Elevrådsarbeid

elevrådet.jpg

Vi er opptatt av et velfungerende elevdemokrati. Gjennom elevrådet og underkomiteene har elevene en mulighet til å komme med sine meninger og være med å forme skolemiljøet.

Elevrådsarbeid og elevmedvirkning er en lovpålagt oppgave. Skolen har et ansvar for å legge til rette for elevdemokrati i skolen og gi nødvendig opplæring. Skolens miljøarbeider er kontaktperson for elevrådsstyret og elevrådet.

Det gjennomføres to elevseminar i året, der alle tillitselever deltar. Ett i begynnelsen av skoleåret (Stiklestadseminaret), med fordeling av oppgaver og valg av medlemmer til ulike komiteer samt utarbeide en plan for årets aktiviteter. Det andre er i januar med valg av leder til elevrådsstyret, leder og fire medlemmer til OD-komiteen og fem medlemmer til IU-komiteen. De øvrige komiteene og medlemmene til styret velges på Sitklestadseminaret.

Elevrådets hovedoppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen, det vil si ta opp alle saker som angår elevene.

Elevrådet er sammensatt av en tillitselev fra hver klasse. Tillitseleven velges av elevene i klassen for et helt år. Elevrådsleder og nestleder velges av elevene i januar for ett år. Styret i elevrådet har 8 medlemmer: elevrådsleder, nestleder, sekretær og 5 styremedlemmer. Elevrådet oppretter komiteer som IU, skolecup, OD osv. Tillitselevene må være villig til å stille opp når slike komiteer settes sammen.

Møter

Styret har møte hver uke eller hver 14. dag, elevrådet engang i måneden. Saker som blir tatt opp i elevrådet er bl.a.: elevundersøkelsen, bruk av midttimene,
kantinetilbudet, skolemiljøet, trafikkforhold, garderobeforhold,
undervisningens innhold og form, skoleruta o.l. Elevrådsstyret har møte med
rektor en gang pr. måned. Elevene har fem representanter i skolemiljøutvalget
(SMU), hvor de har møte-, tale- og forslagsrett. Elevene har to representanter i
skolens høyeste organ, skoleutvalget. Disse velges av elevrådet og behøver ikke
være medlem av elevrådet. De velges for ett skoleår om gangen. De har også
møte-, tale-, og forslagsrett i elevrådet og elevrådsstyret.

Engasjement og interesse for skolehverdagen
Kontakt mellom elevråd og elevene er meget viktig. Derfor skal tillitselevene ta opp og informere om sakene som blir behandlet i elevrådet. 
Tillitseleven plikter å holde seg orientert ved å følge med på elevrådets egen Facebook-side og annen informasjon som sendes ut fra elevrådsstyret. Elevene har også et ansvar for å følge med, og de bør daglig sjekke skolens Facebookside og elevrådets Facebookside. Elevene kan videre fremme saker gjennom tillitseleven, eller ta kontakt med et medlem i elevrådsstyret. 

Elevrådets arbeid avhenger av elevenes interesse, og vi oppfordrer deg derfor til å ta del i elevrådsarbeidet.

Sist oppdatert 15.03.2019