Grunnkompetanse/tilrettelagt opplæring

Mange elever har behov for et tilrettelagt opplæringsløp med mindre omfattende eller andre mål enn det som beskrives i læreplanene. Disse elevene får sin egen individuelle opplæringsplan (IOP).

Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven ikke skal ha opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Dersom man ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får man et kompetansebevis som viser oppnådd kompetanse.  

Grunnkompetanse som mål kan velges ved skolestart eller senere i løpet. Planlagt mål om grunnkompetanse kan også endres til mål om full kompetanse. Den videregående skolen hjelper med å vurdere, planlegge og tilrettelegge ved oppstart og underveis. Grunnkompetanse som sluttkompetanse forutsetter et vedtak om spesialundervisning som bygger på en sakkyndig vurdering.  

Alle skoler kan tilrettelegge for at elever kan ha grunnkompetanse som planlagt mål. Det kan velges kompetansemål fra læreplanene til de ulike utdanningsprogrammene eller det kan planlegges med helt individuelle mål.  

Planlagt grunnkompetanse kan deles i tre hovedgrupper med tanke på sluttkompetanse:  

  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i et større utvalg av kompetansemålene i læreplanen. Etter endt videregående opplæring kan man være kvalifisert for arbeid i det ordinære arbeidslivet.  
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i både hverdags- og arbeidslivstrening. Etter endt videregående opplæring finnes det muligheter innen varig tilrettelagt arbeid. 
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i hverdagslivstrening. Etter endt videregående opplæring vil det være naturlig med tilbud ved et dagtilbud. 

Inndelingen i hovedgrupper kan brukes som retningsgivende i planleggingen av opplæringstilbudet, men det er elevens individuelle behov som er førende. 

Valg av utdanningsprogram 

Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen varig tilrettelagt arbeid/ hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.  

Innen yrkesfaglige utdanningsprogram deles vanligvis årene i opplæring mellom skole og bedrift. Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift. Med planlagt grunnkompetanse i bedrift er man lærekandidat og får opplæring i deler av læreplanen. Dette må planlegges tidlig i skoleløpet, og det må foreligge avtaler mellom skolen, bedriften, søker og foresatte. Noen familier har selv kjennskap til aktuelle bedrifter og mange videregående skoler har kontakt med ulike bedrifter. Samtidig som man får fagopplæring er man arbeidstaker og jobber i bedriften. Dette er grunnen til at de 3 årene man har rett til videregående opplæring strekker seg over 4 år når man har opplæring i bedrift. For elever med planlagt grunnkompetanse er det også mulig å gå alle de 3 årene på et yrkesfaglig utdanningsprogram i skole. 

Organisering av opplæringen 

Opplæringen til elever med planlagt grunnkompetanse kan organiseres på ulike måter, avhengig av den enkelte elevs tilretteleggingsbehov. Alle får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) som er basert på sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fattet av skolen.  

Opplæringen kan gis i klassen eller i mindre grupper. Den kan også gis i en kombinasjon av opplæring skole og bedrift.  

Tilrettelagt opplæring/arbeidslivstrening

 

«Talenter i vekst» er mottoet for Charlottenlund videregående skole. Skolens viktigste oppgave er derfor å sikre at alle elever skal ha en meningsfull skolegang som legger grunnlag for videre utvikling. Målet på sikt for elevene må være tilrettelagt arbeid eller dagtilbud, trene på selvstendighet i bolig og en meningsfull fritid.

Sosial kompetanse og samhandling samt hverdags- og arbeidslivstrening vil være i fokus. Dette skjer i samarbeid med eleven, foresatte og andre ressurspersoner.

Elevene får opplæringstilbud som er mest mulig tilpasset den enkeltes interesser og behov. Det er et mål å finne områder hvor elevene kan få tilrettelagt arbeidslivstrening innenfor ulike områder. Dette kan være kombinert med ulike behov innen hverdagslivstrening.

(Skolen kan gi tilbud om tilsyn før/etter skoletid dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis fra klokken 08.00 frem til klokken 16.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det gis ikke tilsyn onsdag morgen; da starter skoledagen klokken 10.00. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.)

Arbeidslivstrening

Skolen har søkelys på å skape gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og ut i arbeidsliv.

Tilbudet er rettet mot et bredt spekter, både de som kan bli lærekandidater, de som har muligheter innen vernet bedrift eller de som skal fortsette i et kommunalt dagtilbud.

Skolen samarbeider med bedrifter og virksomheter, slik at elevene kan ha en jobb eller et dagtilbud etter videregående skole. Eksempler er vaktmestertjenester, kantine, arbeidssenter, barnehage, butikk og ulike private bedrifter.

Opplæring og fagtilbud

Skolen gir opplæringstilbud med utgangspunkt i elevens styrker og interesser i mindre grupper og gjennom individuelle opplæringsplaner.

Elevene får et helhetlig tilbud over 3 år, eller 2 år i skole og 1-2 år som lærekandidat i bedrift. Undervisningstimerammen er 30-35 timer per uke eller mindre etter individuell vurdering.

Organisering

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring i egen gruppe innen programområdene:

  • salg, service og reiseliv
  • bygg- og anleggsteknikk
  • 3-årig løp med arbeidstrening (søknadskode studiespesialisering) 

Elevene får tilpasset undervisning i fellesfag og programfag. Opplæringsmål fra andre utdanningsprogram kan også være aktuelt.

Elevene får opplæring og oppfølging fra lærere, spesialpedagoger og miljøpersonale. 

Opplæringslokaler

Skolen har egnede klasserom, og i tillegg tilrettelagte lokaler med fellesareal inkludert kjøkken, egne bad og grupperom i ulike størrelser for fleksibel bruk etter behov. Alle rom i de tilrettelagte lokalene har takheis. 

Vi skal sikre 

  • God overføring fra grunnskolen gjennom samarbeid med foresatte og ansatte som kjenner eleven godt
  • Tilrettelagt læringsmiljø  
  • Opplæring som inngår i en helhetlig plan rettet mot forberedelse til voksenlivet 

Kontaktinformasjon: 

Charlottenlund videregående skole sentralbord:
Tlf:  74 17 41 00
E-post: postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 01.11.2023