Bærekraftskolen

strinda_logo_vid (Liten).PNG

Strinda har som mål at bærekraft skal prege all vår virksomhet og komme til uttrykk i undervisning, drift og all øvrig aktivitet. For skoleåret 2023-24 har vi spesielt to satsingsområder: Årshjulet for tverrfaglige undervisning om bærekraft og Grønt elevråd.

Årshjulet for tverrfaglige undervisning om bærekraft

Ved hjelp av årshjulet ønsker vi at elever skal få god tverrfaglig undervisning om bærekraft. Årshjulet består av fem undervisningsopplegg som er spredd ut over året.

 

Ved skoleårets start lager alle VG1-klasser sine Bærekraftforsetter. Her finner klassenes elever i fellesskap ut hvordan de som klasse kan sikre at skolehverdagen blir så bærekraftig som mulig.

Dette er et tverrfaglig prosjekt der elevene jobber i grupper og lager en film om et produkts «liv», altså fra råvarer utvinnes og helt til produktet ender som avfall. I forbindelse med dette prosjektet, besøker elevene ulike resirkulering- og gjenbruksbedrifter for å se hvordan avfall kan bli til en ressurs.

I dette tverrfaglige prosjekt skal elevene velge seg en individuell vane de vil endre på for å leve mer bærekraftig. De skal forsøke å endre denne vanen i 3 uker, og deretter reflektere rundt hvordan dette har gått.  

I dette prosjektet inngår norsk og samfunnsfag, og målet er å koble en eller flere skjønnlitterære tekster til samfunnsfaglige tema knyttet til bærekraft.

I bærekraftuka inngår de fleste fag. Her jobber elevene i grupper, og de velger seg et tema som de vil fordype seg i. Målet er at de både skal reflektere over egne vaner relatert til dette temaet, de skal oppsøke fagekspertise innen temaet, og de skal trekke inn globale perspektiver. 

 

Grønt elevråd

I skoleåret 2021-22 ble det etablert et grønt elevråd ved Strinda vgs. Det grønne elevrådet fungerer som et parallelt organ til det «vanlige» elevrådet. Formålet med et grønt elevråd er å legge til rette for en mer elevstyrt bærekraftsatsing ved skolen, der elevene får mulighet til å arbeide med sine egne interesseområder innenfor bærekraftsatsingen ved skolen. Grønt elevråd er også en viktig kanal for lærere og skolen for øvrig for å nå ut med informasjon til elevene og å få innspill fra dem på undervisningsopplegg o.l.

Andre aktiviteter relatert til bærekraftsatsingen ved skolen:

 

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt. Elevtjenesten bidrar også sterkt inn i den sosiale dimensjonen av bærekraft, og gjennomfører blant annet undervisningsopplegg for klassene på Strinda. Her er en liste over opplegg de utfører:

Makkerskap: Hovedmålsetningen er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Fem målsettinger som makkerskap skal bidra til: 1) en mykere overgang fra u.skolen til vgs. 2) Elevene skal bli kjent med flere i klassen. 3) Skape tettere og tryggere klasserom tidlig. 4 )Øke elevenes sosiale kompetanse. 5) Skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

Livsmestring ( tidligere vip): Et undervisningsopplegg på 2 timer hos alle VG1 klasser. Omhandler psykisk helse og bidra til en bedre mestring av livet. Her tar vi også opp tema som omhandler det å ivareta og se andre, hvordan man kan hjelpe en venn.

Pride: Første uken i september. Markeres i kantina/some og noen bruker det i undervisning.

Livsmestringsuka: Den er etter høstferien. Da er det foredrag, stand med besøk av ulike organisasjoner/aktører innenfor helse. Verdensdagen for psykisk helse er poenget, og vi følger temaet som er satt hvert år.

Smalltalk: Undervisningsopplegg for de som ønsker. Handler om å øve seg på smalltalk og bli bedre kjent med klassen gjennom snakking.

Russeinfo: Forebyggende tema innenfor rus/psykisk helse/trygg trafikk.

