Særskilt tilrettelagt opplæring

Læring for livet.png

Presentasjon informasjonsmøte 10.06.2024

Skjetlein videregående skole har en egen avdeling som er tilrettelagt for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Avdelingen er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med takheis og stellebenk. På avdelingen er det to fellesrom med kjøkken, ett sanserom, fire bad og flere mindre grupperom.

Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig etter endt videregående. Ferdigheter knyttet til fremtidig arbeid, i egen bolig og i forhold til samhandling og aktiv deltakelse på fritiden står sentralt. Elevene får tilbud om opplæring i naturbruk.

Kommunikasjon og medbestemmelse vektlegges uavhengig av om eleven har verbalt språk, tegnspråk eller benytter ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)

Opplæringstilbudet er primært rettet mot elever som har behov for hverdaglivstrening.

 

Opplæring og fagtilbud

 • Grunnkompetanse - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
 • Det utarbeides IOP (individuell opplæringsplan) basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.
 • Opplæringen har en ramme på inntil 30 undervisningstimer pr uke.
 • Vurderingsform er årsrapport.
 • Eleven får et team rundt seg som samarbeider om opplæringen.
 • Eleven får en kontaktlærer og en primærkontakt.
 • Opplæringen gis av lærere og miljøterapeuter.
 • Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av spesialpedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter, førskolelærer og barnevernspedagog. Flere har videreutdanning innen ASK, neuroutviklingsforstyrrelser, tegnspråk mm.
 • Personalet har bred kompetanse innen ASK og erfaring med digitale kommunikasjonsløsninger og øyestyring.  
 • Avdelingen samarbeider med eksterne instanser som bolig/avlastning, ansvarsgruppe, PPT, St.Olavs hospital ved BUP, Habiliteringstjensten, Statped, NAV etc.

 

Organisering

 • Deler av opplæringen kan gjennomføres i mindre grupper med høy voksentetthet.
 • Det tilrettelegges for eneundervisning for de elevene som har behov for det.
 • Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og det utarbeides en individuelt tilpasset timeplan.
 • Det kan tilrettelegges med eget rom for enkelte elever.
 • Skolens øvingsareaner som fjøs, gartneri, smådyrsstall, gymsal etc. benyttes av elevene etter fast timeplan.
 • Opplæringen preges av høy grad av struktur og målrettethet.
 • Tett samarbeid med foresatte vektlegges.
 • Avdelingen kan gi tilbud om tilsyn dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis frem til klokken 16.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag slutter skolen klokken 13.45. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.
 • Det vil normalt ikke gis tilbud om ridning/hestefag og svømming.

 

Lokaler

 • Avdelingen ligger i bygget  «Solsiden»  sentralt plassert ved Skjetlein vgs.
 • Avdelingen er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med takheis og stellebenk.
 • Avdelingen har to separate innganger, to garderober, to fellesrom med kjøkken, ett sanserom, fire bad og flere mindre grupperom.
 • Skolen ligger landlig til med store grøntområder.

Link: https://youtu.be/-iGKCV6PXRo

Følg oss på Instagram: skjetlein.vgs.sto

Kontaktinformasjon:

 • For ytterligere informasjon, eller for å gjøre avtale om omvisning, ta kontakt med:

Avdelingsleder for særskilt tilrettelagt opplæring:
Anne Kongshaug
950 50 215
annkon@trondelagfylke.no

Skjetlein vgs, sentralbord
741 76 060

Hvordan søke:

 • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdaglivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
 • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
 • Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For Skjetlein: For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for naturbruk brukes.) For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.
 • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
 • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
 • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.
Sist oppdatert 19.06.2024