Yrkesfaglig fordypning

Ku.jpg

Her finner du generell informasjon om yrkesfaglig fordypning på Mære landbruksskole.

Utplasseringens omfang:

Normalt er eleven utplassert en dag i uka. Elevene har også to timer til logg / rapportskriving, denne er plassert på annen ukedag. Loggen føres i dataprogrammet Dokker. Utplasseringens lengde avtales av bedrift og skole.

Formål med faget

Ulike elever kan ha ulike formål med utplassering i naturbruksbedrift/ byggfagsbedrift:

  • Få praktisk arbeidserfaring.
  • Få innsikt i og erfaring fra produksjoner som skolen ikke har.
  • Bli bedre kjent med et eller flere yrker man kan utdanne seg til gjennom programområde naturbruk.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt.

Praktiske ferdigheter og produktkvalitet

Eleven skal delta i det daglige arbeidet i bedriften. Gjennom dette skal han eller hun få kjennskap til alle ledd i produksjonen, og få innøvd praktiske ferdigheter i et utvalg av arbeidsoppgaver i bedriften. Eleven må vite hva som menes med god kvalitet på bedriftens produkter. Det er viktig at fokus settes på hvordan god kvalitet oppnås og hvordan egne ferdigheter påvirker produktkvalitet.

HMS

Eleven må kjenne til helse- og miljømessige risikoområder i bedriften og produksjonen. Elevene skal gis grundig opplæring i bedriftens HMS rutiner og sikkerhetsregler. Eleven plikter å følge disse.

Bedriftens rolle i samfunnet.

Eleven må få kjennskap til hvem som er bedriftens kunder, og hvordan varen omsettes. Elevene må også kjenne til bedriftens rolle i markedet (markedsandel, konkurrenter, osv.), og betydningen av arbeidsplassene som bedriften skaper. Elevene må få forståelse for hvilken rolle næringa som bedriften er en del av, spiller i samfunnet.

Timetall

Tidsramme er 253 årstimer.

Forsikring

Elevene er forsikret gjennom skolen v/Trøndelag fylkeskommune.

Kompetansemål

Kompetansemålene skal i utgangspunktet være fra læreplan for VG3

Godkjenning, dokumentasjon og vurdering.

Den individuelle læreplan utarbeides av skolen i samarbeid med bedriften og eleven. Godkjennes av rektor.

Elevene skal dokumentere arbeidet underveis. Dokumentasjonen skal gjøres i form av ukentlig logg / rapport på Dokker. Vurdering ved slutten av hver termin skal uttrykkes som tallkarakter.