Stort potensial i bibliotekene

Nyhetsbilde-statrap.jpg

Innlandet fylkesbibliotek har på vegne av fylkesbibliotekene skrevet en rapport om ressurssituasjonen i folkebibliotekene. 33 kommuner i Trøndelag deltok i undersøkelsen.

Les rapporten her:Folkebibliotekene i Norge 2024 – Statusrapport om bemanning og kvalitet (PDF, 416 kB)

Populær tjeneste, lite ressurser

Folkebibliotekene er blant de mest besøkte kulturtilbudene i Norge. I 2023 rapporterte bibliotekene om over 25 millioner besøk.

Samtidig ser vi at ressurssituasjonen ved folkebibliotekene er utfordrende og at aktivitetsnivået kunne vært betydelig høyere.

Stort potensial

Statusrapporten er basert på en felles kartlegging hvor 303 bibliotek deltok. En del av denne kartlegging handlet om å utforske potensialet som ligger i å styrke bibliotekene.

Hva kan bibliotekene bidra med inn i lokalsamfunnet?
Hvordan ville en betydelig økning i antall årsverk påvirket driften?
Svarene dokumenterer at det uutnyttede potensialet er stort. Mange ser tydelige utfordringer i egen kommune som biblioteket gjerne skulle bidratt til å løse: sosial ulikhet, digitalt utenforskap, ensomhet, integrering, mangel på møteplasser og lavt utdanningsnivå.

Bemanning under press

Svarene i kartleggingen viser at lav bemanning påvirker de aller fleste. Begrensede åpningstider, ansatte som må være alene på jobb, lite aktiv formidling og få arrangementer er de mest direkte konsekvensene.

Nye ekstraoppgaver bidrar også til å skape et ekstra arbeidspress på de ansatte. Lav bemanning ser ut til å ha aller størst konsekvenser i de minste kommunene.

Det er store forskjeller mellom store og små kommuner når det gjelder åpningstid, antall arrangement, aktiv formidling og gjennomføring av prosjekter. Mindre bibliotek vurderer også i langt større grad at egne tjenester holder et lavt kvalitetsnivå.

Trøndelag

Utfordringene i Trøndelag er de samme som for landet for øvrig. Men bibliotekene i Trøndelag opplever i snitt at kommunen satser litt mer på bibliotek enn landet samlet. Blant annet er flere lokaler nye/pusset opp senere år, og flere melder at det er enkelt å synliggjøre biblioteket overfor kommunens politikere og ledelse.

Tekst: Marius Græsby, Innlandet fylkesbibliotek / Trøndelag fylkesbibliotek