Korona

vip psykisk helse.jpg

13. februar

Regjeringen besluttet 12.februar å oppheve de fleste koronarestriksjonene. Konsekvensene for skolehverdagen vår nå, er disse:

 • "Trafikklysmodellen" er opphevet, og vi er på normal drift
 • Elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
 • Kravet til isolasjon oppheves. Elever anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. Du kan møte på skolen når du har vært feberfri i 24 timer. Det er ingen grunn til å holde seg hjemme ved milde restsymptomer som feks snørr eller hoste.

 • Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding
 • Vaksiner deg, og fortsett med god hånd-og hostehygiene i hverdagen

2. februar

Vi er fortsatt på grønt nivå etter trafikklysmodellen. Reglene for testing er nå slik at kun dem som har symptomer skal teste seg. Karantenetiden etter positiv test (selvtest eller PCR) er fire dager.

Testing, karantene og isolasjon

 • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
 • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
 • Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
 • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.
 • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.
 • Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.
 • Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittesporing

 • Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.
 • Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester,hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.

Råd til deg som er nærkontakt til en smittet

 • Du som er nærkontakt kan ha blitt smittet med covid-19, og det er anbefalt at du følger med på om du får symptomer. 
 • Alle som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg

Når kan du komme tilbake på skolen etter å ha vært smittet?

 • Positiv test/smittet og symptomer/syk: Minimum 4 døgn fra symptomene startet, og feberfri minst 24 timer
 • Positiv test/smittet men uten symptomer: 4 døgn etter at du avla positiv test

 Til elever

Hvis du som elev er i karantene, enten pga sykdom eller som nærkontakt, skal du følge undervisningen digitalt så langt det lar seg gjøre. 

 • Du oppretter og har god dialog med lærerne dine. Bruk Canvas til kommunikasjon. Informer om din situasjon.
 • Faglærer kan innvilge studiearbeid slik at du følger hele eller deler av klassens opplegg.
 • Faglærer legger en plan for hva du skal jobbe med, og hvordan det skal vurderes.
 • Det er en fordel for deg å legge opp dagen som om du var på skolen. Ha struktur og sett av tilstrekkelig tid til skolearbeid. Vi forventer at du er selvstendig og jobber godt selv om du er hjemme.

Til deg som er nærkontakt - FHI

Til deg som må i isolasjon - FHI

Smittevernråd for befolkningen - FHI

14.januar

Fra mandag 17. januar drives skolen igjen på "grønt nivå". 

For grønt gjelder:

 
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

 

 Og fortsatt gjelder de evige tre:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

30. desember

Vi viser til informasjon fra FHI hvor elever og ansatte i skoler oppfordres til å ta en selvtest tidligst 24 timer før de møter på skolen etter juleferien. Selvtester kan hentes på skolen mandag 3.1.22 mellom kl 10.00-14.00, eventuelt tirsdag 4.1 i skoletida. Henvend deg i ekspedisjonen.

De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.

Skolen fortsetter på rødt nivå ut 1. termin. 

15. desember

Planer for de siste dagene før jul skal nå være kjent for elevene på Canvas. 

Testing og karantene

Kommuneoverlegen i Melhus gir følgende beskjed om testing og karantene etter forskriftsendring fra UDIR i går kveld: Forskriftsendringen er blant annet for å skjerme barn og unge, hvor barn under 18 år unntas fra karantenebestemmelsene. Dette betyr at alle som ikke er husstandsmedlemmer eller kjærester, og som er under 18 år, IKKE skal i smittekarantene.

 I praksis vil dette si

 • Alle elever under 18 år bes følge med på symptom og ta hurtigtest ved behov. Vi kan imidlertid ikke KREVE testing.
 • Alle over 18 år som må i karantene etter smittevernreglene er i karantene til negativ test på dag 3 foreligger.

13. desember

Fra og med torsdag 16. desember er skolen på rødt nivå. Hva dette betyr for hverdagen vår i praksis, vil det komme nærmere planer om i løpet av tirsdag/onsdag. 

Dette gjelder for rødt nivå

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn, For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer.

Koronaverter vil bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt
 • Unngå håndhilsning og klemming.
Avstand
 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.
Friminutt/pauser
 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser!
 • Pauser kan spres slik at det er mulig å overholde avstandskravet
Deling av mat og gjenstander begrenses
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

Transport og skoleskyss

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever som er på skolen samtidig.
For økt tilstedeværelse kan skoleeier vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom.

Smittesporing desember 2021

Når det gjelder smittesporing er situasjonen som følger:

Hvis en elev tester positivt skal vedkommende gi beskjed til smittesporingskontoret i sin kommune via mail. Vedkommende vil deretter få en telefon, ev en sms, hvor det står instruks for videre oppfølging. Her vil hen blant annet bli opplyst om at eventuelle nærkontakter har hen selv ansvar for å informere.

9. desember

"Trafikklysmodellen" er innført igjen, og vi er på "grønt" nivå. 

UDIR om koronasituasjonen i skolen desember 2021

Nasjonale råd om korona fra Regjeringen

8.november

Er du i tvil om hva du skal gjøre om du er syk eller om noen nær deg er det? Denne oversikten kan klargjøre noe:

Oversiktsskjema handlingsmønster koronasmitte

4. november 

I løpet av den siste tiden har flere elever hos oss testet positivt for korona. Det er mye smitte i samfunnet nå, og særlig blant unge. Dersom du har vært i direkte kontakt med en smittet, skal du følge med egen sykdomsutvikling og følge anbefalingene fra FHI (du finner anbefalingene derfra under "Smittevern" et annet sted på hjemmesida)

Det kan være lurt å ta en hurtigtest dersom du er i tvil. Hurtigtester (egentester) får du utlevert gratis på biblioteket i Melhus Rådhus. Dersom du får positivt resultat på en hurtigtest, skal du ta kontakt med kommunen.

Ellers er det viktig å bruke håndsprit i løpet av skoledagen, og hold deg hjemme om du er syk. Fravær av helsegrunner dokumenteres ut dette skoleåret med egenmelding fra elever (over 18 år) eller foresatte (under 18 år). Helserelatert fravær vil ikke komme på vitnemålet.

Trondheim kommune og Melhus kommune anbefaler nå munnbind på offentlig transport og i det offentlige rom dersom det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

25. september

Melhus vgs er i likhet med resten av samfunnet i en "normal hverdag med økt beredskap" (jfr FHI)

Smitteforebyggende tiltak

God håndhygiene og et bevisst forhold til egen helsetilstand er fortsatt viktig. Særlig siden koronaviruset fortsatt finnes i samfunnet, og ikke alle er fullvaksinerte ennå. Lokale myndigheter kan vedta å gjeninnføre "trafikklysmodellen" dersom det er behov for det. Følg derfor med på Melhus kommunes sider.

Skoleskyss

Tar du skolebussen må du følge retningslinjene fra AtB.