Rus: Undervisningsopplegg for alle vg1 klasser.

Seksuell helse: Undervisningsopplegg av helsesykepleiere. Forebygging av kjønnssykdommer, prevensjon og ufrivillig sex etc.

ABC: Vi er med på fylkeskommunens kampanje – ganske nytt enda, men er blitt noe implementert i livsmestringsundervisning og smalltalk. Her kommer det mer etter hvert. 

 

Team Bærekraft Dette er et team som består av ca. 20 ansatte ved skolen, med representanter fra alle utdanningsprogram og trinn. Teamet jobber med å koordinere skolens bærekraftsatsing. 

Deltakelse i Klima-NM Hele skolen har tradisjon for å delta i Klima-NM. Her konkurrerer skolens elever og lærere med elever og ansatte ved skoler i hele landet.

Kortreiste råvarer - Utdanningsprogrammet Restaurant og matfag strekker seg langt for å bruke kortreiste råvarer i sin matlaging. Gjennom et unikt samarbeid med Skjetlein videregående skole tar vi det meste av kjøttet vi bruker fra dem, og alt dette er økologisk. Strinda var for øvrig den første skolen i Trøndelag som signerte Trøndersk Matmanifest.

Redusert matsvinn - skolen har et konstant fokus på å redusere matsvinn. Dette gjelder både i kantina, på utdanningsprogrammet Restaurant og matfag og blant elever og ansatte generelt.

Mindre bruk av plast - Vi har også et spesielt fokus på emballasje, her har vi en ambisjon om å redusere bruken av plast i hele virksomheten vår.

Bærekraft - handler ikke bare om mat, men også menneskelig bærekraft. Vi jobber aktivt med livsmestring, noe som gjør at elevene og lærerne trives og har det bra i hverdagen. Dette er noe av det viktigste vi skal jobbe med.

Energisparing og smarthusteknologi På utdanningsprogrammet Elektro er fokus på lys- og varmestyring en sentral del av undervisninga.

Bærekraftig drift Som alle andre videregående skoler i fylket er Strinda miljøsertifisert, og skolen jobber kontinuerlig for å sikre en mest mulig bærekraftig drift. De tre siste årene har skolen for eksempel redusert energiforbruket med nesten 40%.

NTNU-samarbeid Strinda videregående skole har et tett samarbeid med NTNU. Flere bachelor- og masteroppgaver har blitt skrevet om Bærekraftskolen og skolen deltar i flere forskningsprosjekter, blant annet prosjektet MOST (Bærekraftprosjekter i samarbeid med lokale aktører).

Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende Elever på Helse- og oppvekstfag på Strinda bidrar til bærekraftig utvikling, spesielt den sosiale dimensjonen, blant annet gjennom et nært samarbeid med Trondheim kommune og eldre i nærmiljøet. Eldre hjemmeboende blir invitert til ulike former for samlinger, opplevelser og turer som elevene arrangerer gjennom prosjektet livsglede for eldre. Gjennom ulike tverrfaglige prosjektet lærer de også om viktigheten av å satse på helsefremming og forebygging for å sikre en frisk befolkning som bidrar til at flere utdanner seg, står i arbeid og bor lengre hjemme. Dette er avgjørende for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat.

Solidaritetsdagen Elevene ved Strinda bidrar til mindre ulikhet gjennom å årlig arrangere en solidaritetsdag. Denne dagen jobber elevene for å tjene inn penger til et veldedig prosjekt, og de siste årene har blant annet disse prosjektene/organisasjonene stått i fokus: TV-aksjonen Kirkens Bymisjon, Blå Kors, One Family – No Borders og Bistand Narva.

Skriv-for-liv Strinda deltar hvert år i Amnestys «Skriv-for-liv-aksjon». Elevene skriver solidaritetsbrev til mennesker som kjemper en hard kamp for sine og andres rettigheter, og de signere aksjonsbrev som blir sendt til myndigheter i land der rettighetene til disse menneskene er truet.

 

Sist oppdatert 16.04.2024