Voksenopplæring og eksterne kurs

Voksenopplæring.jpg

VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS

Som en konsekvens av skolens brede faglige tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap – både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder, noe som åpner for muligheter også i kurssammenheng. Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse.

Sentralt i vår aktivitet står opplæring som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrevutdanning innen en rekke områder. Tilbudene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

Av kurs vi tilbyr nevnes IKT-kurs, i stor grad systemrettede kurs – samt intensive kurs for de som gjenstår med ett eller flere fag for å få bestått sluttkompetanse. I praksis kan et kurs eller seminar hos oss, i omfang være alt fra noen timer til mange dager.

Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom prosjekter, er eksempler på det siste. Vi ønsker å være en mulig partner for kunnskapsutvikling.

Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger.

Vi har også ett omfattende tilbud innen voksenopplæring. Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv og annet.

Se for øvrig fylkeskommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Ove Morten Haugan 

      74178013

Konsulent Mette Nysæther

   74177993

Rådgiver realkompetansevurdering Ingri Aunøien 

 74177934

Sist oppdatert 07.05.2020