Knutepunktskole for hørselshemmede

Tiller videregående skole er en knutepunktskole for hørselshemmede elever. Det vil si at skolen har et særskilt ansvar for å ivareta opplæringslovens §3-9 som sier at hørselshemmede elever i videregående skole har "rett til en opplæring i og på tegnspråk, i et tegnspråklig miljø". Hvert år har knutepunktskolen anslagsvis 10-15 elever. De kommer fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Knutepunktskolen tilbyr:

  • En opplæring i og på norsk tegnspråk, i et tegnspråklig miljø
  • Tegnspråktolker med kompetanse i undervisningstolking  
  • Hørselsteknisk utstyr  
  • Norsk tegnspråk for døve og hørselshemmede elever      
  • Norsk tegnspråk som andre fremmedspråk for hørende elever

Elevene søker til ulike studieretninger ut fra interesse og faglige ferdigheter. Opplæringen gjennomføres enten på Tiller videregående skole, eller på en av samarbeidsskolene som tilbyr den ønskelige studieretningen. Opplæringen foregår i ordinære klasser med bruk av tegnspråktolk.  

Tiller videregående skole tilbyr opplæring i norsk tegnspråk for døve og hørselshemmede elever, som har tegnspråk som sitt førstespråk. Hørende elever ved Tiller videregående skole har mulighet til å velge norsk tegnspråk som andre fremmedspråk. Skolen har en intensjon om at dette tilbudet fremmer et inkluderende skolemiljø.

På knutepunktskolen jobber det anslagsvis 20 tegnspråktolker. De er en naturlig del av skolemiljøet og tolker der det er behov.  Det kan være klasseromsundervisning, prosjektarbeid, skoleturer, uformell prat mellom elevene, individuelle samtaler og alle de kulturelle og sportslige fellesarrangementene på skolen.

Tolketilbudet tilpasses elevenes behov og ønsker. Noen elever bruker tolk i alle sammenhenger, mens andre kun ved teoriundervisning. Noen elever foretrekker tolking til og fra norsk tegnspråk, mens andre foretrekker tegn som støtte til munnavlesning/TSS eller skrivetolking. Tolking kombineres ofte med bruk av hørselsteknisk utstyr.  

Knutepunktskolen samarbeider med:  

  • NTNU - tolkestudenter i praksis 
  • NAV Hjelpemiddelsentral – hørselsteknisk tilrettelegging   
  • SIGNO – botilbud for tegnspråklige elever    
  • Statped Midt – kurs og informasjonstilbud til lærerne   
  • Byåsen vgs., Heimdal vgs og Skjetlein vgs. – våre samarbeidsskoler

Trondheim by har flere tegnspråklige fritidsaktiviteter som man kan melde seg på (fritidsklubb, teater, fotball, frivillighetssentral, døveforening med mer)  

 

Sist oppdatert 08.03.2022