Fravær

Fra 1. august 2016 blei det innført fraværsgrense i videregående skoler. Rundskrivet, "Fraværsgrense Udir-3-2016", gir en oversikt over hele regelverket.Fraværsgrense Udir-3-2016

Se også Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside, her finner du rundskrivet med Fylkesmannens presiseringer og informasjon til foresatt og elev.
Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole.

På bakgrunn av rundskrivet fra Udir og fylkeskommunes lokale presiseringer og tilføyelser har Heimdal videregående skole utarbeidet følgende rutiner:

Rutine for fravær-, orden- og atferdsoppfølging - «Tett på – tidlig inngripen»

Denne vil du bli informert om i løpet av første skoleuke. Til deg som elev
stilles det her følgende krav:

 • Lever egenmelding eller legeattest umiddelbart etter sykefravær
 • Søk om permisjon når fraværet er kjent på forhånd
 • Gi beskjed til skolen hvis du blir er borte mer enn en dag

Rutine_Fravær orden atferd_Tett på - tidlig inngrepen.pdf

Egenmeldingsskjema, permisjonssøknad og søknad om fri til studiearbeid/skoleadministrative gjøremål finner du på vår skjemaside
Skjema

Rutiner for fraværsoppfølging i Visma InSchool (VIS)

 • Timefravær/Forseintkomming
 • Bruk av koder og merknader

Rutine for fraværsoppfølging i VIS - Heimdal vgs.pdf

I tillegg til disse rutinene viser vi til Skolens ordensreglement som inneholder regler for fravær. Her er blant annet skillet mellom forseintkomming og timesfravær hjemlet. Det samme gjelder kravet til å levere permisjonssøknad, egenmelding eller annen dokumentasjon.

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole - pdf

 

Spørsmål og svar om fravær

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en egen veiledning til deg som elev om fraværsreglene, med spørsmål og svar om fraværsgrensa.
www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/til-elever/

Beregning av fraværsprosent

Fraværsgrensa er på 10% og gjelder for hvert enkelt fag. I helt spesielle tilfeller kan rektor utøve et skjønn opp til 15%. Læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg karakter.

 • For halvårsvurdering med karakter midt i skoleåret, regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget 1.halvår
 • I gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også 2.halvår (T2), regnes fraværet 
  (som teller på fraværsgrensa) for hele året opp mot det totale timetallet i faget gjeldende skoleår
 • I fag der det skal settes standpunktkarakter (S) regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter

Årstimetallet i de enkelte fag finner du i læreplan for faget. Vi har utarbeidet en fraværskalkulator som kan være til hjelp i de fleste fag. 
Fraværskalkulator for elev.xlsx

Om unntak av fravær og vedlegg som viser fraværsårsak på vitnemål og kompetansebevis

Mot slutten av skoleåret kan eleven søke om å:

 • få unnta fravær for føring på kompetansebevis/vitnemål
 • få fraværsårsak ført som vedlegg til kompetansebevis/vitnemål.

Søknadsskjema kan lastes ned fra skolens hjemmeside (Meny/ Praktisk informasjon/ Skjema) eller hentes i hylla utenfor ekspedisjonskontoret.

I henhold til Forskrift til Opplæringslovens § 3-45, kan elevene kreve at årsaken til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Forutsetningen er at eleven legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
For inntil 10 skoledager (gjelder hele dager og ikke timer) i opplæringsåret, kan elevene kreve at fraværet ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

a. helse- og velferdsgrunner
b. arbeid som tillitsvalgt
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

For at fravær som skyldes helsegrunner (bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Skjema

 

Sist oppdatert 14.05.2024