Informasjon om klagebehandling standpunkt og eksamen

photo-1579389083078-4e7018379f7e.jpg

Skoleåret 2023-2024 publiseres standpunkt - og terminkarakterer på følgende datoer:

 

VG3 Studiespesialiserende klasser, Allmennfaglig påbygg ogVG3/4 Idrettsfag:

Standpunktkarakterer kunngjøres onsdag 5. juni

  • Klager sendes via digitalt klageskjema så snart som mulig og seinest lørdag 15.juni

VG1 og VG2, alle klasser.

Standpunktkarakterer kunngjøres onsdag 12.juni

  • Klager sendes via digitalt klageskjema så snart som mulig og seinest 22.juni

Orden- og atferdskarakterer publisert på disse datoene er da foreløpig fastsatt. Endelig fastsetting gjøres 20. juni. Alle standpunkt- og terminkarakterer blir publisert i Visma In School (VIS).

Informasjon om klagefrist:

Dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakteren din ikke er fulgt jf. Forskrift til opplæringsloven § 5-1, er klagefristen 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket. Vi minner om at det kun er klagerett på standpunktkarakterer, og ikke terminkarakterer.

Som avgangselev har du anledning til å klage innen 3 dager etter karakteren er offentliggjort (08. juni). Dette for at klagen skal kunne bli prioritert, og ha mulighet til å bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak. Klager som framsettes seint vil ikke bli behandlet før fristen til Samordna opptak er gått ut.

Lenke til digitalt klageskjema

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

 

Klage på eksamenskarakter

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den. 

Lenke til digitalt klageskjema

Eksamenskarakterer for skriftlig eksamen publiseres etter fellessensur 19-21 juni og ordinær klagefrist er 1. juli. Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen registreres i Visma In School (VIS).

For elever som ønsker hurtigbehandling av sin klage for å rekke eventuelle dokumentasjonsfrister hos Samordna opptak, må klagen være registrert innen 26. juni senest kl. 10.00.