Arbeids- og hverdagslivstrening

Blomst c (2).jpg

Individuell opplæring - mestring gir muligheter!

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper for ungdom med støttebehov. Elevene er tilknyttet ordinære utdanningsprogram. 

Opplæringen tar utgangspunkt i fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Etter endt skolegang utdeles et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Våre elever er delt i to hovedgrupper: arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Felles for begge gruppene er at opplæringen skal hjelpe eleven, ut i fra sine egne forutsetninger, til å være forberedt på overgangen mellom skole og arbeid, til å bli mer selvstendig og til å mestre voksenlivet.

Den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP).

Arbeidslivstrening
 • Elever som søker på arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltagelse i varig tilrettelagt arbeid eller i det ordinære arbeidsliv.
   
 • Opplæringen tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for det utdanningsprogrammet eleven er knyttet opp mot. Sosial kompetanse og samhandling, samt ferdigheter som kreves i arbeidslivet, vil være i fokus.
   
 • Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter, der elevene i perioder blir utplassert som en del av utdanningen.
   
 • Undervisningen finner sted i gruppe med lærer og miljøpersonale.
 Hverdagslivstrening
 • Elever som søker hverdagslivstrening har et langsiktig mål om arbeid på arbeidssenter i kommunal eller privat regi.
   
 • Gjennom praktiske arbeidsoppgaver får eleven muligheter til å utvikle sine samspills- og kommunikasjonsferdigheter, selvstendighet i arbeid og aktiviteter i dagliglivet (ADL) og trene på motorikk.
   
 • Arbeidstrening foregår på skolen og/eller i praksis gjennom en offentlig eller privat virksomhet.
   
 • Opplæringen finner sted i liten gruppe med én til én ressurs bestående av lærer og miljøpersonale.
Hvorfor velge et tilrettelagt opplæringstilbud hos oss?
 • Utdanningstilbudene er praktiske og arbeidsrettede. 
   
 • Vi legger vekt på å utvikle yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse.
   
 • Alle elevene i AHT (Arbeids- og hverdagslivstrening) får opplæring som gir sosiale ferdigheter, personlig utvikling og kompetanse om samfunnsliv, ungdomshelse, fritid og bosituasjon.
   
 • Elevene vil få tett oppfølging av en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring. 
   
 • Skolens velutrustede lokaler, samt målrettet pedagogisk arbeid, legger til rette for et godt psykososialt læringsmiljø. 
    

Espen Johannessen
Fagleder m/personalansvar
74 17 85 84 97 77 29 93
Nina Annette Halvorsen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 86 78 40 72 95 37
Sist oppdatert 30.06.2021