Fakta og historie

Heimdal vgs Fasade Sommer
Foto: Einar Baggerud

Vi er mulighetenes skole og har flere ulike utdanningstilbud, med ca. 1000 elever og rundt 200 ansatte fordelt på 33 000 kvm bærekraftig skolebygg. Ved hjelp av 21 geobrønner som tilfører bygget jordvarme, 2000 kvm. med solcellepanel på taket, elektrokromatiske vindu som justerer solfaktoren og lysgjennomgangen ved bruk av strøm med lav spenning, og energieffektiv ventilasjon gjør at vi produserer mer energi enn vi forbruker. Vi er et stolt miljøfyrtårn og jobber kontinuerlig for å tilby god utdanning som bidrar til bærekraftig utvikling med minst mulig fotavtrykk.

I 2019 mottok Heimdal vgs og Kolstad Arena Trondheim kommune sin byggeskikkpris med begrunnelsen “Et forbilledlig samfunnsprosjekt som rommer mer enn bare sin egen hovedfunksjon”. Vi er en nærskole som støtter opp om et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge i Trondheim sør.

Kort historie

Heimdal videregående skole sto ferdig høsten 1977. At det ble bygd en ny skole i dette området, hadde sin årsak i flere forhold:

Offentlige utredninger om den videregående skolen førte til ny lov om videregående opplæring i 1974. Med loven kom klare føringer på at skolens skulle være kombinerte, dvs. at flere utdanningsretninger skulle samles under samme tak. Til da hadde det bare eksistert rene gymnas og rene yrkesskoler.

Trondheim var i sterk vekst, og stadig nye boområder ble planlagt og kom til. Utbyggingen var særlig stor i Heimdals-området, noe som gjorde det naturlig å bygge en ny videregående skole der.

Offisielt startet skolen 1. august 1977, og kunne ta imot elever på seks ulike studieretninger: Allmenne fag, musikk, bygg- og anleggsfag, elektrofag, mekaniske fag, handels- og kontorfag og husholdningsfag. Det var 434 elever som begynte ved skolen det første året, men i løpet av få år var tilbudet utvidet til det som er blitt "normal" størrelse, omlag 700 elevplasser. På midten av 80-tallet økte behovet for skoleplasser, og i 1985/86 var det over 900 elever ved skolen. For å greie dette, måtte det leies lokaler forskjellige steder, og det ble opprettet filialklasser i Klæbu, på Breidablikk, på Sverresborg skole og på Vestre Rosten.

Da Tiller videregående skole ble opprettet, fikk Heimdal videregående skole igjen det elevtallet skolen var bygd for.

Det har vært noen endringer i studietilbudet siden starten: Bygg- og anleggsavdelingen ble flyttet til naboskolen Tiller. Handels- og kontorfag forsvant med Reform 94 og Husholdningsfag ble erstattet av Helse- og sosialfag. Den største endringen skjedde i 2004. Ved etableringen av Byåsen videregående skole ble Helse- og sosialfag og Mekaniske fag flyttet fra Heimdal til Byåsen. Vi fikk til gjengjeld et nytt tilbud, IKT servicefag, samt ekstra klasser på elektro og idrettsfag. Endringer i tilbudet førte også til at de tidligere arealene som mekaniske fag og helse- og sosialfag disponerte, ble bygd om til nye lokaler for idrett, elektro og IKT servicefag.

I 1997 ble Heimdal videregående skole knutepunktskole for tegnspråkbrukende hørselshemmede og døve elever. Det var naturlig å legge en knutepunktskole til Trondheim, blant annet fordi det nordligste kompetansesenteret for hørselshemmede, Møller kompetansesenter, og en grunnskole for hørsels-hemmede, A.C. Møller skole, ligger her.

I 2010 ble ansvaret for knutepunktskolen og døvetolkene overført til Tiller videregående skole.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i april 2013 bygging av ny Heimdal videregående skole. Den nye skolen sto ferdig til skolestart høsten 2018. I forbindelse med innflytting i ny skole ble Helse- og oppvekstfag flyttet fra Tiller til Heimdal, og skolen fikk en egen avdeling for minoritetsspråklige elever fra Trondheim voksenopplæringssenter (GS).

Tilbudet på IKT-servicefag ble avsluttet våren 2021 ved opprettelse av det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Tilbudene på Informasjonsteknologi og medieproduksjon ble lagt til Charlottenlund vgs og Tiller vgs.

Sist oppdatert 01.06.2022