Fravær

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Fra 1. august 2016 blei det innført fraværsgrense i videregående skoler. Rundskrivet, "Fraværsgrense Udir-3-2016", gir en oversikt over hele regelverket.Fraværsgrense Udir-3-2016

Se også Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside, her finner du rundskrivet med Fylkesmannens presiseringer og informasjon til foresatt og elev.
Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole.

På bakgrunn av rundskrivet og fylkeskommunes lokale presiseringer og tilføyelser har Heimdal videregående skole utarbeidet følgende rutiner:

Rutine for fravær-, orden- og atferdsoppfølging - «Tett på – tidlig inngripen»

Denne vil du bli informert om i løpet av første skoleuke. Til deg som elev
stilles det her følgende krav:

  • Lever egenmelding eller legeattest umiddelbart etter sykefravær
  • Søk om permisjon når fraværet er kjent på forhånd
  • Gi beskjed til skolen hvis du blir er borte mer enn en dag

Rutine_Fravær orden atferd_Tett på - tidlig inngrepen.pdf

Egenmeldingsskjema, permisjonssøknad og søknad om fri til studiearbeid/skoleadministrative gjøremål finner du på vår skjemaside
Skjema

Rutiner for fraværsoppfølging i Everyday

  • Timefravær/Forseintkomming
  • Bruk av koder og merknader

Rutine for fraværsoppfølging i Everyday_Heimdal vgs.pdf

I tillegg til disse rutinene viser vi til Skolens ordensreglement som inneholder regler for fravær. Her er blant annet skillet mellom forseintkomming og timesfravær hjemlet. Det samme gjelder kravet til å levere permisjonssøknad, egenmelding eller annen dokumentasjon.

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole 2019-2020.pdf

 

Spørsmål og svar om fravær

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en egen veiledning til deg som elev om fraværsreglene, med spørsmål og svar om fraværsgrensa.
www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/til-elever/

Beregning av fraværsprosent

Fraværsgrensa er på 10% og gjelder for hvert enkelt fag. I helt spesielle tilfeller kan rektor utøve et skjønn opp til 15%. Læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg karakter.

  • For halvårsvurdering med karakter midt i skoleåret, regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget 1.halvår
  • I gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også 2.halvår (T2), regnes fraværet 
    (som teller på fraværsgrensa) for hele året opp mot det totale timetallet i faget gjeldende skoleår
  • I fag der det skal settes standpunktkarakter (S) regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter

Årstimetallet i de enkelte fag finner du i læreplan for faget. Vi har utarbeidet en fraværskalkulator som kan være til hjelp i de fleste fag. 
Fraværskalkulator for elev.xlsx

Sist oppdatert 05.03.2020