Drift og renhold

Drift ved Heimdal vgs
Drift: Stig, Frank, Terje og Lars. Foto: Baggerud

Drift for Heimdal vgs og Kolstad Arena

hei-drift@trondelagfylke.no

Driftsvakt

Hverdager etter kl 16, helg og ferier: Ring 90 60 06 55

Driftsavdeling består i dag av fire ansatte, driftsteknikerne Stig, Frank og Terje, og driftsleder Lars. Vi er organisert under Seksjon Eiendom, med arbeidssted på Heimdal skoleanlegg.

Vi har driftsgarasje og verksted i underetasjen, U1. I plan 3 har vi driftskontor ved kantina og driftsleders kontor ved personalrommet.

Noen av våre arbeidsoppgaver

  • Støttetjenester til skoledriften, klipp av lås, møblering, reparasjoner
  • Drift av tekniske anlegg, som varme og ventilasjon
  • Biogassanlegg, geobrønner, solcelleanlegg
  • Brannvernsutstyr
  • Drift av teknisk utstyr i Kolstad Arena
  • Varemottak
  • Avfallshåndtering

Renhold avd. ved Heimdal vgs. og Kolstad Arena AS

Renholdsavdelingen er organisert ved seksjon Eiendom, team drift, vedlikehold og renhold. Vi leverer renholdstjenester til Heimdal vgs. og Kolstad drift etter gjeldende Serviceleveranseavtaler. I disse gjeldende Serviceleveranseavtaler er også hensyntatt både «Brukermedvirkning (skolens ansatte og elevene), Husregler for Heimdal skoleanlegg (orden, sikkerhet og estetikk) som refererer til «Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv (Lovdata)
§ 1.Formål
Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.»
og
«Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014…….
Dette bla - 4 ORDEN Elevene skal ha god orden. Det innebærer bla- bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område».

Renhold avd. består av enholdsleder og ni renholdsoperatører. Renholdsplaner er utarbeidet etter gjeldende renholds standard og INSTA800. Verktøy som brukes til daglig er CleanPilot Direkt for renholdsleder og CleanPilot OG for renholdsoperatører som har sine ansvarsområder på iPad.
Renholds avd.- med en omfattende maskinpark og erfarne medarbeidere kan vi ta på oss nesten alle renholdsoppdrag. Vi er miljøbevisste, både med rengjøringsmidler, renholdsmetoder og utstyr.

Bare for illustrasjon, verd å nevne:
- daglig er vi innom ca 750 rom, - 650 m² med ganger (også møblerte ganger), - 27 trapperom → 17 trapper pr. trapperom = 459 trapper→ doble gelendre i alle trapperom, - 70% av den totale renholdsarealet rengjøres daglig, - veldig høy renholdsgraden, sammenlignet med ett kontorbygg

Rydding inngår ikke i det daglige renholdet, men ryddighet er avgjørende for å kunne gjennomføre et godt renhold. Alle brukere av bygget rydder etter seg selv iht. husregler.

Dette er viktig og betyr så mye for oss på renhold avd., at skoles brukere og elevene holder på positive holdninger og følger gjeldende avtaler og ordensregler.
Vår arbeidstid virkedager fra kl. 06:00 – 13:30.

Renholdsleder kan kontaktes både på e-post og telefon om ønskelig.
Anja I. Bjerknesli
74 17 99 02

Sist oppdatert 03.06.2022