Tilrettelagt opplæring

Blomst c (2).jpg

Individuell opplæring - mestring gir muligheter!

Opplæringslokalene er plassert i hjertet av skolen i nær tilknytning til skolens fellesareal/kantine.

Opplæringslokalene har funksjonelle felles arbeidsrom, grupperom, musikkrom, treningsrom, garderober, fellesareal, toalett og baderom, treningskjøkken, og treningsvaskeri.

Opplæringslokalene er tilpasset elevens behov.

Opplæringslokalene har inngang gjennom skolens hovedinngang.

Opplæringslokalene har tilgang til et godt tilpasset uteområde.

Skolens opplæringstilbud

Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper for ungdom med ulike hjelpebehov.

Skolen tilbyr opplæringen i fag, eller deler av fag som eleven kan mestre, og begge tilbudene skal forberede elevene til  overgangen fra skole til arbeidsliv.

Skolen har to tilbud, TO1 og TO2, og begge tilbudene skal forberede elevene til  overgangen fra skole til arbeidsliv.

Elevene som ønsker å gå på TO får tilbud om opplæring innenfor utdanningsprogram ST (Studiespesialisering) med 30 timer i uka.

Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP).

Elevene får etter endt skolegang kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

TO1: Arbeidslivstrening liten gruppe

 • Elever som  får tilbud om opplæring på TO1 har et langsiktig mål om arbeid/aktivitet i dagsenter eller Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
   
 • Gjennom praktiske arbeidsoppgaver får eleven muligheter til å utvikle sine samspills- og kommunikasjonsferdigheter, selvstendighet i arbeid og aktiviteter i dagliglivet (ADL) og trene på motorikk.
   
 • Arbeidstrening foregår på skolen og/eller i praksis gjennom en offentlig eller privat virksomhet.
   
 • Opplæringen finner sted i liten gruppe med inntil 6 elever, lærer og miljøpersonale.

 TO2: Arbeidslivstrening stor gruppe

 • Elever som får tilbud om opplæring på TO2 har et langsiktig mål om deltagelse i varig tilrettelagt arbeid (VTA) eller i det ordinære arbeidsliv (VTAO).
   
 • Vi skreddersyr et opplegg rundt hver enkelt elev. Sosial kompetanse og samhandling, samt ferdigheter som kreves i arbeidslivet, vil være i fokus.
   
 • Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter, der elevene i perioder kan bli utplassert som en del av opplæringen.
   
 • Opplæringen finner sted i gruppe med inntil 14 elever, lærer og miljøpersonale.

Dette vektlegges i tilrettelagt opplæringstilbud hos oss

 • Opplæringstilbudet er praktisk og arbeidsrettet. 
   
 • Det vektlegges utvikling av yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse.
   
 • Elevene i TO1 og TO2 får opplæring som gir sosiale ferdigheter, personlig utvikling og kompetanse om samfunnsliv, ungdomshelse, fritid og bosituasjon.
   
 • Elevene vil få tett oppfølging av en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring. 
   
 • Skolens funksjonelle lokaler, samt målrettet pedagogisk arbeid, legger til rette for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Hvordan søke et tilrettelagt opplæringstilbud på Tiller videregående:

 • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdagslivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
 • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.

Sist oppdatert 24.01.2024