Elevtjenesten

pexels-photo-359757.jpeg

Elevtjenesten finner du på plan 0, til venstre for ekspedisjonen og kan kontaktes av elever, foresatte, ansatte og andre som ønsker samtaler eller har spørsmål knyttet til alle forhold som påvirker skolegangen. Det kan f.eks. dreie seg om læringsmiljø, faglige eller sosiale utfordringer, utdanningsvalg og yrkesmuligheter. Vi arbeider for at opplæringen og skolehverdagen i størst mulig grad skal tilrettelegges ut i fra elevenes forutsetninger og behov.

Elevtjenesten samarbeider og ved behov henviser videre både til

PPT for videregående opplæring

Skolehelsetjenesten

og med ulike hjelpeinstanser utenfor skolen når dette kan hjelpe elevene til å gjennomføre opplæringen (f.eks.: barne- og familietjenesten i kommunen, NAV, uteseksjonen, politiets forebyggende team, ulike opplæringskontor m.fl.).

I overgangen fra grunnskole til videregående skole samarbeider vi med avgiverskoler for å skaffe oss den informasjon vi trenger for å planlegge et godt skoleløp i videregående opplæring. Vi hjelper også våre elever med å søke seg til videre utdanning/ opplæring.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre frem til studiekompetanseyrkeskompetansegrunnkompetanse

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten.

Rådgivere/Spes.Ped og Oppfølgingstjeneste (OT)

 

Grete Berg Gravaas
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 48 23

 

Inger Elise Øvrehus
Spes.ped/Rådgiver
74 17 48 47 90 91 26 75

 

Monica Helen Holmøyvik
Tverrfaglig spes.utd. m. høysk.
74 17 49 39 90 03 23 07

 

Einar Stølevik
Rådgiver/Lektor
74 17 47 91 47 68 95 34

 

Anne Sofie Eckhoff Salvesen
Rådgiver/spes.ped/lærer
74 17 47 51 92 44 58 25

 

Anne Mette Aftret
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 47 49 46 89 67 57

 

Miljøpersonalet

Miljøpersonalet ønsker å være aktivt og synlig tilstede i elevmiljøet. Vi er fagpersoner med sosialfaglig utdanning. Vår oppgave er å bidra til et trygt og godt skolemiljø, og å gi støtte til elever i opplæringen. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Samarbeid med politiet

Skolen har et godt samarbeid med forebyggendegruppen hos politiet. Viktige deler av samarbeidet er tema som rus, seksuell adferd, nettvett og trafikksikkerhet

Les mer om skolens samarbeid med politiet

Karriereveiledning

Se også Facebook-siden til Karriereveilederen på Charlottenlund

PP-tjenesten

Les mer om PP-tjenesten

Veileder for rusforebyggende arbeid

Her finner du elektronisk veileder for rusforebyggende arbeid til hjelp for elever, skoler, foreldre og lærlingebedrifter

VIP - Makkerskap

Aktuelt

VIP - Makkerskap

Skoleprogrammet VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggen...

Sist oppdatert 14.07.2020