Statistikk

Fylkesbiblioteket deltar i arbeidet med å samle inn og analysere statistikk fra folkebibliotek. Statistikken er både en plikt som er pålagt bibliotekene (Folkebiblioteklovens § 3), en oversikt over vår bransje, og en mulighet for det enkelte bibliotek til å forstå seg selv bedre.

Statistikk som plikt

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, fag- og forskningsbibliotek. Statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, i tillegg publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå. 

Alle folkebibliotek skal levere statistikkopplysninger til Nasjonalbiblioteket. Denne plikten er omtalt i en egen Forskrift om bibliotekstatistikk. Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett. Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. 

Statistikken er et ansvar for det enkelte bibliotek, men fylkesbiblioteket bistår og veileder innsamlingen i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

KOSTRA 

Via kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) er følgende bibliotekstatistikk tilgjengelig publisert av Statistisk sentralbyrå:

Økonomi i folkebibliotek SSB tabell 12059 
(variabler: årsverk, innbyggere pr årsverk, medie- og lønnsutgifter pr innbygger, lønnsutgifter)

Aktivitet i folkebibliotek SSB tabell 11758
(variabler: fysiske besøk, antall arrangement, antall deltakere, antall folkebibliotek)

Bestand, utlån og omløpshastighet etter medietype SSB tabell 11760

I tabellen Utvalgte nøkkeltall for kultur SSB tabell 13135 er disse variablene med:

  • Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger
  • Besøk i folkebibliotek pr innbygger
  • Utlån pr innbygger

 Foreløpige tall publiseres av SSB midt i mars, endelige tall midt i juni.

Statistikk som oversikt

Kommuner - folkebibliotek

I de 38 kommunene i Trøndelag finnes det 67 folkebibliotekavdelinger. I disse bibliotekene jobber 212 personer i 148 årsverk.

I 2022 lånte bibliotekene i Trøndelag ut 1,55 millioner bøker, lydbøker, e-bøker og andre medier. Av dette utgjorde utlånet til barn og ungdom 50%. E-bøker og e-lydbøker utgjorde 15 % av totalutlånet med 238 000 e-utlån.

19 % av innbyggerne i Trøndelag brukte lånekortet sitt i 2022; det utgjør 90.325 personer.

Bibliotekene hadde 2,1 millioner besøkende i 2022, og gjennomførte 2211 arrangement for allmennheten i løpet av året.

Les mer: https://bibliotekutvikling.no/statistikk/

 

Statistikk som verktøy

Innhentet statistikk vil være et viktig verktøy for å bygge kunnskap om aktuell bibliotekutvikling i regionen og de enkelte kommuner. Lett tilgjengelig statistikk gir fylkeskommunen, kommuner og våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig data som kan benyttes i strategisk arbeid og daglig virke.

Bruker biblioteket ditt ressursene riktig? Står innkjøpet i riktig forhold til utlånet? Kasserer dere for lite? Eller for tilfeldig? Er åpningstidene riktige i forhold til besøket?

Det finnes mye latent kunnskap i den statistikken som er innlevert, og bibliotekets utlånsprogram kan også gi deg enda mer kunnskap om hva som skjer. 

Fylkesbiblioteket stiller gjerne opp dersom bibliotekene ønsker å analysere datagrunnlaget sitt med tanke på strategisk utviklingsarbeid og forbedret daglig virksomhet.

Sist oppdatert 08.03.2024