Fraværsgrense

Fraværsgrense i videregående skole

I 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom det udokumenterte fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at du likevel får karakter.

De ordinære fraværsreglene fra før pandemien gjeninnføres

Som Kunnskapsdepartementet allerede har varslet gjeninnføres de ordinære fraværsreglene fra høsten 2022:

  • Du kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
  • Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet

bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45

  • Fraværskode «Midl.kode syk» vil etter skolestart ikke lenger kunne brukes i Everyday.

 

Du finner informasjon om fraværsgrense på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, også på engelsk. Her finner du også det nasjonale rundskrivet inkludert fylkesdirektørens lokale presiseringer for Trøndelag fylkeskommune. Fraværsgrense 

 Informasjon til foresatte og elever i Trøndelag fylkeskommune om fraværsgrensen

Du må dokumentere fravær som skal unntas fraværsgrensen. I skrivet fra TRFK er det presisert at du må levere dokumentasjon eller andre merknader til fraværet ditt innen ti dager etter fraværet. Hvis det er helt spesielle grunner som du ikke kan lastes for, kan rektor bestemme at det også kan leveres etter ti dager.

Sist oppdatert 22.01.2024