Naturbruk

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

Arbeidssteder

 • nyanlegg og vedlikehold i offentlig og privat virksomhet
 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Heste- og hovslagerfag

   Heste- og hovslagerfaget passer for deg som

  • ønsker mer kunnskap om hest
  • vil ha kunnskap på et sikrere hestehold
  • vil bli en bedre rytter og kusk
  • vil lære med om hobbyen din
  • ønsker å gå ut som lærling i hestefaget

  Heste- og hovslagerfaget omfatter stalldrift, hesteaktiviteter og hestehold.

  Stalldrift

  Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

  Aktiviteter med hest

  Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

  Hest og hestehold

  Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

  Toppidrett Hest

  Toppidrett er et 5-timers programfag som tilbys på Vg1, Vg2 og Vg3.

  Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest og er et unikt tilbud for dem som ønsker å konkurrere i sprang, dressur, islandshest kjøring eller trav.

  Med toppidrett som programfag har du mulighet til å ha hest på timeplanen gjennom 3 år på videregående og samtidig få generell studiekompetanse.

  Elevene kan enten låne skolens hester, eller bruke private hester. I toppidrettsfaget kan elevene kan ri for egne trenere eller skolens trenere. Gjennom faget får man tett oppfølging og undervisning. Man utvikler seg som idrettsutøver og faget består av tre hovedemner, treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling.

  Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring

  Fasiliteter

  På Mære har vi en stall med 13 hestebokser. Vi har store oppgruset paddocker med innlagt isolerte vannkar. Stallen er romslig og har alle fasiliteter som vaskespilt og oppvarmet salrom. Vi har en stor ridehall med innvendig mål 33 x 70 meter. Vi har også en utebane som står klar våren 2018. Denne får mål på 40 x 80 meter. Stallen på Mære drives av elever som går turnus.

  Du oppnår

  • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

  Oppstalling

  Mære har ca 6 skolehester i stallen. De øvrige hesteboksene leies ut til privathester. Elever på vg1 og vg2 blir prioritert. En stallplass koster 2500 kr pr mnd.

  Landbruk og gartnernæring

  Produksjon og tjenesteyting

  Programfaget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.  Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom næringsdrift og konsekvenser for natur og miljø. Programfaget omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr inngår også. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

  Forvaltning og drift

  Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omhandler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

  Fasiliteter på Mære

  • Et av Trøndelags største og mest moderne grisefjøs
  • Storfefjøs med løsdrift og melkerobot
  • Ammekufjøs
  • Egen avdeling for smådyr
  • Besetning med sau som drives økologisk
  • Utferder for å bli kjent med ulike deler av næringa
  • Praktiske øvinger i skolens verksted, fjøs, jord og skog
  • Høyt utdannede og allsidige lærere

  Skogbruk

  Skogbruk passer for deg som

  • er glad i å være ute i naturen
  • ønsker å arbeide med skog og utmark
  • vil ta fagbrev i skogbruk
  • tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
  • skal drive egen skogeiendom

  VG2- skogbruk har disse to programfagene:

  Skogskjøtsel, utmark og bedrift
  Programfaget handler om skogskjøtsel (stell og drift av skogen fra ”vogge til grav”) basert på kunnskap om økologi, miljø, økonomi og tekniske løsninger. Faget tar også for seg aktiviteter og tilbud for allmennheten, basert på skog- og utmarksnæring. Forretningsplan og bedriftsetablering, marked, planverk og økonomiske kalkyler inngår i programfaget. Videre handler programfaget om digitale verktøy knyttet til skog- og utmarksproduksjon.

  Drift og vedlikehold
  Programfaget omfatter tynning, hogst og uttransport av virke med bruk av relevant teknologi. Det dreier seg om planlegging og drift etter skogbruksplan og gjeldende regelverk. Videre inngår aktuell digital programvare for planlegging, drift og dokumentasjon. Oppbygging og vedlikehold av produksjonsutstyr og anlegg inngår i programfaget. Regelverket for helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetskravene til arbeidsprosesser og produkter står også sentralt.

  Ut fra målene i læreplan og signaler fra næringa har vi fokus på følgende:

  • Økologi, miljø og miljøhensyn
  • Virkesutnytting
  • Skogsmaskiner
  • Skogskjøtsel – stell av skogen fra ”vogge til grav”

  Skogbruksarenaer og utstyr på Mære

  • 2 Komatsu skogsmaskinsimulatorer (hogstmaskin og lassbærer)
  • Øvinger i skolens skog og hos skogeiere i bygda
  • Utplassering. Elevene skal være på en arbeidsplass eller flere for å bli kjent med jobbmulighetene innenfor skog og naturforvaltning.
  • Lassbærer
  • Landbrukstraktor med vinsj
  • Motorsager
  • Nye skogbrukslokaler med klasserom og øvingsrom
  • Utplassering og utferder for å bli kjent med ulike deler av skogbruket
  • Verksteder
  • God kontakt med skognæringa
 • Andre år

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no