Grunnkompetanse

pexels-photo-2155552.jpeg

Mange elever har behov for et tilrettelagt opplæringsløp med mindre omfattende eller andre mål enn det som beskrives i læreplanene. Disse elevene får sin egen individuelle opplæringsplan (IOP).

Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven ikke skal ha opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Dersom man ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får man et kompetansebevis som viser oppnådd kompetanse.  

Grunnkompetanse som mål kan velges ved skolestart eller senere i løpet. Planlagt mål om grunnkompetanse kan også endres til mål om full kompetanse. Den videregående skolen hjelper med å vurdere, planlegge og tilrettelegge ved oppstart og underveis. Grunnkompetanse som sluttkompetanse forutsetter et vedtak om spesialundervisning som bygger på en sakkyndig vurdering.  

Alle skoler kan tilrettelegge for at elever kan ha grunnkompetanse som planlagt mål. Det kan velges kompetansemål fra læreplanene til de ulike utdanningsprogrammene eller det kan planlegges med helt individuelle mål.  

 Planlagt grunnkompetanse kan deles i tre hovedgrupper med tanke på sluttkompetanse:  

  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i et større utvalg av kompetansemålene i læreplanen. Etter endt videregående opplæring kan man være kvalifisert for arbeid i det ordinære arbeidslivet.  
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i både hverdags- og arbeidslivstrening. Etter endt videregående opplæring finnes det muligheter innen varig tilrettelagt arbeid. 
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i hverdagslivstrening. Etter endt videregående opplæring vil det være naturlig med tilbud ved et dagsenter. 

Inndelingen i hovedgrupper kan brukes som retningsgivende i planleggingen av opplæringstilbudet, men det er elevens individuelle behov som er førende.   

Valg av utdanningsprogram 

Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.  

Innen yrkesfaglige utdanningsprogram deles vanligvis årene i opplæring mellom skole og bedrift. Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift. Med planlagt grunnkompetanse i bedrift er man lærekandidat og får opplæring i deler av læreplanen. Dette må planlegges tidlig i skoleløpet, og det må foreligge avtaler mellom skolen, bedriften, søker og foresatte. Noen familier har selv kjennskap til aktuelle bedrifter og mange videregående skoler har kontakt med ulike bedrifter. Samtidig som man får fagopplæring er man arbeidstaker og jobber i bedriften. Dette er grunnen til at de 3 årene man har rett til videregående opplæring strekker seg over 4 år når man har opplæring i bedrift.  

For elever med planlagt grunnkompetanse er det også mulig å gå alle de 3 årene på et yrkesfaglig utdanningsprogram i skole. 

Organisering av opplæringen 

Opplæringen til elever med planlagt grunnkompetanse kan organiseres på ulike måter, avhengig av den enkelte elevs tilretteleggingsbehov. Alle får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) som er basert på sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fattet av skolen.  

Opplæringen kan gis i klassen eller i mindre grupper. Den kan også gis i en kombinasjon av opplæring skole og bedrift. 

Tilrettelagt opplæring/arbeidslivstrening (TO) og særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

«Talenter i vekst» er mottoet for Charlottenlund videregående skole. Skolens viktigste oppgave er derfor å sikre at alle elever skal ha en meningsfull skolegang som legger grunnlag for videre utvikling.

Sosial kompetanse og samhandling, samt ferdigheter som kreves i arbeidslivet, vil være i fokus. Dette skjer i samarbeid med eleven, foresatte og andre ressurspersoner.

Elevene får opplæringstilbud som er mest mulig tilpasset den enkeltes interesser og behov

Tilrettelagt opplæring/arbeidslivstrening (TO)

Arbeidslivstrening butikk:

 

Arbeidslivstrening

Skolen har fokus på å skape gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og arbeidsliv.

Skolen samarbeider med bedrifter og virksomheter, slik at elevene kan ha en jobb eller et dagtilbud etter videregående skole. Eksempler er vaktmestertjenester, kantine, arbeidssenter, barnehage, butikk og ulike private bedrifter.

Opplæring og fagtilbud

Skolen gir opplæringstilbud med utgangspunkt i elevens styrker og interesser i mindre grupper og gjennom individuelle opplæringsplaner.

