Gårdsbruket

Skolens gårdsbruk disponerer (eget og leid) ca 1050 daa dyrka mark og ca 300 daa beite. I tillegg er det 528 daa skog. Vi har ca 50 årskyr, 20 vinterfôra sauer, 55 årspurker i kombinert produksjon og vi driver en ammekuproduksjon med 32 mordyr. I veksthuset er det produksjon av tomat, sommer- og juleblomster, og en hall for anleggsgartnervirksomhet. På skolen er det også en frukt- og bærhage.

Den dyrka jorda blir i hovedsak brukt til konvensjonell dyrking. Vi driver korn og grasproduksjon på ca. 100daa økologisk areal pluss at vi har noen økologiske beiter.

Flere av de praktiske avdelingene er av nyere dato, d.v.s.:

  • Veksthuset og ridehall ble bygd i 2008
  • Grisefjøset ble tatt i bruk i 2009
  • Det nye melkefjøset ble tatt i bruk i mai 2016
  • Ammekufjøset (tidligere melkefjøs) ble ombygd i 2017 og tatt i bruk i sept. 2017.

Elevene har en god del av sin undervisning i våre praksisavdelinger, og de blir på denne måten aktivt med i gårdsarbeidet. Våronna utføres i hovedsak av VG 3 agronom-elevene.

Skolen har mye maskinelt utstyr selv, men er også med i et maskinlag sammen med andre gårdbrukere. Skolen har samarbeidsavtaler med noen leverandører til landbruket.

Elevene har også øvinger i skolens eget verksted og bidrar i reparasjoner av traktorer og redskap. 

Jord- og skogbruksarealet og de praktiske avdelingene på skolen er også viktige arenaer for studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljøer.  Studenter er her i forbindelse med øvinger og oppgaver, og mange gårdbrukere er her på møter, kurs og seminarer hvert år.  Bedrifter og FoU-miljøer bruker fasilitetene på Mære til testing og visning av utstyr og utvikling av nye produkter og metoder innen grønne fag.   

Sist oppdatert 28.10.2022