Idrettsfag

Drømmer du om å lykkes innen en idrett? Er du glad i trening? Da er kanskje Idrettsfag noe for deg. Her kan du kombinere skolegang med satsing på idretten din. Vi gir deg muligheten, du må gripe den!

Program for Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse etter fullført treårig løp. Til Vg1 Idrettsfag kan inntil halvparten av elevplassene tildeles på grunnlag av dokumentasjon av idrettslige ferdigheter i tillegg til poeng beregnet på grunnlag av karakterer. Inntaket til Vg2 og Vg3 er endret: Ut ifra fylkets nye bestemmelse har eleven nå fortrinn til å fortsette på det lærestedet man er tatt inn på til Vg1, så framt det er bestått i fagene.

Fra og med høsten 2008 har skolen fått et såkalt ”spisset toppidrettstilbud” som er et samarbeid mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune. Olympiatoppen kvalitetssikrer skolens tilbud i de «spissede» toppidrettene, og Strinda tilbyr idrettene ishockey for gutter, fotball og friidrett. Inntaket til Vg2, Vg3 og Vg4 på «spisset toppidrett» skjer etter idrettslige kriterier under forutsetning av at eleven har faglig kompetanse til å gjennomføre og bestå utdanningsløpet. Dette er ”morgendagens toppidrettsutøvere” og disse elevene får tilbud om et 4-årig løp på Idrettsfag. Alle elever følger Vg1-timeplanen fullt ut. «Spissa»-elevene tar Vg2 og Vg3 over tre år.

Annet

Elever som går 4-årig løp på Idrettsfag, får avkortning i stønaden fra lånekassen i Vg2, Vg3 og Vg4 pga. redusert timetall. Spørsmål som gjelder lånekassen og økonomisk støtte er i utgangspunktet en sak mellom Lånekassen og eleven.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Idrettsfag på Strinda

  Idrettsfag

  Vår skole kan tilby et bredt spekter av idretter. 5t i uka velger man enten programfaget Toppidrett (TID) eller Breddeidrett (BID) i Vg1. Programfagene TID og BID kan også velges av elever på studiespesialisering med noen presiseringer: det må krysses av for valgt toppidrett i VIGO for studiespesialisering Vg1 og legge inn ønsket toppidrett på skolens hjemmeside i tillegg. Elever på Studiespesialiserende kan ikke velge Toppidrett ishockey, men kan velge topp- og breddeidrett fra og med Vg2 så fremt det er plass i gruppene. Forutsetning for å gå på Toppidrett er at man er aktiv konkurranseutøver.

  Innhold av aktiviteter vil variere noe fra år til år, bl.a. avhenger det av gruppas sammensetning og skolens økonomi. Tradisjonelt har det vært for eksempel ulike ballspill, turn og utendørsaktiviteter som ski og skøyter. Både stuping, kajakk, klatring og curling har vært på programmet. Basistrening i form av spenst, styrke og hurtighet vil også være sentrale aktiviteter. Undervisningen foregår både i og utenfor skolen. Breddeidrett passer for ALLE, om du er toppidrettsutøver eller ikke driver egen idrett lenger, men som ønsker en artig og variert skolehverdag.

  Fotball er den største idretten på idrettsfag med ca. 90 utøvere. Vi har spillere som spiller på mange ulike nivå; aldersbestemt landslag, idrettslag som Strindheim, Byåsen med flere. Vi opererer i dag med tre ulike grupper, som er nivådifferensiert uavhengig av klassetrinn. Her kan spillere kvalifisere seg opp eller ned gjennom hele året. Treninga foregår på kunstgress vår og høst. På vinterstid benyttes cageballbaner og skolens egne lokaler.

  Strinda vgs. har ei stor gruppe i jentefotball. Vi har spillere på mange ulike nivå; juniorlag, seniorlag og regionslag.

  Jentene kommer fra klubber som Strindheim, Utleira, Nardo, Byåsen, Ranheim, Freidig m.fl. Treninga foregår på kunstgress (Freidiganlegget) høst og vår. På vinterstid benyttes cageballbaner og skolens egne trenings-fasiliteter.

   

   

   

  Toppidrett friidrett (5 timer) tilbys til alle elever på studieforberedende. Friidrettstreninga ledes av to faglærere som til sammen har spesialkompetanse i samtlige øvelser. Modellen er lagt opp slik at alle friidrettsutøvere trener sammen 5 timer i uken. Gjennom høsten og våren trener vi på Øya. På vinteren trenes det i Ranheim friidrettshall og på skolen.

  I perioden etter høstferien og til påske trenes det en kveld i uka i Ranheimshallen, dvs tirsdagstimene på dagtid i faget Toppidrett friidrett (3 timer på timeplanen) legges til kveldstid i Ranheimshallen. Hvilken ukedag som blir tildelt Strinda vgs, kan variere. Vi håper at det også for inneværende skoleår (2020/21) blir mandager.

  Vi har en egen gruppe for keepere som både jenter og gutter kan velge. Gruppa har et spesialopplegg i tett samarbeid med de andre fotballgruppene. Skolens ressurs til keepertrener avhenger av størrelsen på gruppa.

  Håndball er i all hovedsak lagt til Leangen idrettshall. Vi vektlegger individuell utvikling av prestasjonsbestemmende basisferdigheter, med spesiell fokus på spenst, hurtighet, styrke, skadeforebygging og tekniske momenter.

