Særskilt tilrettelagt opplæring

hvit blomst 2.jpg

Tiller videregående skole har en egen avdeling for elever med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, store sammensatte lærevansker og autisme. Opplæringstilbudet er primært mot elever som har behov for hverdagslivstrening.

Opplæringslokaler

Opplæringslokalene er en del av skolen med egen inngang. Denne er lett tilgjengelig, og drosjene kan kjøre helt fram.

Opplæringslokalene er tilpasset en elevgruppe som i større eller mindre grad trenger ro, eller trenger eget opplegg i kortere eller lengre perioder av skoledagen.

Opplæringslokalene har tilgang til eget uteområde med aktivitetssoner som er anbefalt for elevgruppa og som skal stimulere til gode opplevelser i skolehverdagen.  

Opplæringslokalene har funksjonelle individuelle arbeidsrom, garderober, fellesareal, toalett og baderom, treningskjøkken, treningsrom og verksted/arbeidsrom.  

Lokalene er ikke tilpasset for elever som har behov for stellebenk, takheis og andre hjelpemidler for stell og forflytning.

Skolens opplæringstilbud

Skolen gir opplæringstilbud med utgangspunkt i elevens styrker og interesser.

Skolen gir tilbud om hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening i et godt skjermet tilrettelagt læringsmiljø som ivaretar den enkelte elev sitt behov.

Skolen gir et tilbud med overordnede mål om å gjøre eleven best mulig rustet til voksenlivet.

Opplæringen preges av høy grad av struktur og målrettethet.

Skolen vil ha et tett samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidsparter som bolig, habiliteringstjenesten, NAV og dagsenter.

Eleven får kontaktlærer, og en primærkontakt som følger opp og samarbeider med hjemmet. Eleven får et tverrfaglig team rundt seg som samarbeider om opplæringen.

Personalgruppen på STO er tverrfaglig sammensatt av lærer, spesialpedagog, barnevernspedagog, vernepleiere, barne-og ungdomsarbeider, sosionom, og annen relevant høyskole- og universitetsutdannelse.

Opplæringen gis av lærer, spesialpedagog, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Elevens IOP (Individuell opplæringsplan) bygger på sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning.

Elevens IOP blir utarbeidet i samarbeid mellom elevens foreldre og skolen.

Eleven får årsplaner, periodeplaner, ukeplaner og dagsplaner.

Elevens opplæringstilbud skal speile elevens interesser og behov.

Elevens skoleuke er i utgangspunktet på 30 timer pr uke.

Organisering

Opplæring gjennomføres med høy voksentetthet i form av 1:1 eller 2:1.

Det legges til rette for opplæring i små grupper gjennom uka.

Det er fast turdag en dag i uka, hvor alle elevene på avdeling deltar ut fra sine premisser.

Avdelingen kan gi tilbud om tilsyn etter skoletid dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis frem til kl.15.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager slutter skolen 13.35. Det gies ikke tilsyn i skoleferier.

Hvordan søke et tilrettelagt opplæringstilbud på Tiller videregående:

  • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdagslivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
  • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
  • Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.
  • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
  • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
  • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.

Sist oppdatert 08.11.2023