Eksamensinformasjon

VÅR 2019

Kunngjøring av skriftlig trekk onsdag 15. mai 2019, kl. 09.00.
Fellessensur tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019.

Informasjon vedrørende muntlig eksamen kommer snart.

Eksamensplan for skriftlig eksamen våren 2019 finner du her.

Før eksamen

Hjelpemidler til eksamen
Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Eksamensansvarlig eller faglærer orienterer deg om dette. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler.

Tilrettelegging på eksamen
Etter søknad kan elever få tilrettelagt forholdene ved eksamen. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov med en sakkyndig uttalelse, f.eks. fra PPT som sier hva tilretteleggingstiltakene bør være.
Under eksamen vil pulten være merket med denne informasjonen.

Søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen finner du her:
Klikk her for skjema i WordKlikk her for skjema i PDF

Søknad og dokumentasjon fra sakkyndig kan leveres i informasjonen ved Byåsen videregående skole eller sendes pr. post.

Besøksadresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim

Postadresse: Byåsen videregående skole
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Gjennomføring av eksamen

Oppmøte på eksamensdagen
Alle må være på plass i eksamenslokalet senest kl. 08:30. Oppslag henges opp i skolens sentralhall og i gang ved gymsal. Oppslaget viser i hvilket område du skal sitte. Du må finne plassen din i god tid før eksamensstart. Hovedvakt/eksamensansvarlig gir dere praktisk informasjon før eksamen starter. Om du møter for sent uten gyldig grunn, vil du normalt ikke kunne avlegge eksamen. Du må da vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i faget.

- Legitimasjon:
Husk å ta med legitimasjon.

- Opptreden i eksamenslokalet:
Mobiltelefon må være avslått og lagt i vesken eller sekken under eksamen.
Det er ikke tillatt å bruke øretelefoner eller tilsvarende.

Hjelpemidler legges klar i et hjørne på pulten eller på gulvet.
Etterpå plasserer du veska eller sekken foran pulten din.

Det er ikke tillatt å kommunisere med andre elever under eksamen.
Hvis du har behov for ekstra papir, ønsker å ta en tur ut mm. skal du alltid gi signal til en eksamensvakt, og vente til du får signal fra eksamensvakt før du reiser deg.

- Eksamen som skrives på papir:
Øverst på alle svarark skal du skrive:
Eksaminandnummer/kandidatnummer. Dette får du oppgitt fra eksamensvakt.
Eksamensdato
Fag og fagkode
Ark nummer og totalt antall ark
Ikke skriv navnet ditt noe sted på svararkene eller kladdarkene.

Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere inn besvarelsen. Eksamensvakten kommer til deg, og tar i mot besvarelsen din. Kladdark skal leveres inn med oppgaven dersom du er ferdig før eksamen er over.

- IKT-basert eksamen:
Logg på med ditt brukernavn og passord og sjekk at alt er OK.
Husk å lagre dokumentet under veis. Når du skal levere, logger du deg inn, og kontakter vakten. Vakten skal se kvitteringskoden på skjermen. Er du ferdig før eksamen er over, skal kladdark leveres til eksamensvakt.

Du skal ikke forlate plassen din før du har fått klarsignal fra en av eksamensvaktene.

Om brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk

Fra forskrift til Opplæringslova kapittel 3

§ 3-37 Annullering av eksamen
Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersom eksamen av andre årsaker ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen.

Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert.

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det.

Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. For privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskommunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg for fylkeskommunen før enkeltvedtak om annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.

Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

Sykdom under eksamen

Om du blir syk på eksamensdagen må du straks kontakte lege for å få legeattest. Når du er frisk kontakter du skolen og dokumenterer sykdom under eksamen med legeattest. Når du gjør dette får du rett til utsatt eksamen i faget førstkommende høst.

Om du får karakteren en i et fag til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget førstkommende høst.
Om du har fått karakteren en i standpunktkarakter i et fag har du rett til særskilt eksamen i faget.

Det er ditt ansvar å melde deg opp til ny- og utsatt eksamen.

Skjema for oppmelding til ny/utsatt eksamen finner du her:
Klikk her for skjema i WordKlikk her for skjema i PDF

Klagerett

Om klage på eksamensresultatet

Hvordan?
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
Klager kan sendes på epost til
Bare du, eller dersom du ikke er myndig, dine foreldre/foresatte eller den du gir fullmakt til har rett til å klage.

Når?
Klagefristen på karaktersettingen er 10 dager regnet fra den dagen du kunne ha gjort deg kjent med karakteren.

Hva?
Du har rett til å gjøre deg kjent med egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.

Skriftlig eksamen:
Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen:
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet.
Vær oppmerksom på at karakter kan bli dårligere en den du opprinnelig fikk, og at karakteren er endelig etter klagebehandling.

Sist oppdatert 12.02.2019