Engelsk 2

Engelsk 2 bygger videre på det du har lært fra engelsk 1. Refleksjon og kritisk tenkning om samfunnsforhold og litteratur er en sentral del av faget. I tillegg vil du utvikle dine lytte-, tale-, lese- og skriveferdigheter i engelsk. Du vil også lære om politiske og kulturelle forhold i ulike engelskspråklige land. 

Når som mye som 50% av pensum er på engelsk ved norske universitet og høyskoler, vil du være godt rustet til videre studier med engelsk 2 som programfag. 

Eksamen:

Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. 

Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

Faglærer skoleåret 2023-2024

  • Moira Warner

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæringen foregår via fagrommet på nett og gjennom nettmøter med faglæreren og resten av klassen. Undervisningstimer på Teams er obligatoriske. Det blir ført fravær ved manglende oppmøte.

På nettskolen møter du til obligatorisk nettundervisning en gang i uken. Du må dermed jobbe mer med faget på egen hånd. Nettskoletilbudet gjør at du kan organisere skolearbeidet ditt på en mer fleksibel måte, men du får et større ansvar med å følge opp skolearbeidet og overholde frister. 

Sist oppdatert 11.03.2024