Knutepunktskole for hørselshemmede

Avdelingsleder:
Siri Klevset
911 30 237

Tiller videregående skole er en knutepunktskole for hørselshemmede elever. Det vil si at skolen har et særskilt ansvar for å ivareta opplæringslovens §3-9 som sier at hørselshemmede elever i videregående skole har "rett til en opplæring i og på tegnspråk, i et tegnspråklig miljø". Hvert år har knutepunktskolen anslagsvis 14-19 elever. De kommer hovedsakelig fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Elevene søker til ulike studieretninger ut fra interesse og faglige ferdigheter. Opplæringen gjennomføres enten på Tiller videregående skole, eller på en av samarbeidsskolene i nærområdet som tilbyr den ønskelige studieretningen (Byåsen, Heimdal eller Skjetlein). Opplæringen foregår i ordinære klasser med bruk av tegnspråktolk.  

På knutepunktskolen jobber det 23 tegnspråktolker. De er en naturlig del av skolemiljøet: De tolker klasseromsundervisning, prosjektarbeid, skoleturer, uformell prat mellom elevene, individuelle samtaler og alle de kulturelle og sportslige fellesarrangementene på skolen. Tolketilbudet tilpasses elevenes behov og ønsker: Noen elever bruker tolk i alle timene, mens andre kun ved forelesninger. Noen elever foretrekker tolking til og fra norsk tegnspråk, mens andre foretrekker tegn som støtte for munnavlesning/TSS eller skrivetolking. Tolkingen kombineres ofte med bruk av hørselsteknisk utstyr.  

Tiller videregående skole tilbyr opplæring i norsk tegnspråk. Tilbudet er åpent for døve og hørselshemmede elever som har tegnspråk som sitt førstespråk. Hørende elever har også tilbud om opplæring i tegnspråk: Det siste skoleåret var det 65 elever som hadde valgt norsk tegnspråk som 2. fremmedspråk. Det kan være flere grunner til at de velger dette tilbudet: Det er et visuelt-gestuelt språk som er annerledes enn de andre fremmedspråkene, de kan ha tegnspråklige venner og familiemedlemmer eller de ønsker å jobbe i det hørselsfaglige feltet. Skolen har også en intensjon om at tilbudet fremmer et inkluderende skolemiljø.

Knutepunktskolen tilbyr:

  • En opplæring i og på norsk tegnspråk, i et tegnspråklig miljø
  • Lærere med erfaring i å undervise hørselshemmede elever    
  • Tegnspråktolker med kompetanse i undervisningstolking  
  • Hørselsteknisk utstyr  
  • Et tegnspråklig skolemiljø  
  • Norsk tegnspråk for døve og hørselshemmede elever      
  • Norsk tegnspråk som fremmedspråk for hørende elever på studiespesialisering og medier og kommunikasjon  

  Knutepunktskolen samarbeider med:  

  • NTNU - tolkestudenter i praksis 
  • NAV hjelpemiddelsentral – hørselsteknisk tilrettelegging   
  • SIGNO – botilbud for tegnspråklige elever    
  • Statped Midt – kurstilbud til lærerne   
  • Huseby barneskole, avdeling A. C. Møller – fagutvikling av tegnspråkopplæringen 
  • Samarbeidsskoler i nærområdet: Byåsen, Heimdal og Skjetlein   

Trondheim by har flere tegnspråklige fritidsaktiviteter som man kan melde seg på (fritidsklubb, teater, fotball, døveforening med mer)  

 

Sist oppdatert 05.12.2019