  Spisset toppidrett

  Om inntak

  Alle elever søker på Idrettsfag (3-årig ordinært løp) til Vg1. «Spisset toppidrett» (4-årig løp) er ikke søkbart på VIGO. Kvalifisering til «spisset toppidrett» gjelder hovedsaklig først fom Vg2 og skjer på bakgrunn av idrettslige ferdigheter. Dette er en intern prosess. For nærmere informasjon om denne kvalifiseringen: se skriv under om de ulike spissa idrettene skolen tilbyr.

  Om inntaket til spisset toppidrett utenfor fylket

  Spisset toppidrett fotball for jenter er for de som ønsker å satse for fullt på idretten. Utøvere til dette tilbudet bør være på et høyt nivå i fotball. Vi har et tett samarbeid med RBK kvinner og Olympiatoppen Midt-Norge. Det er individuell tilrettelegging for utøveren gjennom et tett samarbeid med klubbtrener(e). Treninga foregår stort sett på Koteng Arena eller på Toppidrettssenteret i Granåsen.

  Friidrettstilbudet ved Strinda består av Toppidrett og Spisset toppidrett. Toppidrett (5 timer) tilbys til alle elever på studieforberedende, mens spisset toppidrett (9 timer) er for de aller beste på Idrettsfag. Friidrettstreninga ledes av to faglærere som til sammen har spesialkompetanse i samtlige øvelser. Modellen er lagt opp slik at alle friidrettsutøvere trener sammen 5 timer i uken, mens de som går spisset toppidrett har 4 timer i tillegg til dette. Gjennom høsten og våren trener vi på Øya. På vinteren trenes det i Ranheim friidrettshall og på skolen.

  I perioden etter høstferien og til påske trenes det en kveld i uka i Ranheimshallen, dvs. tirsdagstimene på dagtid i faget Toppidrett friidrett (3 timer på timeplanen) legges til kveldstid i Ranheimshallen. Hvilken ukedag som blir tildelt Strinda vgs, kan variere.

  Toppidrett ishockey gutter ved Strinda og Charlottenlund vgs. i Trondheim er tilbud til elever som ønsker å kombinere utdanning og ishockey. Tilbudet er i en særstilling på landsbasis, da det tar utgangspunkt i det offentlige skoletilbudet som hos oss omfatter både Idrettsfag og yrkesfaglig studieretning. Utøverne får da mulighet til å kombinere idrett og utdanning. For de som er kvalifisert på ”spisset toppidrett ishockey” vil samlet trening i skoletida utgjøre 12 timer. All istrening foregår i Leangenhallen

  Spisset toppidrett fotball for gutter er for de som ønsker å satse for fullt på idretten. Utøvere til dette tilbudet bør være på et høyt nivå i fotball. Vi har et tett samarbeid med RBK og Olympiatoppen Midt-Norge. Det er individuell tilrettelegging for utøveren gjennom et tett samarbeid med klubbtrener(e). Treninga foregår stort sett på Lerkendal.

   

  Faktorer som vektlegges ved opptak til Spisset toppidrett


  Spisset toppidrett ishockey for gutter
  Spisset toppidrett friidrett

  Om fagvalg utover 3-årig Idrettsfag i 4-årig løp

  Elevene på spisset Idrettsfag har 35-timers uke på linje med ordinært idrettsfag i Vg1. De to siste årene av ordinær Idrettsfag spres over 3 år for å imøtekomme behov for tid til skolegang og trening. Det er ut i fra Olympiatoppens målsetting om ”morgendagens toppidrettsutøvere” at elevens totalbelastning blir redusert.

  Skolen har satt opp en timeplan for det 4-årige løpet. Om en elev sterkt ønsker å lese et eller flere obligatoriske fag som tilbys på et høyere trinn på Idrettsfag, vil dette måtte vurderes av spisset Toppidrettslærer, kontaktlærer og avdelingsleder.

  Skolen tilbyr elevene på spisset Toppidrett fagene som kreves for opptak til teknologistudier (matematikk R1, matematikk R2 og fysikk FY1). Andre fagønsker utover dette blir kun oppfyllt dersom det timeplanteknisk er mulig og om det er plass i undervisningsgruppene.

  Ved evt.slutt i løpet av skolegangen og primærvitnemål

  Dersom en elev av ulike grunner (som for eksempel sykdom, skade, manglende motivasjon) ikke velger å fortsette eller ikke kan fortsette på det 4-årige løpet, kan eleven få skoleplass på det ordinære 3-årige Idrettsfag så framt dette er elevens ønske. Et slikt skifte må normalt foretaes så snart som mulig i 2. år. Hvis et skifte skulle være aktuelt sent i skoleåret i Vg2, må eleven melde seg opp som privatist medio januar for å ta de fagene man ikke har fulgt. Skolen prøver å tilrettelegge for hospitantstatus i disse fagene. En elev som ønsker å avslutte spisset toppidrett i 3. år, vil normalt likevel bare kunne fullføre utdanningen på fire år.

  Om en elev avslutter det 4-årige spissa Idrettsfag, vil man likevel kunne få primærvitnemål med å ta det ordinære idrettsfag på 4 år.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Berit Grøtte
Fagleder m/personalansvar
74 17 81 25 47 23 36 21