Mobbing og trakassering

Opplæringsloven kapittel 9A: Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen 

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid 

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig 
  • si ifra til rektor 
  • undersøke det som har skjedd 

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.   

Si fra til en ansatt hvis du ikke har det bra på skolen 

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til en lærer eller andre som jobber på skolen. Den ansatte skal varsle rektor. Du kan også selv si fra direkte til rektor hvis du vil det. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det. 

Hva hvis du blir mobbet av en ansatt på skolen? 

Hvis du opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle fylkeskommunen, som vil følge opp saken videre. 

Melde saken til Fylkesmannen 

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen i Trøndelag.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen du går på nå 

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen.  

Hva kan Fylkesmannen gjøre? 

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter 

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing.   

Du kan også kontakte elev- og lærlingombudet i Trøndelag dersom du ønsker hjelp eller noen utenfor skolen å snakke med om saken din. 

www.nullmobbing.no

 

Sist oppdatert 22.03.2019