Elevene får et helhetlig tilbud over 3 år, eller 2 år i skole og 1-2 år som lærekandidat i bedrift. Undervisningstimerammen er 30-35 timer per uke eller mindre etter individuell vurdering.

Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring i egen gruppe innen programfagene:

  • salg, service og reiseliv,
  • bygg- og anleggsteknikk,
  • informasjonsteknologi og medieproduksjon.

 Elevene får tilpasset undervisning i fellesfag, programfag og YFF (yrkesfaglig fordypning).

 

Organisering

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gjennomføres på skolen og for noen gjennom praksis i bedrift. Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter der elevene i perioder kan bli utplassert som en del av opplæringen. Elevene forberedes på et framtidig arbeidsliv. 

For noen elever kan det være aktuelt med opplæring i andre fag som f.eks mat og helse (kjøkken og aktiviteter i dagliglivet), friluftsliv m.m. 

Deler av elevenes opplæring kan være knyttet opp mot andre utdanningsprogram ved skolen. Eleven er da med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

Skolen kan gi tilbud om hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening i et godt skjermet tilrettelagt læringsmiljø som ivaretar den enkelte elev sitt behov.

Elevens IOP (Individuell opplæringsplan) bygger på sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning. Elevens IOP blir utarbeidet i samarbeid med elevens foresatte og skolen.

Skolen vil ha et tett samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidsparter som bolig, PPT, habiliteringstjeneste, NAV og dagsenter.

Eleven får kontaktlærer som følger opp og samarbeider med hjemmet.

Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter i alle fag. Som lærekandidat får elevene etter endt skolegang kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Opplæringslokaler

Skolen har funksjonelle klasserom, grupperom og fellesareal. I praktisk opplæring blir skolens verkstedlokaler ofte benyttet.

Vi har også en bemannet arena («Chaffel») med skjermede soner i elevenes fellesarealer.

Chaffel:

Særskilt tilrettelagt opplæring/hverdagslivstrening (STO)

Hverdagslivstrening:

Noen elever har primært behov for hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening innenfor en egen særskilt tilrettelagt avdeling. Skolen har velegnede lokaler for denne målgruppa.

Opplæring og fagtilbud

Mål innen kommunikasjon, opplevelse og sosiale ferdigheter vil være sentrale. Vi legger vekt på elevens muligheter for medbestemmelse og deres evne til å kunne formidle egne behov. 

Organisering

Elevene får et helhetlig tilbud over 3 år. Undervisningstimerammen er 30 timer per uke.

Opplæringa er tilpasset hver enkelt elev og foregår både individuelt og i gruppe.

Skolen kan gi tilbud om tilsyn dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis fra klokken 08.00 frem til klokken 16.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det gis ikke tilsyn onsdag morgen; da starter skoledagen klokken 10.00. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.

Opplæringslokaler

Avdelingen har fellesareal inkludert kjøkken, egne bad og grupperom. Avdelingen er i utgangspunktet bygd med tanke på opplæring i et fellesskap, men har flere rom i ulike størrelser for fleksibel bruk etter behov. Alle rom er godt tilrettelagt for rullestolbrukere og har takheis. 

Skolen har fokus på å skape gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og arbeid/dagsenter.

De tilsatte på avdelingen er lærere, spesialpedagoger og miljøpersonale.

Vi skal sikre 

  • God overføring fra grunnskolen gjennom samarbeid med foresatte og ansatte som kjenner eleven godt
  • Et individuelt tilrettelagt læringsmiljø  
  • Opplæring som inngår i en helhetlig plan rettet mot forberedelse til voksenlivet 

Kontaktinformasjon: 

Marianne Halmøy, avdelingsleder elevtjenesten:
Tlf 908 91 804, e-post: marha@trondelagfylke.no 

Charlottenlund videregående skole sentralbord:
Tlf 74 17 41 00, e-post: postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no

«Cha la ball»

Vinter

 Terapiridning

 Sykling 

 Smartboard 

 ipad valg 

 Snap core eksempel 

 Bybilde orientering 

 Bybilde gatenavn

 

Busstrening 

 Sitski vassfjellet 

Kontaktinformasjon

Marianne Halmøy
Fagleder Elevtjenesten
74 17 49 18 90 89 18 04
Sist oppdatert 23.01.2023