Tilbud og søking for voksne

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for voksne.

Nettskolen tilbyr studiekompetanse for voksne etter 23/5-regelen 

For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du oppfylle disse kravene:

 • Er 23 år eller eldre det året du søker
 • Du kan dokumentere fem år med utdanning/praksis
 • Du har bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Klikk her dersom du vil vite mer om 23/5 regelen.

Nettskolen har tilbud i alle seks studiekompetansefag med følgende arbeidsmengde i timetall:
Norsk - 393 årstimer
Engelsk - 140 årstimer
Matematikk 1P - 140 årstimer
Matematikk 2P - 84 årstimer
Matematikk 2P-Y - 140 årstimer, tilbys i en overgangsperiode for de som har 1P-Y
Naturfag - 140 årstimer
Historie - 140 årstimer
Samfunnskunnskap - 84 årstimer

Oppstart for nye deltagere er i august/september. Vi anbefaler å ikke ta mer enn 2-3 fag samtidig. Kontakt din nærmeste koordineringsskole dersom du har spørsmål om videregående utdanning og studiespesialiserende fag.
Finn nærmeste koordineringsskole her

Forutsetninger og krav til utstyr:

 • Alle må ha egen datamaskin
 • Hodetelefoner med mikrofon
 • Tilfredsstillende internettilkobling
 • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.

Søke?

Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.

I løpet av søknadsprosessen må du hake av at du ønsker nettbasert undervisning.

Søk her

Dette skjer etter du har lagt inn søknad
Når søknaden din er fylt ut sendes denne til en av våre koordineringsskoler for voksenopplæring for videre behandling. For at søknaden din skal bli behandlet må du sende inn nødvendig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis på grunnskole, eventuell annen utdanning, oppholdstilatelse,dokumentasjon på relevant arbeidspraksis o.l) innen 10 dager etter at søknaden er levert.

En ferdig behandlet søknad vil gi deg svar på om du har rett på gratis opplæring (voksenrett) eller ikke.

Alle kan søke, men hvilken rett du har er av betydning for inntak. Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen han eller hun ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse.

Voksnes rett til videregående opplæring er regulert i opplæringslovens kap. 4A og rundskriv Udir-2-2008

Voksne med rett - «voksenrett»

For å ha rett til videregående opplæring må den voksne

 • ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
 • være minimum 25 år
 • ha lovlig opphold i Norge

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan velge å tilby dem skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring. 

Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til videregående opplæring. Voksne i videregående har ikke rett til særskilt språkopplæring. 

Inntaksrekkefølge
Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, er rangeringen slik:

 1. voksne med rett
 2. voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
 3. voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse

Voksne kan også søke om ordinær videregående opplæring, men de skal da rangeres etter ungdom.

Støtte hos lånekassen

Som inntatt elev eller deltager ved voksenopplæring kan du søke om støtte hos lånekassen. Velg din koordineringsskole som opplæringssted.
Søk her.

Mer informasjon om opptak, voksenopplæring og voksnes rett til opplæring
Klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Sist oppdatert 21.01.2022