Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

hvit blomst 2.jpg

Skolen gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, store sammensatte lærevansker og autisme.

Opplæringslokaler

Opplæringslokalene er en del av skolen med egen inngang. Denne er lett tilgjengelig, og drosjene kan kjøre helt fram.

Opplæringslokalene er tilpasset en elevgruppe som i større eller mindre grad trenger ro, eller trenger eget opplegg i kortere eller lengre perioder av skoledagen.

Opplæringslokalene har tilgang til eget uteområde med aktivitetssoner som er anbefalt for elevgruppa og som skal stimulere til gode opplevelser i skolehverdagen.  

Opplæringslokalene har funksjonelle individuelle arbeidsrom, garderober, fellesareal, toalett og baderom, treningskjøkken, treningsrom og verksted/arbeidsrom.  

Opplæringslokalene er merket med symboler og skrift for å «vise vei».

Skolens opplæringstilbud

Skolen gir opplæringstilbud med utgangspunkt i elevens styrker og interesser.

Skolen gir tilbud om hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening i et godt skjermet tilrettelagt læringsmiljø som ivaretar den enkelte elev sitt behov.

Skolen gir et tilbud med overordnede mål om å gjøre eleven best mulig rustet til voksenlivet.

Skolen vil ha et tett samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidsparter som bolig, habiliteringstjenesten, NAV og dagsenter.

Eleven får primærkontakt som følger opp og samarbeider med hjemmet.

Elevens IOP (Individuell opplæringsplan) bygger på sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning.

Elevens IOP blir utarbeidet i samarbeid med elevens foreldre og skolen.

Eleven får årsplaner, periodeplaner, ukeplaner og dagsplaner.

Elevens opplæringstilbud skal speile elevens interesser og behov.

Elevens skoleuke er i utgangspunktet på 30 timer pr uke.

Åse Marie Asp Nielsen
Fagleder/personalansvar
74 17 96 14 98 04 00 83
Sist oppdatert 09.05.2022