Elevtjenesten

pexels-photo-359757.jpeg

Elevtjenesten finner du på plan 0, til venstre for ekspedisjonen og kan kontaktes av elever, foresatte, ansatte og andre som ønsker samtaler eller har spørsmål knyttet til alle forhold som påvirker skolegangen. Det kan f.eks. dreie seg om læringsmiljø, faglige eller sosiale utfordringer, utdanningsvalg og yrkesmuligheter. Vi arbeider for at opplæringen og skolehverdagen i størst mulig grad skal tilrettelegges ut i fra elevenes forutsetninger og behov.

Elevtjenesten samarbeider og ved behov henviser videre både til

PPT for videregående opplæring

Skolehelsetjenesten

og med ulike hjelpeinstanser utenfor skolen når dette kan hjelpe elevene til å gjennomføre opplæringen (f.eks.: barne- og familietjenesten i kommunen, NAV, uteseksjonen, politiets forebyggende team, ulike opplæringskontor m.fl.).

I overgangen fra grunnskole til videregående skole samarbeider vi med avgiverskoler for å skaffe oss den informasjon vi trenger for å planlegge et godt skoleløp i videregående opplæring. Vi hjelper også våre elever med å søke seg til videre utdanning/ opplæring.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre frem til studiekompetanseyrkeskompetansegrunnkompetanse

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten.

Rådgivere/Spes.Ped og Oppfølgingstjeneste (OT)


OT-veiledere:     
Anne Mette Aftret og Monica Holmøyvik

  

Rådgivere/Spes.Ped.

ST:     Einar Stølevik

SR:     Monica Holmøyvik

MK og IM:     Anne Mette Aftret

TP:     Inger Elise Øvrehus

BA:     Kjell Arne Stene

FI, HD, KDA, tilrettelagte grupper (1SR3, 1BA6 og 1ST6):     Anne Sofie Salvesen

 

Mangfoldsrådgiver

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Mangfoldsrådgiver Eirin Pålsdatter Eidshaug er ansatt av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), men jobber til daglig på CHA og har kontor hos Elevtjenesten, på plan 0. 

IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at barn og unge skal kunne leve frie og selvstendige liv. Jeg har taushetsplikt og kan gi deg råd, praktisk hjelp eller bare noen å snakke med.

Du kan kontakte meg dersom du eller en venn:
• synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
• opplever lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
• har strenge grenser hjemme
• opplever sterkt sosialt press og forventninger
• har spørsmål om LHBT+, rasisme eller diskriminering
• er bekymret for en reise til utlandet
• er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
• frykter eller opplever vold, trusler eller tvang

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte i Trøndelag.

Kontaktinformasjon:

477 90 807 / e-eirei@trondelagfylke.no (mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00)

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/

Miljøpersonalet

Miljøpersonalet ønsker å være aktivt og synlig tilstede i elevmiljøet. Vi er fagpersoner med sosialfaglig utdanning. Vår oppgave er å bidra til et trygt og godt skolemiljø, og å gi støtte til elever i opplæringen. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Samarbeid med politiet

Skolen har et godt samarbeid med forebyggendegruppen hos politiet. Viktige deler av samarbeidet er tema som rus, seksuell adferd, nettvett og trafikksikkerhet

Les mer om skolens samarbeid med politiet

Karriereveiledning

Se også Facebook-siden til Karriereveilederen på Charlottenlund

PP-tjenesten

Les mer om PP-tjenesten

VIP - Makkerskap

Aktuelt

VIP - Makkerskap

Skoleprogrammet VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggen...

Sist oppdatert 15.04.2024