Spesialpedagogikk og tilrettelegging

Vi som jobber med spesialpedagogikk og tilrettelegging vil hjelpe elevene slik at de får tilretteleggingen de har behov for innenfor innenfor den ordinære opplæringen og spesialundervisningen. Ole Vig vgs er en dysleksivennlig skole, og vi hjelper elevene ut fra deres behov.

Ordinær opplæring
Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne, Opplæringsloven §1-3.

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen kan tilpasse opplæringen gjennom; arbeidsformer, pedagogiske metoder, læremidler, hjelpemidler, læringsmiljø, læreplaner og vurdering.

Spesialundervisning
Spesialundervisning er en individuell rett eleven har hvis han eller hun ikke har utbytte av den ordinære opplæring, Opplæringsloven § 5-1.

Elever som har behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har rett på spesialundervisning etter vurdering av PPT.

Sist oppdatert 02.06.2021