Tilrettelagt opplæring

All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre. Strinda vgs. tilbyr tilrettelagt opplæring for elever som har behov for spesialundervisning, jamfør opplæringslovens § 5-1. Elevene søkes inn til skolens ulike utdanningsprogram både yrkesfaglige og studieforberedende.

Det er en kontaktlærer tilknyttet klassen. I tillegg har noen av elevene kontaktlærer på andre programområder. Kontaktlærerne er hovedkontakt for eleven og har det overordnede ansvaret for eleven, samarbeidet med hjemmet, kontakt med de andre lærerne og deltar i ansvarsgruppe. Elevene har individuelle opplæringsplaner ut fra sine forutsetninger og behov. Det betyr at elevene jobber på ulike måter og i større og mindre grupper etter behov. Lærerne har også et tett samarbeid med miljøarbeiderne.

Fagtilbudet varierer etter hvilket programområde eleven et tatt inn på, men vi har basisfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfag som natur og kultur, drama, mat og helse, fysisk aktivitet, skoleavis og arbeidsliv, og de har fag på andre av skolens programområder.

Miljøarbeiderne er «limet» i tilbudet. De er sammen med elevene og lærerne hver eneste dag i alle fag, og har også oppfølging i pausene.

AO-elevene er en integrert del av Strindas skolemiljø og samarbeider gjennom året med de andre programområdene der det er naturlig.

AO-elevene bidrar til skolemiljøet med skoleavisa Sviska. Der har elevene faste spalter, ulike tema, intervjuer med andre elever og ansatte, og reportasjer fra nærmiljøet. AO bidrar også med dramaoppsetninger som vises for elevene på hele skolen, flotte forestillinger som bidrar positivt i elevmiljøet.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no