Tilrettelagt opplæring/grunnkompetanse (TO)

Skolens opplæringstilbud

Skolens viktigste oppgave er å sikre at alle elever skal ha en meningsfull skolegang som legger grunnlag for videre utvikling og har som mål og gjøre elevene best mulig forberedt til livet etter videregående skole.
Sosial kompetanse og samhandling, livsmestring og ferdigheter som kreves både i livet og i arbeidslivet vil være i fokus.

Opplæring og fagtilbud

Grunnkompetanse

Tilbudet i TO planlegges ut fra det programområdet eleven er søkt inn på. De fleste elevene søkes inn på studiespesialiserende kode og har all sin opplæring i TO. På Strinda er det en mulighet for å følge undervisningen på et av skolens programområder i kombinasjon med TO, da må det søkes inn til det aktuelle programområdet. Undervisning kombinert med andre programområder planlegges i samarbeid med elev, foresatte, skolen og PPT. Elever som er knyttet til TO har 30 eller 35 timers undervisningsuke avhengig av hvilket programområdet de er tatt inn på, eller etter en individuell vurdering.

Alle elever får årsrapport etter hvert skoleår. Noen elever har ordinære opplæringsmål, andre har individuelle mål og noen en kombinasjon av ordinære mål i noen fag, og individuelle mål i andre. Elevene kan ha både arbeidslivstrening og/eller hverdagslivsmestring som individuelle mål.

Vi samarbeider tett med foresatte og deltar i ansvarsgruppe, og samarbeider med andre aktuelle aktører knyttet opp mot elevens behov slik som PPT, habiliteringstjenesten og NAV.

TO har fellesfag som matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. I tillegg har de programfag som natur og kultur (Naku), mat og helse, svømming, elevbedrift og livsmestring.

Lærerne som arbeider i TO har også undervisning på de andre programområdene på skolen, og det er faglærerne er ansvarlige for opplæringen i det enkelte fag.

Miljøarbeiderne er limet i tilbudet og er sammen med elevene og lærerne hver dag og i alle fag, og de har også oppfølging i pausene. Vi har miljøarbeidere med ulik kompetanse som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Alle elever har Individuelle opplæringsplaner basert på sakkyndig vurdering fra PPT og et enkeltvedtak om spesialundervisning.

Organisering:

TO er et tilbud for elever som fungerer i klasse opptil 15 elever. TO har høyere voksentetthet og er også delt i mindre grupper i enkelte fag. Det er rom for at elevene arbeider på ulike måter og i større og mindre grupper etter behov.

Elevene i TO er en integrert del av Strinda sitt skolemiljø og samarbeider gjennom året med de andre programområdene der det er naturlig. De bidrar også til skolemiljøet med skoleavisa Sviska som er en del av elevbedriften. Der har elevene faste spalter, ulike tema, intervjuer med andre elever og ansatte, og reportasjer fra nærmiljøet. TO bidrar også med flotte oppsetninger i faget musikk og drama som vises for hele skolen, flotte forestillinger som bidrar positivt i elevmiljøet.

Elever som følger andre programområder på skolen følger de fagene som velges på timeplanen der og resten i TO.

Tilsyn: Det er mulighet for tilsyn frem til 15.30, men dette må det søkes Trondheim kommune om. Det er ikke tilsyn på planleggingsdager og i skolens ferier.

Lokaler:

TO har egne klasserom i 1.etg. i bygget. Rom som kjøkken og estetisk verksted er sambruksrom med andre avdelinger på skolen. Vi har tilgang til hvilerom, men ikke enerom. Skolen har heller ikke stellerom. Elevene oppfordres til å bruke skolens fellesarealer både ute og inne.

Hvordan søke:

  • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdagslivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
  • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
  • Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.
  • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
  • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
  • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?