Gårdsbruket

Skolens gårdsbruk disponerer (eget og leid) ca 1050 daa dyrka mark og ca 300 daa beite. I tillegg er det 528 daa skog. Vi har ca 50 årskyr, 20 vinterfôra sauer, 55 årspurker i kombinert produksjon og vi bygger nå opp en besetning på Hereford ammekyr. I veksthuset er det produksjon av tomat, sommer- og juleblomster, og en hall for anleggsgartnervirksomhet. På skolen er det også en frukt- og bærhage.

Den dyrka jorda blir i hovedsak brukt til konvensjonell dyrking av gras, korn og potet, men noe av arealet dyrkes økologisk.

Flere av de praktiske avdelingene er av nyere dato, d.v.s.:

  • Veksthuset og ridehall ble bygd i 2008
  • Grisefjøset ble tatt i bruk i 2009
  • Det nye melkefjøset ble tatt i bruk i mai 2016
  • Ammekufjøset (tidligere melkefjøs) ble ombygd i 2017 og tatt i bruk i sept. 2017.

Elevene har en god del av sin undervisning i våre praksisavdelinger, og de blir på denne måten aktivt med i gårdsarbeidet. Våronna utføres i hovedsak av VG 3 agronom-elevene.

Skolen har mye maskinelt utstyr selv, men er også med i et maskinlag sammen med andre gårdbrukere. Skolen har samarbeidsavtaler med noen leverandører til landbruket.

Elevene har også øvinger i skolens eget verksted og bidrar i reparasjoner av traktorer og redskap. 

Jord- og skogbruksarealet og de praktiske avdelingene på skolen er også viktige arenaer for studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljøer.  Studenter er her i forbindelse med øvinger og oppgaver, og mange gårdbrukere er her på møter, kurs og seminarer hvert år.  Bedrifter og FoU-miljøer bruker fasilitetene på Mære til testing og visning av utstyr og utvikling av nye produkter og metoder innen grønne fag.   

Sist oppdatert 05.11.2018