Eksamensinformasjon

Eksamensdatoer 

Skriftlig eksamen
Kunngjøring trekk til skriftlig eksamen: 15. mai 
Eksamen norsk sidemål (trekkfag): 21. mai 
Eksamen norsk hovedmål: 22. mai 
Eksamen i matematikk 2P-Y (trekkfag): 24. mai

Muntlig / muntlig praktisk eksamen
Trekk til naturfag og norsk: 31. mai 
Forberedelsesdag for naturfag og norsk: 3. juni
Eksamen i naturfag og norsk: 4. juni 

Trekk til matematikk 2P-Y og historie: 7. juni
Forberedelsesdag for matematikk 2P-Y og historie: 10. juni
Eksamen i matematikk 2P-Y og historie: 11. juni  

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Eksamensansvarlig eller faglærer orienterer deg om dette. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler.

Etter søknad kan elever få tilrettelagt forholdene ved eksamen. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov med en sakkyndig uttalelse, f.eks. fra PPT som sier hva tilretteleggingstiltakene bør være.
Under eksamen vil pulten være merket med denne informasjonen.

Du søker om tilrettelegging til eksamen i Visma InSchool:

https://trondelag-nettskole-vgs.inschool.visma.no/Login

Eksamensvaktene skal påse at eksamensreglementet blir fulgt og yte nødvendig service av praktisk karakter under eksamen.   
Brudd på eksamensreglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen, eller annullering av eksamen.

Frammøte på eksamensdagen 

Alle må møte i god tid før eksamen, og senest kl. 08:30.
Hovedvakt/eksamensansvarlig gir dere praktisk informasjon før eksamen starter.

Dersom du møter for sent til eksamen, men før klokken 10:00, kan du gjennomføre eksamen dersom forholdene ligger til rette for det, men du får ikke kompensert for tapt tid.
Møter du klokken 10:00 eller senere, får du ikke gjennomføre eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet

 • Legitimasjon må fremvises til eksamensvakt ved registrering
 • Bruk tilvist plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. 
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på pulten.  
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene/eksamensansvarlige.
 • Hodetelefoner/øreplugger er tillatt.
  Dette gjelder ikke under del 1 av eksamen som følger modell 2 for hjelpemidler.
 • Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter.
 • Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. Veske eller sekk plasseres forann pulten.

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. 

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget.

Eksamen som skrives på papir

Bruk svart eller blå penn. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen eller på kladdarkene.

Øverst på alle svarark skal du skrive:
- Eksaminandnummer/kandidatnummer
- Eksamensdato
- Fag og fagkode
- Ark nummer og totalt antall ark

Før du leverer skal du:

 • Nummerere svarark og legge dem i riktig rekkefølge i utlevert omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdeark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig.  
 • Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen.  
 • Ikke forlate plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.  
 • Dersom du leverer din eksamensbesvarelse og forlater eksamenslokalet før kl. 12.00, skal alt utlevert papir leveres inn.

Digital eksamen:

Logg på med ditt brukernavn og passord og sjekk at alt er OK.
Husk å lagre dokumentet under veis. Når du skal levere, logger du deg inn, og kontakter vakten. Vakten skal se kvitteringskoden på skjermen. Er du ferdig før eksamen er over, skal kladdark leveres til eksamensvakt.

Du skal ikke forlate plassen din før du har fått klarsignal fra en av eksamensvaktene.

Fra forskrift til Opplæringslova kapittel 3

§ 3-37 Annullering av eksamen
Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersom eksamen av andre årsaker ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen.

Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert.

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det.

Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. For privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskommunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg for fylkeskommunen før enkeltvedtak om annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.

Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

Om du blir syk på eksamensdagen må du straks kontakte lege for å få legeattest. Når du er frisk kontakter du skolen og dokumenterer sykdom under eksamen med legeattest. Når du gjør dette får du rett til utsatt eksamen i faget førstkommende høst.

Om du får karakteren en i et fag til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget førstkommende høst.
Om du har fått karakteren en i standpunktkarakter i et fag har du rett til særskilt eksamen i faget.

Det er ditt ansvar å melde deg opp til ny- og utsatt eksamen.

Skjema for oppmelding til ny/utsatt eksamen finner du her:
Klikk her for skjema i WordKlikk her for skjema i PDF

Om klage på eksamensresultatet

Hvordan?
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
Klager kan sendes på epost til
Bare du, eller dersom du ikke er myndig, dine foreldre/foresatte eller den du gir fullmakt til har rett til å klage.

Når?
Klagefristen på karaktersettingen er 10 dager regnet fra den dagen du kunne ha gjort deg kjent med karakteren.

Hva?
Du har rett til å gjøre deg kjent med egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.

Skriftlig eksamen:
Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen.
Vær oppmerksom på at karakteren kan bli dårligere en den du opprinnelig fikk, og at karakteren er endelig etter klagebehandling. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med faglærer før du sender inn klage.

Muntlig eksamen:
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet.


Spørsmål og svar:

Norsk:
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
I tillegg kan du bli trekt ut i skriftlig norsk hovedmål og muntlig norsk sidemål eksamen.

Matematikk 2P-y:
Du kan trekkes ut i muntlig eller skriftlig eksamen.

Naturfag:
Du kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen.

Historie:
Du kan trekkes ut til en muntlig eksamen.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke få vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen:
Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

 • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
 • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

Du kan ta kontakt med oss på:
Telefon 74 17 42 10
Epost: 

Sist oppdatert 19.02.2024