PPT

PP-tjenesten
Foto: Tor Borthen

Hva gjør vi?

PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever. I tillegg har tjenesten ansvar for å betjene grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner.

Våre lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i Opplæringsloven. I følge Opplæringsloven skal hver kommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Henvising til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte.

Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT arbeider med:

  • Fag- og lærevansker
  • Psykisk helse
  • Læringsmiljø
  • PPT utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven bl.a. i forhold til:

- Behov for spesialundervisning 
- Rett til inntak til særskilt utdanningsprogram Vg1
- Rett til utvidet opplæringsrett
- Behov for tilrettelegging ved prøver og eksamener

PPT sine arbeidsformer:

Vi tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring. Arbeidsformen er vanligvis rådgivnings- og støttesamtaler. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi videre henviser og samarbeider med andre instanser etter behov.

Mer informasjon om PP-tjenesten:

UDIR sin side om PP-tjenesten

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

UDIR sin veileder for spesialundervisning

PPT på Melhus vgs

Inger-Marit Hindseth, Julie Aasan Salater og Hilllevi Stavnes er tilgjengelige etter avtale, og kan kontaktes på mail eller telefon (se under).

PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings-og utviklingsmuligheter. PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning der Opplæringsloven krever det. PPT samarbeider tett med ungdomsskolen om elever som skal ha spesialundervisning i videregående skole (1. februar-søkere).

PPT kan gi råd og veiledning til elever og skole når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. Rådgiverne og helsesøster formidler kontakt til fagpersonell i PP-tjenesten (psykolog/sosionom/spesialpedagog). Det er også mulig å ta kontakt med PPT gjennom Elevhjelpa (i PocketID-appen).

Inger-Marit Hindseth

90770920

Julie Aasan Salater

93461659

Hillevi Stavnes 

41365349

Lurer du på noe?

Sist oppdatert 28.08.2023