, plantevern
 
Husdyr januar- mars 2022
Anatomi og fysiologi, fòring og stell av husdyr, husdyravl, fòringslære, sykdomslære, husdyretikk.
 
Skog- og utmark mars- april 2022
Skogøkologi, biologisk mangfold, skogsdrift, skogbruksplan, utmark og kulturlandskap, skogøkonomi
 
Gårdsdrift, økonomi og driftsledelse september – november 2022
Innføring i økonomi, regnskap, driftsplan, driftsledelse, investering og finansiering, lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte.
 
Teknikk, maskiner, bygninger, klima og energi januar – mars 2023
Traktor, mekaniseringslinjer, verkstedarbeid, bygninger og vedlikehold, klima og energi i landbruket
 
Næringsutvikling April-mai 2023
Forretningside, forretningsplan, næringsutvikling
 
Eksamen mai-juni 2023

 

Hver modul avsluttes med en modulprøve/moduloppgave. Standpunktkarakterer settes på bakgrunn av oppgaver/prøver.

Detaljert oversikt over timefordelingen er klar til kursstart i september.

Sist oppdatert 06.05.2021